Финансово управление, контрол и мониторинг
АКТУАЛНО ОТ 23.12.2022 г.

Публикувани са Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

АКТУАЛНО ОТ 06.12.2022 г.

Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 при ДБФП, непопадащи в обхвата на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.
Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 при ДБФП, непопадащи в обхвата на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.
Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020 при ДБФП, непопадащи в обхвата на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г.АКТУАЛНО ОТ 21.10.2022 г. 

Указания за увеличаване размера на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси.

- Приложение 1
- Приложение 2

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Актуализирани
 са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. 

Приложения:

  1. Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
  2. Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) в Информационна система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН) от ЕС в България 2020 – част 1 и част 2.
  3. Пакет документи

АКТУАЛНО ОТ 25.07.2022 г. 


Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3 от 16.04.2020 г.


Указания на УО на ОПРР за процедиране на искания за окончателни плащане във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната

Указания във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на БФП по фонд "Солидарност" на ЕС


Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1 на ОПРР 2014-2020


Важно!

Управляващият орган на ОПРР обръща внимание на всички свои бенефициенти, които съгласно клаузите на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са администратори на минимална/държавна помощ в качеството си на такива следва да актуализират данните за реално получената помощ в информационната система „Регистър на минималните помощи“ на Министерство на финансите (http://minimis.minfin.bg/) в срок и по реда, определени в Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане.


Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.


Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г.
за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, влязла в сила от 01. Юни 2018 г. е обнародвана в ДВ брой 44/29.05.2018 г.

Указания за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление  на проекти по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“;
Приложение 11.15 Таблица за определяне на размера допустимите разходи за организация и управление, определени чрез прилагане на единна ставка към допустимите преки разходи


УО публикува насоките на МФ, съгласно писмо № 91-00-96/15.02.2017 г. за прилагане на разпоредбата на чл. 84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г. относно намаляване размера на задълженията на бенефициенти (общини) по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г.

Писмо с изх. № 91-00-96/ 15.02.2017 г. на Министерство на финансите за прилагането на разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г.


Указания за съдържание на договорите за обществена услуга за превоз на пътници за осигуряване на съответствие на проектите за интегриран градски транспорт по ОПРР с приложимия режим по държавна помощРазяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
и Приложение 11.49 A Справка за полагане на труд в установеното работно време

Отговори на въпроси във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., към 23.12.2016 г.

18.04.2022 г.
Актуализирани Вътрешни правила за администриране на нередности в ГД СППРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание чл.13, ал.2 от Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове Приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г.

10.11.2016 г.
Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание чл.13, ал.2 от Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове Приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 гАнализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007 - 2013 г. - изготвен и публикуван от ИА „Одит на средствата от ЕС“. В приложение е представено обновено обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.:
Анализ на грешките в обществени поръчки от одитите по приключване


Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
:

Декларация за генериране на нетни приходи по проект, получил безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г.
АКТУАЛНО ОТ 11.02.2016 г.


Указания за проверка устойчивостта на резултатите от инвестициите по проектите от страна на бенефициентите по ОПРР.

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.


  

 

Последна промяна: 23 Декември 2022 г. 14:46