Начало > Нередности
 
 
 
 
Актуално

За да подадете сигнал за забелязани нередности, моля посетете Форума на сайта, регистрирайте се в него и представете позицията си в секция Нередности. Тя ще бъде прехвърлена автоматично на тази страница без редакторска намеса стига да са спазени правилата в Условията за ползване на сайта.


Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз.
Информация за нередности и измами, на базата на която се стартира процедура за докладване на нередност, може да бъде:
1. сигнал извън ведомството - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица;
2. сигнал в рамките на ведомството - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит, от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и други.
Сигналите са устни или писмени, като могат да бъдат подавани и анонимно.
Бенефициентите и служителите в институциите, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, са задължени да подават сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами на служителя по нередностите в съответната институция и на нейния ръководител.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
1. до ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство;
2. до ръководителя на Сертифициращия орган в Министерството на финансите по програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
3. до председателя на съвета и до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерския съвет;
4. до Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел.Публикувани текстове във Форума:


Автор: Сузана Големилова
Текст: Под N: 27 / 24.06.2008 в ДВ община Неделино е обявила обществена поръчка с "Наименование: Изпълнение на СМР по проект "Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в Община Неделино". Обекти: Вътрешен ремонт на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Неделино, и ремонт на училищно обшежитие "Дичо Петров" - гр. Неделино. Ремонтните работи по двете сгради са по части "АС", "ВиК", "ЕЛ.", "ОиВ", ремонт на покрив и саниране на фасади." с "Прогнозна стойност: 730770" и "Минимални изисквания: Участникът да има общ оборот за предходната година не по-малък от 1 500 000 лв. без ДДС. Участникът да докаже реализирана печалба от предходната година в размер не по- малък от 200 000 лв.Участникът следва да има сключени договори за строителство през 2007 година на обща стойност не по-малка от 15 000 000лв. без ДДС".И тъй като "За изграждането на обекта е осигурено финансиране по договор по ОП "Регионално развитие" моите въпроси са: 1. Кои е органът,който ще контролира подобни неграмотни/ недобросъвестни "възложители" и ще им обясни,че: - "общ оборот" не значи оборот от строителство -"реализирана печалба" е разговорно понятие,различно от "облагаема печалба" и "счетоводна печалба" -а изискването за "сключени договори за строителство през 2007 година на обща стойност не по-малка от 15 000 000 лв. без ДДС" не означава изпълнени обекти,несъотносимо е към ремонти за 730 000 лв в средата на 2008 г./за хората от строителния бранш това означава само,че този "възложител" си търси "своя" изпълнител-срещу съответните проценти!/ Жалко,че не си взехме поука от спрените плащания по предприсъдинителните фондове, а сега "побългаряваме" и работата по оперативните програми!

Отговор:
По повод на получения сигнал беше направена проверка на място с цел потвърждаване или отхвърляне на изложените подозрения.

След анализиране на получената информация смятаме, че не е налице извършена нередност, поради което процедурата по разследване на нередност следва да се прекрати.


Автор: Митко Мирославов
Конкретните въпроси, които поставям са във връзка с проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград, СОУ „Св. Княз Борис І" – с. Старцево, община Златоград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Долен, община Златоград”, с възложител Община Златоград и с осигурено финансиране по ОПРР. 1. Как може да бъде обяснено неясното условие на Възложителя: „Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да има общ оборот от извършени СМР за предходните две години ИЛИ от датата на регистрацията си до датата на представяне на офертата в размер на минимум 1 000 000 лева без ДДС.” Та, коя точно регистрация се има предвид, нали знаете, че регистрации много, но едните фирми трябва да дават информация за предходните години, а някоя облагодетелствувана – от датата на регистрацията (?-къде) и ... половин година още отгоре?! Куриоз е, че се поставят различни условия в една и съща процедура, дори и изискването за представяне на документи е двояко – изисква се „справка за общ оборот от извършени строително-монтажни работи за предходните две години ИЛИ справка за общ оборот от ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ДО ДАТАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. 2. Съмнения в опит за подвеждане на кандидатите е и изискването за представяне на „образци (мостри) и/ИЛИ фотографски снимки (каталози на български език) и документи удостоверяващи произхода и качеството на влаганите материали;” Интересно е, че малко по-долу вече няма „ИЛИ фотографските снимки”, а директно е записано условието: „... на мострите да се чете ясно маркировката на основните и спомагателни профили, съгласно посочените в стандарт БДС EN 12608 : 2006. Представя се мостра на ъгловата част на каса с монтирано част от крило с панта, усилващ профил, част от стъклопакета както и мостри на уплътнители, обков, дръжки, панти, винтове и др.”. Това подвеждане на кандидатите е струвало отстраняване на една от фирмите, която не е представила мостра на ъгловата част, а се е доверила на подвеждащото ИЛИ. 3. При провеждане на тръжната процедура не са спазени изискванията, поставени от Възложителя, в явно нарушение на предварително обявените условия по търга, и в този случай трябва ли недоволните от решението на Възложителя да обвиняват кмета на общината в неграмотност, недобросъвестност и очакване на проценти от фирми направили 1 милион оборот от регистрацията си - във форума тук, вместо да спазят законовата процедура за обжалване пред оторизираната институция в установен срок, както се е получило в другата тема?

Отговор:
По повод на получения сигнал беше направена проверка на място с цел потвърждаване или отхвърляне на изложените подозрения.

След анализиране на получената информация смятаме, че не е налице извършена нередност, поради което процедурата по разследване на нередност следва да се прекрати. 
 
Всички права запазени ©2007 МРРБ С финансовата подкрепа на ЕС, проект по Програма ФАР BG2004/016-711.11.02, Фаза 1  
Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационенкапацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
Аутсорсинг - разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен проект и получава публична помощ
Верифициране - дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността
Грант - безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема
Децентрализация - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект
Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации) - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
Европейски фонд за регионално развитие - един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения¬та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло¬жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор¬динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав¬нима система. Адрес: Eurostat -Informationsbьro, JMO, B3/089, L-2920 Luxemburg
Едно гише - организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са: -едно място за достъп в една административна структура -едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации
Електронен документ - волеизявление, записано с електронни средства - електронни данни
Електронен подпис - средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията
Електронно правителство - използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
Електронно управление - използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства
Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието
Информационна сигурност - защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията
ИСПА - инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните-кандидатки в подготовката им за членство в ЕС
ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Измама - действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи - Подозирана измама Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)
Искане за средства - официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение - орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции
Кохезионен фонд - финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда
Междинно звено - всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти)
Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка - набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП
Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
Национална стратегическа референтна рамка - документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства
Нередност - нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет
Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите
Оперативна програма - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
Оперативна съвместимост - способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
Оперативно споразумение - споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите
Операция - проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася
Принципът за „четирите очи” - преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове
Приоритетна ос - един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
Прогнозиране - дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза - етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Публично-частно партньорство - - ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор - ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
Сертификат към ЕК - официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи - потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган - определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите
Система за проследяване на документите - средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване
Структурни фондове - Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд
Териториална администрация - включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт
Техническа помощ - средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата
Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
Управляващ орган на ОП - институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма
Финансов доклад - официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите
Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
NUTS - френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ - район за планиране, с NUTS IІІ - област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите