Предстоящи обучения за бенефициенти

Онлайн обучения на бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

УО на ОПРР организира дистанционни обучения по новообявените процедури на 27 и 28 април 2020 г. чрез система за видеоконферентна връзка

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще проведе онлайн обучения на 27 и 28 април 2020 г. за бенефициентите по новообявени и изменени Насоки за кандидатстване. Панелите ще започват в 10:00 часа като всеки от тях ще бъде с продължителност до 2 часа и ще включва представяне на Насоките за кандидатстване по съответната процедура и разглеждане на най-често допускани грешки при електронното кандидатстване в ИСУН 2020, както и отговор на въпроси по процедурите.

На 27 април 2020 г. от 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе обучение по променените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”. В следващия панел от 13:00 до 15:00 ч. ще бъде включено представяне на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”. В последния за деня панел от 15:15 до 17:15 ч. ще бъдат представени Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“. В обучението се очаква да се включат общо 24-ма участници - представители на бенефициентите.

            На 28 април 2020 г. първият панел ще стартира в 10:00 ч. и ще приключи в 12:00 ч. В него ще се включат представители на конкретния бенефициент - Министерство на здравеопазването, за да бъдат обсъдени Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура-2“. В последния панел от 13:00 до 15:00 ч. ще бъдат представени Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“ на участници от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

            Провеждането на онлайн обучения е част от антикризисния план за действие на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ за подкрепа на бенефициентите по време на извънредното положение. Целта е да бъде гарантирано успешното и ефективно изпълнение на ОПРР, както и постигане на всички ключови индикатори и резултати по Програмата, въпреки наложените ограничения и кризата с COVID-19.

Последна промяна: 23 Април 2020 г. 18:11

 
 
Избрани новини