Проведени обучения на служителите от ГД "СППРР"

2016 - 2022 г.

Обобщена справка за проведени обучения на служителите от ГД "СППРР" през 2016-2022 г.2016 - 2021 г.
Обобщена справка за проведени обучения на служителите от ГД "СППРР" през 2016- 2021 г.
2016 - 2020 г.
2016 - 2019 г.
Обобщена справка за проведени обучения на служителите от ГД „СППРР“ през 2016-2019 г.2009 - 2015 г.

Обобщена справка за проведени обучения на служителите от ГД „ПРР“ в чужбина за периода 2009-2015 г.

Обобщена справка за проведени обучения на служителите от ГД „ПРР“ в България за периода 2009-2015 г.


18-20.11.2015 г. - град София
Обучения по въпросите на държавните помощи

Тема: В рамките на проект № BG161PO001-5.3.01-0080 „Осигуряване на специализирана експертна помощ във връзка с анализ на съответствието на ОПРР с приложимите режими за държавни помощи“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие бяха проведени обучения на три групи експерти от Управляващия орган на ОПРР по въпросите, свързани с прилагането на правилата по държавните помощи. Обученията се състояха в периода 18-20 ноември и включваха представяне на общите постановки в областта на държавните помощи, приложимите режими на държавни помощи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и процедурите, свързани с държавните помощи, които ще бъдат прилагани от УО на ОПРР за програмния период 2014-2020, включително практически казуси.
Материалите от обучението са публикувани тук


Последна промяна: 26 Януари 2023 г. 14:41