Начало > Румъния - България > Новини и събития
 
 
 
 
Актуално

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в българо-румънския трансграничен регион организира конкурс за попълване на следните позиции за Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013: 
Дата и място на конкурса: 8 декември 2009 г., 10.00 часа

Краен срок за представяне на документите: 7 декември 2009 г., 14.00 часа

Място за представяне на документите:

Регионален офис за трансгранично сътрудничество в българо-румънския трансграничен регион – Кълъраш,
ул. „Кичу”,  № 2,
гр. Кълъраш,
всеки ден от 8.30 до 16.00 часа.


Правилата за организиране и провеждане на конкурса може да намерите на интернет страницата на регионалния офис в Кълъраш -
www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html, на интернет страницата на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 - www.cbcromaniabulgaria.eu, на интернет страницата на ГД „ПРР” - www.bgregio.eu, както и на страницата Министерството на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg.


Повече информация за конкурса може да получите от:
Регионален офис за трансгранично сътрудничество
в българо-румънския трансграничен регион
Тел.:    +40 242 313091,
Електронна поща: info@calarasicbc.ro


Преустановено е набирането на проектните предложения по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007 - 2013

Поради големия брой постъпили проекти, чиято стойност надхвърля бюджета за втората покана, с решение № 29 от 21.10.2009 г. на Съвместния направляващ комитет, набирането на проектни предложения по поканата бе прекратено след изтичането на междинния срок от 30 октомври 2009 г.


Благодарим Ви за проявения интерес към Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007 - 2013 и за подадените проекти.

Продължавайте да следите актуалната информация на интернет страницата на Програмата за обявяване на следваща покана за набиране на проектни предложения.

06/11/2009


Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в българо-румънския трансграничен регион организира конкурс за попълване на следните позиции:  

Правилата за организиране и провеждане на подбора на кандидатите може да намерите на страницата на регионалния офис в Кълъраш - www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html и на страницата на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 www.cbcromaniabulgaria.eu

Дата и място на конкурса: 27 октомври 2009 г., 10.00 часа

Краен срок за представяне на документите: 26 октомври 2009 г., 14.00 часа

Място за представяне на документите:

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН –
КЪЛЪРАШ, ул. „Кичу”, № 2, гр. Кълъраш,
всеки ден от 8.30 до 16.00 часа.

Повече информация за конкурса може да получите от:

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ.
Телефон +40 242 313091,
e-mail:  info@calarasicbc.ro


Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в Българо-Румънския трансграничен регион организира конкурс за попълване на следните позиции:  


Дата и място на конкурса: 08 септември 2009 г., 10.00 часа

Краен срок за представяне на документите: 07 септември 2009 г., 14.00 часа

Място за представяне на документите:

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ,
ул. 1 декември 1918 № 1, гр. Кълъраш, всеки ден от 8.30 до 16.00 часа.


Повече информация може да получите от:

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ.

Телефон +40 242 313091, e-mail:  info@calarasicbc.ro
www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.bgregio.eu


Публична покана за набиране на проектни идеи за кандидатстване за подкрепа за разработване на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.
16/07/2009

Програмата Румъния-България стартира нова покана за заявяване на идеи за стратегически проекти
16/07/2009

Ще се проведе първа среща за генериране на стратегически проектни идеи по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.
16/07/2009


Информационни дни по проектТехническа помощ за Подкрепа на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния, проект БГ 2006/018-386.01.03-01”

15/06/2009

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в българо-румънския трансграничен регион организира конкурс за попълване на следните позиции:  

- ИТ експерт – 1 позиция
(Библиография)
- Експерт по управление на проекти – 2 позиции
(Библиография)
- Финансов експерт – 2 позиции
(Библиография)

Дата и място на конкурса: 30 юни 2009 г., 10.00 часа

Краен срок за представяне на документите: 26 юни 2009 г., 14.00 часа


Място за представяне на документите: РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ, ул. 1 декември 1918 № 1, гр. Кълъраш, всеки ден от 8.30 до 16.00 часа.

Подробности, свързани с условията на конкурса, мястото на провеждането му, библиографията и други, може да получите от: РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ.
Телефон +40 242 313091, e-mail:  info@calarasicbc.ro

www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.bgregio.eu
www.mrrb.government.bg


Регионален офис за трансгранично сътрудничество в Румънско-Българския трасграничен регион – Кълъраш обявява свободни позиции за работа, за следните позиции:

Дата и място на конкурса: 28 април 2009 г., 10.00 часа

Краен срок за представяне на документите: 24 април 2009 г., 14.00 часа


Място за представяне на документите:

Адрес: ул. 1-ви септември 1918 № 1, 910019 Кълъраш, Румъния
РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ,
всеки ден от 8.30 до 16.30 часа.

Подробности, свързани с условията на конкурса, мястото на провеждането му, библиографията и други може да получите от:

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ

Телефон +40 242 313091, e-mail:  info@calarasicbc.ro.


Одобрени проекти за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
27/02/2009


12/12/2008

01/12/2008


На 15.10.2008 г. приключи набирането на проектни идеи в рамките на изпълнението на проект „BG2005/017-455.01.04-02 – Техническа помощ за подготовка на проекти за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013” . Бяха подадени 26 проектни идеи, които ще бъдат оценени.
20/10/2008

Форум „Възможности за създаване на партньорства за кандидатстване с проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”
14/10/2008


09/10/2008

Стартира втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
08/10/2008

08/10/2008

Второ заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2007 – 2013
29/09/2008

Отговори на Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., на въпроси от потенциални кандидати по първа покана за набиране на проектни предложения, в рамките на първите три приоритетни оси по програмата.
11/09/2008

Удължен е крайният срок за предаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
02/09/2008

Обявена е покана за набиране на проектни идеи по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.
17/06/2008Последна промяна на: 9.11.2009 15:47ч
 
 
Всички права запазени ©2007 МРРБ С финансовата подкрепа на ЕС, проект по Програма ФАР BG2004/016-711.11.02, Фаза 1  
Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационенкапацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
Аутсорсинг - разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен проект и получава публична помощ
Верифициране - дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността
Грант - безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението целите и дейностите по дадена схема
Децентрализация - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект
Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации) - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
Европейски фонд за регионално развитие - един от структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване разликата между нивата на развитие на различните региони, както и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения¬та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло¬жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор¬динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав¬нима система. Адрес: Eurostat -Informationsbьro, JMO, B3/089, L-2920 Luxemburg
Едно гише - организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са: -едно място за достъп в една административна структура -едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации
Електронен документ - волеизявление, записано с електронни средства - електронни данни
Електронен подпис - средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията
Електронно правителство - използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
Електронно управление - използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства
Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието
Информационна сигурност - защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията
ИСПА - инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните-кандидатки в подготовката им за членство в ЕС
ИСУН - информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС
Измама - действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи - Подозирана измама Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)
Искане за средства - официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период
Комитет за наблюдение - орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка, в сътрудничество с управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции
Кохезионен фонд - финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда
Междинно звено - всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или изпълнява задължения от името на този орган, по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти)
Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
Мярка - набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП
Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
Национална стратегическа референтна рамка - документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства
Нередност - нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет
Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите
Оперативна програма - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
Оперативна съвместимост - способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
Оперативно споразумение - споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите
Операция - проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася
Принципът за „четирите очи” - преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове
Приоритетна ос - един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
Прогнозиране - дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза - етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Публично-частно партньорство - - ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор - ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
Сертификат към ЕК - официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи - потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган - определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите
Система за проследяване на документите - средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване
Структурни фондове - Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд
Териториална администрация - включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт
Техническа помощ - средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата
Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
Управляващ орган на ОП - институция, или публичен, национален, регионален или местен орган, на който страната-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма
Финансов доклад - официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите
Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
NUTS - френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ - район за планиране, с NUTS IІІ - област, а с LAU 1 – община
SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите