ФОНД "СОЛИДАРНОСТ"

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2012/2002 НА СЪВЕТА от 11 ноември 2002 година относно създаване на Фонд „Солидарност” на Европейския съюз;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 661/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД "СОЛИДАРНОСТ" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;

ПМС № 179 от 15.07.2015 г. за изменение и допълнение на ПМС № 434

Последна промяна: 04 Септември 2017 г. 15:54

Избрани новини