ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013

Исторически структурните фондове датират от 60-те години на миналия век и преминават през редица реформи, отчитащи етапите в развитието на ЕС като политическо и икономическо обединение и най-вече отделните вълни на разширяване на ЕС т.е. приемането на нови страни членки със специфични за тях проблеми. След последната реформа, за настоящия период на програмиране 2007-2013г. ще действат общо 3 структурни фонда:

Европейски фонд за регионално развитие
Европейски социален фонд
Кохезионен фонд


Регламенти на Европейския съюз /ЕС/

Регламент на Съвета (ЕС) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд;  

Регламент (ЕС) 966№ 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за Европейския Фонд за регионално развитие, отменящ Регламент (ЕС) № 1783/1999; 

Регламент (ЕС) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г., разясняващ правилата за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕС) № 1083/2006, определящ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд  и  Регламент (ЕС) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за Европейския Фонд за регионално развитие. 

Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”  (CONF-BG 56/01) и Общата позиция на Европейския съюз по Глава 21 (CONF-BG 80/01);

Регламент на Комисията (EС) № 438/2001 от 2 март 2001 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EС) № 1260/1999 относно системите за управление и контрол на помощта, отпускана по Структурните фондове; 

Регламент на Комисията (ЕС) № 448/2001 от 2 март 2001 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент № 1260/1999 във връзка с процедурата за извършване на финансови корекции на отпуснатата помощ от Структурните фондове

Регламент № 1260/1999  за структурните фондове

Регламент на Комисията № 448/2004 от 10 март 2004 г. за изменение на Регламент (EС) № 1685/2000 г., определящ подробни правила за приложението на Регламент на Съвета (EС) № 1260/1999, във връзка с  приемливостта на разходите по дейности съфинансирани от Структурните фондове и за отмяна на Регламент (EС) № 1145/2003; 

Регламент на Комисията №1159/2000 – относно мерките за осигуряване на информация и публичност на помощта по Структурните фондове;

Регламент № 966 от 25.10.2012 г. - относно финансошите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30.4.2015 година за изменение на Решение C(2013) 1573 за одобряване на насоки относно приключването на оперативните програми, приети за подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (2007 — 2013 г.).


Българско законодателство

ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 

ПМС № 62 от 21.03.2007 консолидирана версия. За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския Съюз и Кохезионния фонд на Европейския Съюз за финансовата рамка 2007-2013 г.;

Наредба № 1 от 12.01. 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра - С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.

ПМС № 121 от 31.05.2007г.консолидирана версия - за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ПМС № 245 от 9.10.2007 - за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развиитие, за финансова рамка 2007 - 2013г.

ПМС № 134  от 05.07.2010г. консолидирана версия. За условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (Обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г., изм. и доп., бр. 91 от 18.11.2011 г.)

ПМС № 5 от 18.01.2012 г. - За разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020г.

ПМС № 3 от 13.01.2012 г. - За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., дв, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

ПМС № 349 от 04.05.2012г. За одобряване на План за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2012

ПМС № 182 от 21.07.2006г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейдския съюз

ПМС № 194 от 13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Eвропейския съюз

РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

РЕШЕНИЕ № 155 ОТ 14.03. 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

РЕШЕНИЕ № 113 ОТ 26.02.2008 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 965 ОТ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТАОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Постановление 123 от 2.06. 2008 г. За изменение и допълнение на Постановление № 245 на МС от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развиие за финансовата рамка 2007-2013 г.

Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнение на проекти, съфинансирани по ОПРР, приети със Заповед № РД-02-14-1459/18.07.2011 г. на министъра на регионалното развитие

Ръководство на български език за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие (член 7 от Регламента за EФРР 1301/2013)

Последна промяна: 07 Септември 2017 г. 12:23

 
 
Избрани новини