Начало > Търгове > Отворени търгове
 
 
 
 
Актуално


Моля проверяваите тази страница регулярно с цел да сте информирани за евентуални промени в документите за кандидатстване.


Покана за изразяване на интерес за подбор на градове, участващи в тестването на Референтната рамка за устойчиви европейски градове

Покана
Формуляр за кандидатстване


Краен срок за кандидатстване: 4-ти октомври 2010 г.
Кандидатите трябва да изпратят попълнения формуляр за кандидатстване на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg .В момента са отворени следните 
процедури по схеми за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ:
От 1.1 Социална инфраструктура:

1.1-2 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 29 февруари 2008 г.)

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”


Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката


1.1-3 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 29 февруари 2008 г.)

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 22 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване


Краен срок за подаване на проектни фишове: 31 май 2011 г., 16.00 часа местно време

Конкретен бенефициент: Агенция за социално подпомагане


1.1-4
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 29 февруари 2008 г.)

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор


Конкретен бенефициент: Агенция по заетостта


1.1-5
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 25 юни 2008 г.)

Съобщение !

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор


! Актуализирани на 26 май 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 17 септември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 17 септември 2010 г. - Договор

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 21 декември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 21 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване! Актуализирани на 26 юли 2011 г.
- Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстванеКраен срок за кандидатстване:

за 2008 година
30 Септември
за 2009 година
10 Юли
за 2010 година – от 1 до 31 Март и от 1 до 30 Декември
за 2011 година – от 1 до 28 Февруари и от 1 до 30 Юни
за 2012 година
31 Януари

Конкретен бенефициент: Министерство на културата


1.1-7 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

(Отворена на 30 септември 2009 г.)

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор


! Актуализиран на 18 декември 2009 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на Пакета документи за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
01 февруари 2010 година.

Потенциални бенефициенти: Висши държавни учебни заведения


1.1-8 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 29 януари 2010 г.)


„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

Пакет докменти за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализиран на 29 септември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 29 септември 2010 г. - Изискванея за кандидатстване

! Актуализиран на 29 септември 2010 г. - Договор

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 26 януари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове:
  • за  рамковата програма и Компонент 1 и 3  - 31 март и 31 януари 2011 година, 16:00 ч местно време
  • за Компонент 2 - 15 март 2011 година, 16:00 ч местно време
Конкретен бенефициент: Министерство на здравеопазването

1.1-9 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 22 февруари 2010 г.)


„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Пакет документи за кандиданстване
Насоки за кандидатстване
Договор


! Актуализирани на 25 март 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
21 юни 2010 г. в 16.00 ч. местно време.


Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

1.1-10 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 9 ноември 2010 г.)


„Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Каталог на добри практики на иновативни културни събития

Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали1.1-11 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 31 януари 2011 г.)

„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи
Писмо, изпратено до всички конкретни бенефициенти по схемата

Потенциални бенефициенти: 19 общини, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Допълнението към Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12 август 2011 г, 16:00 ч.


1.1-12 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 26 януари 2011 г.)

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи

! Актуализирани на 23 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване


! Актуализирани на 14 април 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 14 април 2011 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на Изисквания за кандидатстване


! Актуализирани на 15 юли 2011 г.
- Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на Изискванията за кандидатстване

Потенциални бенефициенти: 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи


От 1.2 Жилищна политика

1.2-1
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(Отворена на 18 юли 2011 г.)

„Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”


Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Заповед за предоставяне на БФП и приложенията към нея
Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване


Краен срок за подаване на проектното предложение: 31 януари 2012 г, 16:00 ч.

Конкретен бенефициент Дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоОт 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска


1.4-1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

(Отворена на 15 декември 2007 г.)

"Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали"

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Конкретен бенефициент: Министерство на вътрешните работи


1.4-5 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 26 септември 2009 г.)

„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”

Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 16 декември 2009 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 16 декември 2009 г. - Насоки за кандидатстване


Краен срок за подаване на проектни предложения:
08 февруари 2010 година в 16.00 ч. местно време


Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали


1.4-6 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

(Отворена на 1 юли 2010 г.)

„Подкрепа за дребномащабни мерки  за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Заповед № РД-02-14-1790/22.10.2010 г.
на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Насоките за кандидатстване

! Актуализирани на 22 октомври 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-1843/28.10.2010 г.
на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Насоките за кандидатстване

! Актуализирани на 28 октомври 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
30 ноември  2010 г, 16:00 ч.


Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали


1.4-7 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

(Отворена на 4 август 2010 г.)

„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Заповед № РД-02-14-1373/04.08.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 4 октомври 2010 г. -
Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 4 октомври 2010 г. - Договор

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 22 декември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 22 декември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на Изисквания за кандидатстване и Пакет документи

Краен срок за подаване на проектни предложения:
21 януари 2011 г, 16:00 ч. местно време
От 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт ”

1.5-1
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 10 юни 2010 г.)

„Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализиран на 10.08.2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 10.08.2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 10.08.2010 г. - Договор

Заповед № РД-02-14-1406/10.08.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението

Краен срок за подаване на проектното предложение:
10 септември 2010 г., 16:00 ч местно време

Конкретен бенефициент: Община Бургас1.5-2 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 4 февруари 2011 г.)

„Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи

Краен срок за подаване на проектното предложение:
3 юни 2011 г., 16:00 ч. местно времe


Конкретен бенефициент: Столична община


От 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура:


2.1-1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
(Отворена на 1 ноември 2007 г.)

„Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”

Пакет документи за кандидатстване -
(актуализиран на 17 октомври 2008 г.)

Насоки за кандидатстване - (актуализиран на 17 октомври 2008 г.)

! Актуализирани на 24 ноември 2009 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 24 ноември 2009 г. - Насоки за кандидатстване

Договор - (актуализиран на 17 октомври 2008 г.)


! Актуализирани на 6 юли 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-1199/06.07.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 11.10.2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 11.10. 2010 г. - Пакет дкументи за кандидатстване

! Актуализиран на 11.10. 2010 г. - Договор

Заповед за актуализация по схемата


! Актуализирани на 28.06.2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за актуализация по схемата


Конкретен бенефициент: Национална агенция "Пътна инфраструктура”От 2.3: „ Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси ”

2.3-1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(Отворена на 16.11.2010 г.)

„Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 10.01.2011 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 10.01.2011 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за актуализация по схемата

Текст:
Разходите за организация и управление, включващи възнаграждения за лица, пряко ангажирани с управлението и/или изпълнението на проекта, в това число предвидените дължими осигурителни вноски, както и необходимите командировъчни разходи, общо не трябва да надвишават 2 % от стойността на общите преки допустими разходи по проекта.


Конкретен бенефициент: Министерството на икономиката, енергетиката и туризмa

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15 февруари 2011г., 16:00 ч.


От 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

3.1-1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 15 Юли 2008 г.)

”Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 13 май 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-819/13.05.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 20 август 2010 г. - Изисквания за кандидатстване  

! Актуализирани на 20 август 2010 г. - Договор

Заповед № РД-02-14-1455/20.08.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 12 ноември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 12 ноември 2010 г. - Приложение К

Заповед № РД-02-14-1959/12.11.2010 г.
на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 01 март 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-402/01.03.2011 г.
на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни фишове: 31 октомври 2011 г.

Конкретен бенефициент: Министерство на културата


3.1-2 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 30 юни 2009 г.)

„Подкрепа за развитието на туристически атракции”

Актуализиран на 05.02.2010 г.! Пакет документи за кандидатстване
Актуализирани на 05.02.2010 г.! Насоки за кандидатстване
Договор

Заповед № РД-02-14-190/05.02.2010 г. за Ревизиран пакет документи и ревизиран пакет Насоки за кандидатстване  по схема BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”

Краен срок за получаване на пълния формуляр за кандидатстване: 01 юни 2010 г., 16.00 ч. местно време.

Потенциални бенефициенти: общините одобрени с Решение № РД - 02-14-59/15.01.2010 г. за класиране на кандидатите по процедура за предварителен конкурентен подбор


3.1-3
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 16 август 2010 г.)

„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Заповед за одобрение на пакета документи

! Актуализирани на 04 ноември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване
! Актуализирани на 04 ноември 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Насоки за кандидатстване и пакет документи


! Актуализирани на 26 ноември 2010 г.
- Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Насоки за кандидатстване


! Актуализирани на 27 януари 2011 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Насоки за кандидатстване


Потенциални бенифициенти са 161 общини с население над 10 хиляди жители (всички 264 общини на територията на Република България за дейности, свързани с недвижими културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на НИНКН)


Краен срок за кандидатстване по схемата е до 15 март 2011 г.3.1-4
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 10 февруари 2011 г.)

„Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектното предложение е 30 септември 2011 г., 16:00 часа местно време

Конкретен бенефициент на помощта по схемата е Министерски съвет


От 3.2. “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

3.2-1
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 30 юни 2010 г.)

”Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 2 август 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване


! Актуализирани на 2 ноември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 9 декември 2010 г.
- Изисквания за кандидатстване
! Актуализирани на 9 декември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване и пакета документи


! Актуализирани на 10 януари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 10 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Срок за кандидатстване по схемата: 10 януари 2011 г. за средносрочна рамкова инвестиционна програма и 11 февруари 2011 г. за проектни фишове

Конкретен бенефициент: Министерство на културата


От 3.3 „Национален туристически маркетинг”


3.3-1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 25 юни 2008 г.)

”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 31 март 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

! Актуализирани на 27 юли 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване


Краен срок за подаване на проектни фишове:
от 1 април до 30 април 2011 г. и
от 1 септемвнри до 30 септември 2011 г.


Конкретен бенефициент: Държавна агенция по туризъм


От 4.1 Дребномащабни местни инвестиции

4.1-3 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 02 март 2010 г.)

"Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини"

Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 25 март 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
5 юли 2010 г. в 16.00 ч. местно време.


Потенциални бенефициенти: 178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали, изброени в Насоките за кандидатстване


4.1-4 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 1 юли 2010 г.)

„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 28 октомври 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
30 ноември  2010 г, 16:00 ч.

Потенциални бенефициенти: 178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали, изброени в Насоките за кандидатстване


4.1-5 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 31 януари 2011 г.)

„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”


Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи

! Актуализиран на 12 май 2011 г. - Формуляр за кандидатстване

! Актуализирани на 12 май 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са разположени общински болници определени в анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Изменението на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12 август  2011 г, 16:00 ч. местно време


От Приоритетна ос 5 “Техническа помощ

Oперация 5.1.„Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол”,
Операция 5.2.„Комуникация, информация и публичност”,
Операция 5.3.„Изграждане на
капацитет на бенефициентите на ОПРР "

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 15 април 2008 г.)

"Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Свързани документи

Конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  е ГД ”Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013гПоследна промяна на: 27.07.2011 9:39ч
 
 
Всички права запазени ©2007 МРРБ С финансовата подкрепа на ЕС, проект по Програма ФАР BG2004/016-711.11.02, Фаза 1  
Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационенкапацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
Аутсорсинг - разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен проект и получава публична помощ
Верифициране - дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността
Грант - безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема
Децентрализация - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект
Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации) - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
Европейски фонд за регионално развитие - един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения¬та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло¬жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор¬динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав¬нима система. Адрес: Eurostat -Informationsbьro, JMO, B3/089, L-2920 Luxemburg
Едно гише - организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са: -едно място за достъп в една административна структура -едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации
Електронен документ - волеизявление, записано с електронни средства - електронни данни
Електронен подпис - средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията
Електронно правителство - използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
Електронно управление - използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства
Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието
Информационна сигурност - защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията
ИСПА - инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните-кандидатки в подготовката им за членство в ЕС
ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Измама - действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи - Подозирана измама Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)
Искане за средства - официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение - орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции
Кохезионен фонд - финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда
Междинно звено - всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти)
Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка - набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП
Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
Национална стратегическа референтна рамка - документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства
Нередност - нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет
Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите
Оперативна програма - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
Оперативна съвместимост - способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
Оперативно споразумение - споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите
Операция - проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася
Принципът за „четирите очи” - преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове
Приоритетна ос - един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
Прогнозиране - дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза - етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Публично-частно партньорство - - ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор - ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
Сертификат към ЕК - официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи - потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган - определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите
Система за проследяване на документите - средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване
Структурни фондове - Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд
Териториална администрация - включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт
Техническа помощ - средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата
Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
Управляващ орган на ОП - институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма
Финансов доклад - официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите
Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
NUTS - френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ - район за планиране, с NUTS IІІ - област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите