Обща информация за ОПРР
перативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга.

За тази цел Оперативната Програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

Разпределението на финансовия ресурс по операциите на програмата може да намерите
тук.

Целият текст на оперативната програма може да изтеглите от тук. 

Целият текст на ревизираната оперативната програма на аглийски език можете да изтеглите от тук.

Целите на програмата се изпълняват чрез подпомагане на операции включени в 5 приоритета:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
Основните структури отговорни за изпълнение на програмата са:

    1. Управляващия орган – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, носи цялата отговорност за надеждното изпълнение на програмата съгласно изискванията на европейското законодателство и осъществява цялостно наблюдение, финансово управление и контрол на средствата по програмата. Той делегира функции и задачи на изпълняващите звена в центровете на районите за планиране
        • На регионално ниво Управляващият орган изпълнява своите функции чрез 6 регионални отдела, намиращи се в центровете на Районите на ниво NUTS II. Регионалните отдели не са междинни звена по смисъла на чл. 2(6) на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006, тъй като те не са самостоятелни юридически лица, а са част от Управляващия орган на ОПРР - ГД „Програмиране на регионалното развитие” при МРР. Те са на пряко подчинение на Ръководителя на УО (Главен Директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”).  
   2. Сертифициращият орган е органът който приема и проверява обобщените искания за плащания от Управляващия орган изпраща искане до Европейската комисия за осребряване на направените плащания. Този орган ще е Национален фонд в Министерство на финансите;
      3. Националният одитиращ орган извършва одити за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма. Той прави и одити по операциите на базата на извадковия принцип за проверка на направените разходи и др. Този орган е Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" към Министерство на Финансите.
    4. Комитета за наблюдение е върховния орган, който наблюдава изпълнението на програмата. Той се председателства от Ръководителя на УО на ОПРР и се свиква поне 2 пъти годишно. Във състава му влизат министерства, агенции, държавни ведомства, сдружения на общини, регионалните съвети за развитие и социално-икономически партньори имащи отношение към интервенциите и дейностите финансирани от програмата.

БЕНЕФИЦИЕНТИ
„Конкретен бенефициент на безвъзмездна помощ” е организация, институция, административна структура и друга подобна, индивидуално посочена в Оперативната програма като единствен субект, който може да подготвя проектни предложения и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност (Постановление на МС № 121/31.05.2007, определящо условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд и програма ФАР на Европейския съюз)

Конкретните бенефициенти в ОПРР са:
Министерство на образованието и науката
Министерство на здравеопазването
Министерството на културата
Министерство на труда и социалната политика / Агенция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика / Агенция по заетостта
Министерство на вътрешните работи / Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Агенция „Пътна инфраструктура”
Министерство на икономиката и енергетиката
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

КАНДИДАТСТВАНЕ

Представянето на проекта, с който кандидатствате става чрез попълване на Формуляр за кандидатстване. Него може да намерите в страницата "Отворени" търгове.
 
Подробни указания за попълване на формата може да намерите в Насоките за кандидатстване. Те са включени в пакета с документи за кандидатстване.
 
Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност може да намерите тук.

Информация за отворените търгове по ОПРР в момента може да намерите тук.

Информация за предстоящите търгове по ОПРР може да намерите тук.

Информация за затворените търгове по ОПРР може да намерите тук.
 

ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Външни оценители на проектни предложения по Оперативна програма "Регионално Развитие" 2007-2013 г.

Външни експерти-съгласно т.11, § 1 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 121/31.05.2010 г. външен оценител е лице, избрано и включено в списъка по чл. 17, ал. 1, което не заема длъжност в държавната администрация. Следните кандидатури попадат в категория външни експерти по смисъла на т. 12, § 1 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 121/31.05.2010 г., тъй като заемат длъжност в държавната администрация и ще бъдат добавени в списъка на кандидати определени за външни експерти:
№ Име
1 Валентин Трифонов
2 Гергана Мутафчиева
3 Даниел Богданов
4 Даниела Накова
5 Десислав Михайлов
6 Димитринка Христова
7 Добромир Василев
8 Екатерина Георгиева
9 Златина Тодорова
10 Зорница Кралева
11 Ирина Рангелова
12 Маргарита Велчева
13 Мариус Младенов
14 Мария Пеева
15 Мира Радкова
16 Николай Каменов
17 Николай Младенов
18 Петър Генов
19 Петя Георгиева
20 Петя Христова
21 Първолета Тодорова
22 Райна Попова
23 Станислава Драгоева-Димитрова

Комуникационен план на ОПРР
Комуникационен план за информация и публичност на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.

Комуникационен план за информация и публичност на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г. - ревизиран 2012 г.


Насоки за информация и публичност
У К А З А Н И Я

На вниманието на: Бенефициентите по Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”

Относно: Примерни образци за действията за мерките за информация и публичност осъществявани от бенефициентите по ОП „Регионално развитие”

Уважаеми Бенефициенти,

С оглед на факта, че всеки от Вас по различен начин интерпретира принципите на Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие”, прилагаме следните актуализирани примерни образци /ВАЖНО! Проект /номер на договор и наименование на проекта/” е заменен с „Договор /номер на договор и наименование на проекта/”/:

При изработването на приложените към това писмо схеми е необходимо да се спазват шрифтовете, размерите, цветовете и т.н., съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие", представляващи неразделна част от Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”. 
ВЕКТОРЕН ВАРИАНТБроят и размерът на билбордовете и табелите трябва да е съобразен с мащаба на проекта. Билбордовете и табелите трябва да се виждат ясно и да бъдат разположени в непосредствена близост до инфраструктурните обекти например до входа на училище или културна институция. Билбордовете трябва да бъдат изложени от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности до шест месеца след приключването му, когато на тяхно място се монтира постоянна обяснителна табела. Препоръчителен размер за билборд на инфраструктурен проекткато рехабилитация/реконструкция на пътен участък е 2м х 1м или 2м х 1,20м. Размерите на билбордовете не трябва да надвишават съответно 6м х 3м. Минимално дупустимият размер на билборд и табела е 70см х 50см., в зависимост от размера на инвестицията.

Оборудването следва да е маркирано на видно място със стикер. Препоръчителен размер за стикер за оборудване: 9см х 5см.

Моля, да имате предвид, че ако при мониторинг се установи, че знаците за идентичност по изпълняваните от Вас проекти, не кореспондират с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие", то ще бъдем принудени да предприемем съответните мерки.

Неспазването на изискванията за информация и публичност на проекта ще бъде третирано като нередност и може да доведе до финансови корекции.1.1 Лого на ЕС

Логото на Европейския съюз, което се използва като част от всички информационни материали във връзка с ОПРР съдържа 12 звезди разположени в кръг, като всичките са обърнати с един от върховете нагоре. Звездите са разположени по кръглите часове на въображаем часовник:
 

Фонът на логото е син, а звездите – жълти според описанието по-долу:
 

Ако се налага използването на логото на ЕС в черно-бял вид то трябва да изглежда по следния начинспазвайки правилата за позицията на звездите:

1.2 Билбордове

По време на изпълнението бенефициентът трябва да постави билборд на мястото на извършваната дейност, ако проекта отговаря на следните условия: 
а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;
б. Проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи.
Билбордът трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс  1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; 
2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие 
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”. 

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от целия билборд. 
 
Билбордовете се свалят не по-късно от 6 месеца след завършването на работата и се заменят с обяснителни табели. 

1.3 Обяснителни табели

Бенефициентите трябва да поставят обяснителна табела, която е достатъчно видима и с подходящ за проекта размер не по-късно от 6 месеца след завършването на дейностите по проекта, ако той отговаря на следните условия:

а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;
б. Проекта включва закупуване на физически обекти или финансиране на инфраструктура или строителни дейности

Табелата трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;
2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”. 

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от цялата табела.

Обяснителнта табела трябва да съдържа и следния примерен текст: Този (сграда, пътна отсечка, друг обект...) е (построен, реновиран, реконструиран, рехабилитиран) с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие.

Изтеглете насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от тук

За всички допълнителни въпроси свързани с визуализацията на проектите може да се консултирате и с Регламент 1828/2006.

1.4 Задължителни информационни събития

Ако общата стойност на проекта надхвърля 10 000 евро, бенефициентите трябва да организират 2 информационни събития за местните и национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Техният вид трябва да бъде в съответствие с мащаба на проекта. За най-малките проекти трябва да се предвидят поне две пресконференции за местни медии. На тях трябва да се осигури присъствието на поне 4 представители на 4 различни медии.

Всички възможни доказателства за провеждането на събитията трябва да бъдат запазени от бенефициента за целите на последващия мониторинг на проекта. Тук се включват списък с участници, дневен ред или програма, аудио или видео записи, снимки, както и финансово-счетоводните документи свързани с организирането му. Бенефициентът трябва да запази копия от всички печатни или аудио-визуални материали изготвени във връзка с проекта.

Всички възможни доказателства за медийното отразяване на събитията трябва да бъдат събрани и запазени от бенефициента. Тук се включват копия от печатни издания, видео или аудио записи на телевизионни или радио предавания, линкове до архивите на новинарските интернет информационни агенции или поне Print Screen – снимка на новината в деня на публикуването й.


Представянето на 
проекта, с който кандидатствате става чрез попълване на Формуляр за кандидатстване. Него може да намерите в страницата "Отворени" търгове.

 
Подробни указания за попълване на формата може да намерите в Насоките за кандидатстване. Те са включени в пакета с документи за кандидатстване.
 
Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност може да намерите тук.


Информация за отворените търгове по ОПРР в момента може да намерите тук.

Информация за предстоящите търгове по ОПРР може да намерите тук.

Информация за затворените търгове по ОПРР може да намерите тук.
 

Последна промяна: 04 Август 2011 г. 15:50

Последна промяна: 22 Август 2017 г. 16:10