Начало > Процедури по ПМС № 55/2007 г.
 
 
 
 
Актуално

Обръщаме внимание на всички бенефициенти, които се явяват възложители по смисъла на Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, че следва да се има предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 55/2007 г. Бенефициентът е длъжен да изпраща документацията по провежданите процедури за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган.

Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Организиране на работна среща в гр. Монфалконе, два дискусионни форума в гр. Монфалконе и гр. Костинброд и пресконференции, в рамките на договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/4.2-01/2008/056

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Услуга за разработване на формуляри за обратна връзка, въпросници и анализ на добри практики


Обява

Пояснителен документОбява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

Решение

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Доставка и монтаж на кухненско и офис оборудване и оборудване за игра и упражнения в детска ясла № 9 „Ален Мак” – гр. Димитровград (част от Обединено детско заведение „Слънце”, гр. Димитровград) с референтен номер: BG161PO001/1.1.-01/2007/004-D-07

Обява

Пояснителен документ

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Обновление на ОУ "Петко Каравелов" и ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград"

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

„Строителен надзор на СМР за обновление на ОУ "Петко Каравелов" и ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград”


Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

„Изготвяне на детайлно обследване  за енергийна ефективност за обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола  Вапцаров, гр. Асеновград"

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011"

Решение

Обява

Пояснителен документОбява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Анализ на добрите практики на провинция Катания и разработване на стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол"


Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Организация на конференции, обучителни семинари и инфо тур"

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

“Организиране на работни и учебни посещения в Община Велико Tърново, Община Арецо и Община Таршин”

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Организиране и провеждане на учебно посещение, конференции и семинар и осигуряване на транспорт” за нуждите на проект по договор BG161PO001/4.2-01/2008/005

Решение

Обява

Пояснителен документОбява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Провеждане на проучване и разработване на стратегии" за нуждите на проект по договор BG161PO001/4.2-01/2008/005

Решение

Обява

Пояснителен документОбява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Печат на информационни материали" за нуждите на проект по договор BG161PO001/4.2-01/2008/005

Решение

Обява

Пояснителен документОбява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 Ален мак - гр. Димитровград (част от обединено детско заведение "Слънце")  с референтен  номер: BG161PO001/1.1-01/2007/004-S-03.

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на строително - ремонтни работи на обект: Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 Ален мак - гр. Димитровград (част от обединено детско заведение "Слънце")  с референтен  номер: BG161PO001/1.1-01/2007/004-U-04.

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

BG161РО001/4.2-01/2008/008 - 6 "Осъществяване на работни и учебни посещения в Португалия и България"


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на Пътеводител, Информационни пакети и Информационни материали

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Провеждане на проучване на туристическия потенциал на община Минерални Бани и област Хасково

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Организиране на обучение „Маркетинг на туристическите продукти” – с участието на международни експерти - 4 дни - Минерални бани, включващо осигуряване на нощувки за участниците, обяд за участниците, вечеря за участниците, наем зала, в т.ч. озвучаване, флипчарт, мултимедиа, лаптоп и кафе – паузи; Организиране на семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната” - 2 дни, включващо нощувки за участниците, обяд за участниците, вечеря за участниците – официална, наем зала, в т.ч.озвучаване, флипчарт, мултимедиа, лаптоп и кафе – паузи; Провеждане на международна конференция на тема „Развитието на туризма – основен фактор в процеса на устойчиво развитие на България и ЕС” - 2 дни, 50 лица, включващо, нощувки за участниците, обяд за участниците и вечеря за участниците – официална.

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Отпечатване и доставка на материали за участниците във връзка с обучение „Маркетинг на туристическите продукти”, отпечатване и доставка на материали за участниците във връзка с семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната”, отпечатване на информационни плакати, отпечатване на информационни брошури, отпечатване на Учебно помагало „Маркетинг на туристическия продукт“, отпечатване на Пътеводител на туристическите обекти в община Минерални бани, отпечатване на Карта на туристическите забележителности в област Хасково, размножаване на Мултимедиен диск, в.т.ч. обложка и кутийка.

Документация за възлагане на обществена поръчка
Последна промяна на: 14.09.2010 14:39ч
 
 
Всички права запазени ©2007 МРРБ С финансовата подкрепа на ЕС, проект по Програма ФАР BG2004/016-711.11.02, Фаза 1  
Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационенкапацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
Аутсорсинг - разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен проект и получава публична помощ
Верифициране - дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността
Грант - безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема
Децентрализация - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект
Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации) - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
Европейски фонд за регионално развитие - един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения¬та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло¬жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор¬динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав¬нима система. Адрес: Eurostat -Informationsbьro, JMO, B3/089, L-2920 Luxemburg
Едно гише - организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са: -едно място за достъп в една административна структура -едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации
Електронен документ - волеизявление, записано с електронни средства - електронни данни
Електронен подпис - средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията
Електронно правителство - използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
Електронно управление - използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства
Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието
Информационна сигурност - защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията
ИСПА - инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните-кандидатки в подготовката им за членство в ЕС
ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Измама - действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи - Подозирана измама Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)
Искане за средства - официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение - орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции
Кохезионен фонд - финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда
Междинно звено - всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти)
Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка - набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП
Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
Национална стратегическа референтна рамка - документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства
Нередност - нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет
Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите
Оперативна програма - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
Оперативна съвместимост - способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
Оперативно споразумение - споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите
Операция - проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася
Принципът за „четирите очи” - преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове
Приоритетна ос - един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
Прогнозиране - дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза - етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Публично-частно партньорство - - ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор - ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
Сертификат към ЕК - официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи - потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган - определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите
Система за проследяване на документите - средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване
Структурни фондове - Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд
Териториална администрация - включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт
Техническа помощ - средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата
Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
Управляващ орган на ОП - институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма
Финансов доклад - официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите
Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
NUTS - френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ - район за планиране, с NUTS IІІ - област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите