Актуално

Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открит конкурс:


Изработване и разпространение на информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)

Отговори на въпроси зададени до 12.07.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.07.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 22.07.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 25.07.2011 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:


Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите

Отговори на въпроси зададени до 30.05.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 02.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 06.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 08.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 13.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.06.2011 г. (2)


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г.


Отговори на въпроси зададени до 05.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 07.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 11.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 12.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 14.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 18.04.2011 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе


Отговори на въпроси зададени до 14.01.2011 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Малка обществена поръчка:


Оптимизиране на функциалността и актуализация на дизайна на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие” - www.bgregio.eu

Отговори на въпроси зададени до 11.12.2010 г.Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Предоставяне на специализирани юридически услуги на Управляващия орган  на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., във връзка с изпълнение на дейността му


Отговори на въпроси зададени до 01.11.2010 г.Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Открита процедура:


Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР


Отговори на въпросите зададени до 05.10.2010 г.


Отговори на въпросите зададени до 11.10.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 14.10.2010 г.


Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Малка обществена поръчка:

Пилотна оценка на капацитета на бенефициентите на ОПРР

Отговори на въпросите зададени до 06.10.2010 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открит конкурс:

Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)

Отговори на въпросите зададени до 03.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 06.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 10.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 13.08.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Процедура:

Анализ на потребностите и проучване на варианти за подготовка и реализация на процеса на програмиране на регионалното развитие и свързаните с него програмни документи за програмен период 2014 – 2020 г.

Отговори на въпросите зададени до 20.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 21.07.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен - разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Варна",Обособена позиция 2 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Обособена позиция 3 - "Разработване на пакет документи,насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Обособена позиция 4 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе" и Обособена позиция 5 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Плевен.

Отговори на въпросите зададени до 15.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 27.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 28.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 29.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 03.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 06.08.2010 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с публикувано Решение с изх. Номер РД-02-14-1222 от 09.07. 2010 г. за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП –открита процедура с предмет  „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен - разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Варна", Обособена позиция  2 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Обособена позиция 3 - "Разработване на пакет документи,насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Обособена позиция 4 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе" и Обособена позиция 5 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Плевен" за услуга, публикувана на 12.07.2010г., получила уникалния код ОВ, партида на Възложителя – 00028, поделение МРРБ, преписка по регистъра на АОП-00028-2010-0013 и публикувано обявление №3 в Държавен вестник бр. 55 от 20.07.2010г., е извършена редакция на текстовете от обявлението на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, www.bgregio.eu, както следва:
т. ІV.3.4) срок за получаване на оферти или на искания за участие:
дата 20/08/2010 г. час: 14:00
т. ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
дата 23/08/2010 час:11:00Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

Сключване на Рамково споразумение за логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея

Отговори на въпросите зададени до 02.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 12.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 13.07.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Проучване на съществуващия опит, анализ на приложимостта и изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Отговори на въпросите зададени до 03.06.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 04.06.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 08.06.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

ВАЖНО!!! Крайният срок за получаване на офертите е 11 юни 2010 г., 16.00 ч.

Отговори на въпросите зададени до 13.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 15.05.2010 г.

Становище по екологична оценка

Отговори на въпросите зададени до 20.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 25.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 27.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 31.05.2010 г.


Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Открита процедура:


Разработване на план за укрепване на капацитета на бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. за периода 2010 -2013 г.

Отговори на въпросите зададени до 24.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 26.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 08.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 09.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 11.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 12.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 15.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 16.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 17.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 18.03.2010 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:


Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР

Отговори на въпросите зададени до 29.01.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 04.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 10.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 12.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 17.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 18.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 25.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 26.02.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:


Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)

Отговори на въпросите зададени до 29.01.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 04.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 05.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 10.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 11.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 17.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 22.02.2010 г.
Последна промяна на: 27.07.2011 9:35ч
 
 
Всички права запазени ©2007 МРРБ С финансовата подкрепа на ЕС, проект по Програма ФАР BG2004/016-711.11.02, Фаза 1  
Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационенкапацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
Аутсорсинг - разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен проект и получава публична помощ
Верифициране - дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността
Грант - безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема
Децентрализация - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект
Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации) - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
Европейски фонд за регионално развитие - един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения¬та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло¬жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор¬динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав¬нима система. Адрес: Eurostat -Informationsbьro, JMO, B3/089, L-2920 Luxemburg
Едно гише - организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са: -едно място за достъп в една административна структура -едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации
Електронен документ - волеизявление, записано с електронни средства - електронни данни
Електронен подпис - средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията
Електронно правителство - използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
Електронно управление - използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства
Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието
Информационна сигурност - защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията
ИСПА - инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните-кандидатки в подготовката им за членство в ЕС
ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Измама - действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи - Подозирана измама Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)
Искане за средства - официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение - орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции
Кохезионен фонд - финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда
Междинно звено - всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти)
Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка - набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП
Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
Национална стратегическа референтна рамка - документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства
Нередност - нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет
Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите
Оперативна програма - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
Оперативна съвместимост - способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
Оперативно споразумение - споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите
Операция - проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася
Принципът за „четирите очи” - преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове
Приоритетна ос - един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
Прогнозиране - дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза - етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Публично-частно партньорство - - ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор - ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
Сертификат към ЕК - официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи - потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган - определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите
Система за проследяване на документите - средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване
Структурни фондове - Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд
Териториална администрация - включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт
Техническа помощ - средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата
Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
Управляващ орган на ОП - институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма
Финансов доклад - официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите
Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
NUTS - френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ - район за планиране, с NUTS IІІ - област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите