Финансови инструменти

 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е револвиращ финансов инструмент*, създаден с част от финансирането, което България ползва през Структурните фондове на ЕС.

Инструментът JESSICA се използва от публичния и частния сектор в България за инвестиции в проекти за градско развитие и възстановяване. ФинансиранетJESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е револвиращ финансов инструмент*, създаден с част от финансирането, което България ползва през Структурните фондове на ЕС.

Инструментът JESSICA се използва от публичния и частния сектор в България за инвестиции в проекти за градско развитие и възстановяване. Финансирането по JESSICA не се получава директно през структурите на държавното управление, а чрез проектно кандидатстване пред сформираните на териториален принцип „Фондове за градско развитие” о по JESSICA не се получава директно през структурите на държавното управление, а чрез проектно кандидатстване пред сформираните на териториален принцип „Фондове за градско развитие” 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони, създадена с финансиране от Структурните фондове на ЕС и национално съ-финансиране. В България JESSICA се осъществява посредством Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Инициативата стартира на 19 октомври 2010 г. с подписването на финансово споразумение между Правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка, в качеството й на Холдингов фонд за България. България е една от деветте държави-членки в Европейския съюз, които прилагат JESSICA – иновативен инструмент за финансов инженеринг в областта на градското финансиране.

Целта на JESSICA e предоставяне на заеми, гаранции и дялово участие от страна на Фондове за градско развитие (ФГР) на проекти за градско развитие и проекти за публично-частно партньорство към крайни бенефициенти – общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства в седемте най-големи града на България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Допустими по JESSICA са инвестиции, отговарящи на целите на Приоритетна ос 1 на ОПРР, които могат да включват всяка от избираемите по Приоритетна ос 1 дейности, индустриални зони, бизнес и търговски центрове и центрове за забавление, спортни съоръжения и други публично-частни партньорства и градски проекти.

Инвестициите са възможни при покриването на следните критерии за избор на проекти за финансиране:

  • Съответствие с целите и дейностите на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013;
  • Съответствие с Инвестиционната стратегия на Холдингов фонд по JESSICA;
  • Съответствие с основните Общи устройствени планове/ устройствени планове и общинските планове за развитие, които се считат за интегрирани планове за градско развитие;
  • Степен на икономическа възвръщаемост от проекта, включително социални и екологични ползи, нетното въздействие на проекта в съответния район и извън него, ако той не се осъществи;
  • Установено партньорство със съответната община;
  • Зрялост на проекта (не се финансират вече изпълнени и финализирани проекти).

Финансирането на проектите за градско развитие по JESSICA се извършва чрез проектни предложения към Фонд за градско развитие.

Брошура по JESSICA

Презентации:

JESSICA в Европа и България

Опитът на Полша по Инициатива JESSICA

Фонд за устойчиво градско развитие на София

Регионален фонд за градско развитие

Наред с инициативата JESSICA, МРРБ управлява и друг инструмент за финансов инженеринг - Фонд за жилищно обновяване, чиято основна цел е осигуряване на нисколихвени заеми и гаранции по заеми на сдружения на собственици на жилищни обекти по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради“.

За повече информация, виж подменю „Фонд за жилищно обновяване“.

Последна промяна: 12 Ноември 2012 г. 18:17

 
 
Избрани новини