Добри практики и постижения
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG161PO001/1.1-01/2007
”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Потенциални бенифициенти са общини

Бенефициент: Община Габрово
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/040
Наименование на проекта: ”Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение - принос към устойчивото развитие на община Габрово”
Дом за възрастни хора с физически увреждания

Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/006
Наименование на проекта: "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово"  
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - 1

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - 2
ЦДГ "Радост"

Бенефициент: Община Горна Оряховица
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/005
Наименование на проекта: ”Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на основно училище „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев”                  

Бенефициент: Община Видин
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-01/2007/011
Наименование на проекта: „ Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца”

Бенефициент: Община Добрич
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/019
Наименование на проекта: "Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура"

Име на бенефициента: Община Дупница
Регистрационен номер договора: BG161PO001/1.1-01/2007/071
Наименование на проекта: “Да посрещнем предизвикателствата на новия свят”

Име на бенефициента: Община Ловеч
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-01/2007/003
Наименование на проекта: „Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч”

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-01/2007/053
Наименование на проекта: „Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч”

Име на бенефициента: Община Попово
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/001
Наименование на проекта: „Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване”

Име на бенефициента: Община Червен бряг
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-01/2007/021
Наименование на проекта: "Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг"

Име на бенефициента: Община Велико Търново
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/012
Наименование на проекта: "Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина"

Име на бенефициента: Община Берковица
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-01/2007/005
Наименование на проекта: „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на Община Берковица”

Име на бенефициента: Община Провадия
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/028
Наименование на проекта: “Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия”

Име на бенефициента: Община Благоевград
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/056
Наименование на проекта: „Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград”

Име на бенефициента: Община Гоце Делчев
Регистрационен номер на договора: ВG161PO001/1.1-01/2007/069
Наименование на проекта: „Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев”

Име на бенефициента: Община Ямбол
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/035
Наименование на проекта: "Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Конкретен бенефициент:
Министерство на културата


Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-05/2008/001-1-01
Наименование на проекта: "Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас"

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-05/2008/001-5-02
Наименование на проекта: "Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна"

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-05/2008/001-3-01
Наименование на проекта: "Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство"

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-05/2008/001-4
Наименование на проекта: "Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера"

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-05/2008/001-15-01
Наименование на проекта: "Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”

Потенциални бенефициенти: Висши държавни учебни заведения

Име на бенефициента: Лесотехнически университет - гр. София
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-07/2009/002
Наименование на проекта: "Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София"

Име на бенефициента: Икономически университет - гр. Варна
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-07/2009/004
Наименование на проекта: "Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна"

Име на бенефициента: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-07/2009/008
Наименование на проекта: Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Име на бенефициента: Технически университет - гр. София
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-07/2009/001
Наименование на проекта:"Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Блок 9 и Блок 10"

Име на бнефициента: Висше строително училище "Любен Каравелов"
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-07/2009/013
Наименование на проекта: "Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда във ВСУ "Любен Каравелов" чрез подобряване на енергийната ефективност на учебен блок 6 и модернизация на библиотеката"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”

Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Долни Дъбник
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-09/2010/016
Наименование на проекта:„ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник”

Име на бенефициента: Община Русе
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-09/2010/002
Наименование на проекта: “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”

Име на бенефициента: Община Шумен
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-09/2010/023
Наименование на проекта: "Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен"

Име на бенефициента: Столична община
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-09/2010/003
Наименование на проекта: "Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития"
Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Столична
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/001
Наименование на проекта:„Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”

Име на бенефициента: Община Гоце Делчев
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/032
Наименование на проекта: „Културна мозайка "Неврокопски панаир"

Име на бенефициента: Община Русе
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/003
Наименование на проекта: "Аз, Градът"

Име на бенефициента: Община Велико Търново
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/015
Наименование на проекта: "Създаване и промотиране на иновативни културни събития – Летен фестивал „Сцена на вековете”"

Име на бенефициента: Община Ботевград
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/017
Наименование на проекта: „Дефилир на духовата музика”

Име на бенефициента: Община Перник
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/022
Наименование на проекта: "КИТАРИАДА - "културна марка" за град Перник"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011
"Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации"
Потенциални бенефициенти: 19 общини

Име на бенефициента: Община Сандански
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.1-11/2011/018
Наименование на проекта: “Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG161PO001/1.1-12/2011 - "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"
Потенциални бенефициенти: 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи

Име на бенефициента: Община Ботевград
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.1-12/2011/016
Наименование на проекта: „Ние сме част от вас“

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG161PO001/1.4-02/2008 ”Подкрепа за подобряване на градската среда”

Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Горна Оряховица
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/007
Наименование на проекта: „Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап”

Име на бенефициента: Община Русе
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/001
Наименование на проекта: „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина”

Име на бенефициента: Община Белослав
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/012
Наименование на проекта: „Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори”

Име на бенефициента: Община Кърджали
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/006
Наименование на проекта: “Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап"

Име на бенефициента: Община Хасково
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/017
Наименование на проекта:„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

Име на бенефициента: Община Гоце Делчев
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/008
Наименование на проекта: "Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи"

Име на бенефициента: Община Ловеч
Регистрационен номер на договра: BG161PO001/1.4-02/2008/010
Наименование на проекта:„Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”

Име на бенефициента: Община Шумен
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-02/2008/016
Наименование на проекта: Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”

Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Велико Търново
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/009
Наименование на проекта: „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”

Име на бенефициента: Община Смолян
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/017 
Наименование на проекта: "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян"

Име на бенефициента: Община Бургас
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.4-05/2009/001
Наименование на проекта:“Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчиво развитие на градската среда в община Бургас”

Име на бенефициента: Община Добрич
Регистрационен номер на проекта: BG161PO001/1.4-05/2009/019
Наименование на проекта: „Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона”

Име на бенефициента: Община Лясковец
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/010
Наименование на проекта: “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”

Име на бенефициента: Община Севлиево
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/014
Наименование на проекта: "Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” гр. Севлиево"

Име на бенефициента: Община Троян
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/005
Наименование на проекта:„Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”

Бенефициент: Община Плевен
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/003
Наименование на проекта: „Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен”

Бенефициент: Община Дупница
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/008
Наименование на проекта: „Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на град Дупница”

Бенефициент: Община Габрово
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-05/2009/007
Наименование на проекта: ”Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG161PO001/1.4-06/2010
"Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации"
Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Име на бенефициента: Община Сандански
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-06/2010/025
Наименование на проекта: „Корекция на река Санданска Бистрица - градски парк Сандански”

Име на бенефициента: Община Дупница
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/1.4-06/2010/034
Наименование на проекта: „Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG161PO001/1.5-02/2011-Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община
Име на бенефициента: Столична община
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/1.5-02/2011/001
Наименование на проекта: "Проект за интегриран Столичен градски транспорт"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG161PO001/2.1-02/2007  ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”

Име на бенефициента: Община Гоце Делчев
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/2.1-02/2007/018
Наименование на проекта: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община  Гоце Делчев"


Име на бенефициента: Община Добрич
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/2.1-02/2007/029
Наименование на проекта: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град"

Име на бенефициента: Община Мездра
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/2.1-02/2007/011
Наименование на проекта:«Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на  общински път в Община Мездра – път VRC 1143 – /III- 103/»

Име на бенефициента: Община Силистра
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/2.1-02/2007/023
Наименование на проекта: „Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра”

Име на бенефициента: Община Ловеч
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/2.1-02/2007/006
Наименование на проекта: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580 км. до 5+210 км. и път LOV 2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км. до 3+200 км. от 5+065 до 6+560 км”

Име на бенефициента: Община Сандански
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/2.1-02/2007/008
Наименование на проекта: “Рехабилитация на път IV -10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км. 0+000 до км.6+000 ”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-01/2008 "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма"
Конкретен бенефициент: Министерство на културата

Регистрационен номер на договора: BG161PO 001/3.1-01/2008/001/1-03
Наименование на проекта: „Възстановяване и опазване на църква "Св. Георги" в с. Арбанаси"

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-01/2008/001-004
Наименование на проекта: "Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица"

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
Наименование на проекта: "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика""

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-01/2008/001-010-01
Наименование на проекта: "Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристически атракции"

Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Етрополе
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-02/2009/014
Наименование на проекта: "Звън на пеещи камбани нашепва легенда стара за Христовия кръст"
Атракцията „Етрополски Христов кръст” е изградена от 6 църкви и манастири (Църквите  Св. Архангел Михаил, Св. Георги, Св. Параскева, Св. Илия, параклис Св. Никола, и манастирът „Св. Троица”) в град Етрополе. Именно тези църкви и манастири, погледнати от високо, са разположени във формата на християнски кръст, на който в пресечената точка на кръста е разположена Часовниковата кула.

Име на бенефициента: Община Асеновград
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-02/2009/007
Наименование на проекта: “Асеновград – свещената порта на Родопите” 


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010
Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Самоков
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-03/2010/034
Наименование на проекта: "Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG161PO001/4.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие"
Потенциални бенифициенти са общини

Име на бенефициента: Община Симитли
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-01/2007/045
Наименование на проекта: "Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Симитли чрез прилагане на енергоспестяващи мерки и използване на  подходящо оборуване в образователния процес"

Име на бенефициента: Община Стралджа
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-01/2007/041
Наименование на проекта:„Съвременна материално техническа база за образованието в  община Стралджа”

Име на бенефициента: Община Лозница
Регистрационен номер на договора: BG161РО001/4.1-01/2007/010
Наименование на проекта: "Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване"

Име на бенефициента: Община Белене
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-01/2007/008
Наименование на проекта:Подобряване на образователната Инфраструктура в община Белене”

Име на бенефициента: Община Завет
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-01/2007/061
Наименование на проекта: "Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, община Завет”

Име на бенефициента: Община Своге
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-01/2007/017
Наименование на проекта: “Подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции в гр. Своге”


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини”
       
Име на бенефициента: Община Антон
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/023   
Наименование на проекта: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Антон, община Антон"     

Име на бенефициента: Община Долни чифлик
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/010
Наименование на проекта:„Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик съпътстваща устойчиво развитие”

Име на бенефициента:Община Копривщица
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/035
Наименование на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Любен Каравелов" община Копривщица"

Име на бенефициента:Община Трявна
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/016
Наименование на проекта: „Инвестиция за устойчиво бъдеще на Община Трявна чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура”

Име на бенефициента: Община Велики Преслав
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/011
Наименование на договора: „Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав”

Име на бенефициента: Община Главиница
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/001
Наименование на проекта: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „ Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с. Звенимир и ЦДГ „Мир” с. Калугерене”, общ. Главиница”

Име на бенефициента: Община Етрополе
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.1-03/2010/031
Наименование на проекта: "Ремонт на СОУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност"
Последна промяна: 23 Октомври 2014 г. 12:02

 
 
Избрани новини