Начало > Указания за изпълнение на договори по ОПРР
 
 
 
 
Актуално

ВАЖНО!!!

ДО БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Относно: Често допускани грешки при финансовото отчитане на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие»ВАЖНО!!!

ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР

Във връзка с необходимостта от осигуряване на ясна и проследима одитна пътека при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) дава следната препоръка като установена добра практика:

Целият документооборот (входящ и изходящ), свързан с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, е препоръчително да бъде регистриран във вътрешната деловодна система на бенефициента.ВАЖНО!!!

Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проекти съфинансирани по ОПРР


Относно кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банкаАктуална информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, установени от Одитния орган.


ВАЖНО!!!

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.


АКТУАЛНО ОТ 30.06.2011 г.


ВАЖНО!!!

ПРОЕКТ НА:
Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти

Дата на публикуване: 17.01.2011 г.

ВАЖНО!!!

1.    Указания от Агенция по обществени  поръчки по прилагане на правилата на чл.43 от ЗОП
2.    Искане на Указания по прилагане правилата на чл.43 от ЗОПВАЖНО!!!

Информация относно управление и оценка на риска в структурата на Управляващия орган на ОПРР.


ВАЖНО!!!

Съгласно т. 4 от Решение № 592 от   6 август   2010 година на Министерски съвет Управляващият орган на ОПРР дава възможност въз основа на мотивирано писмено искане на публичните бенефициенти увеличаването на авансовите плащания.


ВАЖНО!!!

Методология за определяне на финансови корекции, които да се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство


ВАЖНО!!!

Изготвяне и изпращане  на плащания и краткосрочни прогнози за плащания от бенефициента към ГД "Програмиране на регионалното развитие"ВАЖНО!!!

Всички обществени поръчки, които се провеждат по ЗОП подлежат на предварителен контрол от Управляващия орган на ОПРР.

Обществените поръчки, които са под праговете и се провеждат по правилата на НВМОП подлежат на предварителен контрол само ако проектите са оценени като високо рискови.

Оценката на риска на проектите се осъществява от Работна група за оценка на риска, назначена от Ръководителя на УО.

Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), протоколът от работата на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител, както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от УО на ОПРР.

СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ - ОЦЕНКА НА РИСКА 2011


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 23 юни 2011 г. договори по схема ВG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 01.06.2011г. договори по схема ВG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини"


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 03.06.2011 г. договори по схемa ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 13.12.2010 г. договори по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 13.12.2010 г. договори по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”НОВО!!!
актуализирано на 29.06.2011 г.

1. Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 29.06.2011 г.

2.
Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/4.2-01/2008 "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики"
АКТУАЛНО ОТ 29.06.2011 г.

3. Указания за потвърждаване на плащания в СЕБРА- конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

4. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО 31.03.2011 г.

5. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

6. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 24.04.2011 г.


7. Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО 31.03.2011 г.

8. Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

9. Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ОТ 20.04.2011 г.

10. Пакет документи - Искания за плащане
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

11. Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО 31.03.2011 г.

12. Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

13. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС


Становище

на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., относно спиране действието на договорите за безвъзмездна финансова помощ на основание образувано производство по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на актове и действия на възложителите (бенефициенти по ОПРР) в хода на провеждане на процедурите по обществени поръчкиНаръчник на често срещани трудности и пропуски oт бенефициенти по ОПРР
(2010 г.)


ВАЖНО!

Уважаеми бенефициенти по ОПРР,


Уведомяваме Ви, че Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) организира приемен ден за посещения на общините бенефициенти във връзка с изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Приемното време е всеки вторник от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

С цел оперативно протичане на срещите и осигуряване на присъствието на съответните експерти, моля подавайте искането си за среща и конкретните въпроси и теми за обсъждане по електронна поща в срок до 17.30 часа в четвъртък на седмицата преди планираното посещение на адрес: aagova@mrrb.government.bg.


ВАЖНО!

Обръщаме внимание на всички бенефициенти, които се явяват възложители по смисъла на Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, че следва да се има предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 55/2007 г. Бенефициентът е длъжен да изпраща документацията по провежданите процедури за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган.Актуализирани типови образци
във връзка с прилагане на Постановление 55/2007ВАЖНО!

По  всички схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  в “Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР” са публикувани Инструкции за комплектоването и хронологичния ред на подреждане на документация при представяне на искане за авансово и междинно плащане”.

При неспазване на описаната там последователност, представените искания за плащане ще бъдат връщани на бенефициентите при подаването им в РО, като това ще доведе до допълнително забавяне  на плащанията.

При подготовка на досиетата да се прилага подробен опис на документите по папки от страна на бенефициентите, като същият да бъде подписан от оторизирано лице.Указание за бенефициентите (общини)

относно приемане на залог върху бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. от „Фонд за органите на местно самоуправление-ФЛАГ” ЕАД
Във връзка с отправено запитване от Управляващия орган на ОПРР  относно сключването на  граждански договори с лица, участващи в екипите по управление на проекти и дали договорите с тези физически лица следва да бъдат сключени след провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Агенцията по обществени поръчки отговори с писмо, което прилагаме.

Запитване
на Управляващия орган на ОПРР към Агенция по обществени поръчки

Отговор
на
Агенция по обществени поръчки

Обръщаме внимание, че бенефициентите следва да се съобразяват с така дадените методически указания на АОП при сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите.

ЗАПОВЕД

относно процедури по сключване на допълнителни споразумения към подписани рамкови споразумения и/или договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР


Последна промяна на: 25.07.2011 14:33ч
 
 
Всички права запазени ©2007 МРРБ С финансовата подкрепа на ЕС, проект по Програма ФАР BG2004/016-711.11.02, Фаза 1  
Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационенкапацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
Аутсорсинг - разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен проект и получава публична помощ
Верифициране - дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността
Грант - безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема
Децентрализация - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект
Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации) - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
Европейски фонд за регионално развитие - един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения¬та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло¬жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор¬динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав¬нима система. Адрес: Eurostat -Informationsbьro, JMO, B3/089, L-2920 Luxemburg
Едно гише - организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са: -едно място за достъп в една административна структура -едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации
Електронен документ - волеизявление, записано с електронни средства - електронни данни
Електронен подпис - средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията
Електронно правителство - използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
Електронно управление - използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства
Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието
Информационна сигурност - защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията
ИСПА - инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните-кандидатки в подготовката им за членство в ЕС
ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Измама - действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи - Подозирана измама Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)
Искане за средства - официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение - орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции
Кохезионен фонд - финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда
Междинно звено - всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти)
Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка - набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП
Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
Национална стратегическа референтна рамка - документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства
Нередност - нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет
Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите
Оперативна програма - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
Оперативна съвместимост - способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
Оперативно споразумение - споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите
Операция - проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася
Принципът за „четирите очи” - преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове
Приоритетна ос - един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
Прогнозиране - дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза - етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Публично-частно партньорство - - ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор - ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
Сертификат към ЕК - официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи - потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган - определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите
Система за проследяване на документите - средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване
Структурни фондове - Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд
Териториална администрация - включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт
Техническа помощ - средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата
Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
Управляващ орган на ОП - институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма
Финансов доклад - официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите
Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
NUTS - френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ - район за планиране, с NUTS IІІ - област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите