Изпълнение на ОПРР 2014-2020
                      1. Годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2020 г.

2. Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2020 г.Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2017 г. / Annual implementation report of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 – 2020. Reporting period: 2017

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2017 г. / Citizen's Summary of Annual implementation report of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 – 2020. Reporting period: 2017

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г. / Citizen's Summary of Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2015 г. / 2015 Citizen's Summary of the Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 - 2020


Процедура с регистрационен № BG16RFOP001-8.002 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
се финансира по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

                      

Бюджетната линия на отдел „Финансово управление и контрол“ с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0001 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:
 • Бюджетната линия отговаря на необходимостта от изграждане, укрепване и надграждане на административния капацитет на Управляващия орган, посредством привличане и поддържане на оптимален брой висококвалифицирани и опитни служители за изпълнение на функциите му. Ограничаване на текучеството и повишаване на потенциала на служителите в Управляващия орган на ОПРР, чрез осигуряване на адекватно за пазарните условия възнаграждение на служителите;
 • Повишава мотивацията на служителите назначени по служебно, трудово правоотношение, съгласно Закона за държавния служител, в работата по усвояване на средствата по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.;
 • Целта на бюджетна линия е чрез осигуряването на адекватни възнаграждения да се обезпечи цялостно административния процес в УО;
 • Бюджетната линия е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;
 • Бенефициент е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ чрез отдел „Финансово управление и контрол“;
 • Срок за изпълнение: 99 месеца;
 • Начална дата: 23.09.2015 год.;
 • Крайна дата: 23.12.2023 год.

                    

Бюджетната линия на отдел „Оценка, информация и публичност“ с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0002 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

 • Подкрепя дейности по: програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, контрол и оценка на ОПРР - Техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализи, проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка, контрол и функционирането на ОПРР 2014-2020 г.; Закупуване, доставка и поддръжка на компютри (хардуер и софтуер) и на офис оборудване, необходимо за нуждите на УО на ОПРР 2014-2020 г.; Оценка на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. (включително текущи оценки); Организиране на работата, текущи разходи и обучения на членовете на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г.; Осигуряване на подходящи условия за работа на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез наемане на сграден фонд; Осигуряване на хранилище за документация на хартиен носител по изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с цел повишаване на ефективността на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020;
 • Осигуряване на дейности по информация и публичност с цел повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020;
 • Укрепване на административния капацитет на УО на ОПРР 2014-2020 в изпълнение на Регламент (ЕС) 1303/2013, ГЛАВА II, Член 15, ал. 1 а v) оценка на необходимостта от укрепване на административния капацитет на органите, участващи в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите, както и обобщение на действията, които трябва да бъдат предприети в тази връзка с цел подобряване на административния капацитет на УО на ОПРР 2014-2020;
 • Повишаване на ефективността на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020;
 • Бюджетната линия е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;
 • Бенефициент е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“  чрез отдел „Оценка, информация и публичност“;
 • Срок за изпълнение: 97 месеца;
 • Начална дата: 01.12.2015 год.;
 • Крайна дата: 31.12.2023 год.


                    

Бюджетната линия „Специализирани юридически услуги за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ с регистрационен номер  BG16RFOP001-8.002-0003 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

 • Бюджетната линия осигурява подкрепа на Управляващия орган чрез предоставяне на специализирана юридическа помощ в процеса на изпълнение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. Проектът е пряко насочен към подпомагане на Управляващия орган на ОПРР за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с наблюдението и контрола на договори по ОПРР.
 • Изпълнението на бюджетната линия ще допринесе за постигане на следните специфични цели:
  • Подкрепа на Управляващия орган на ОПРР във връзка със сложни юридически казуси, възникнали в процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020;
  • Намаляване на риска от избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки чрез осъществяване на ефективен, качествен и постоянен контрол за законосъобразност преди верификация на разходи върху процедури по реда на ЗОП при изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”;
  • Осигуряване на по-ефективно и ефикасно изпълнение на програмите, чрез оказване на  правна помощ при администриране на нередности;
  • Подкрепа на Управляващия орган на ОПРР, чрез осъществяване на правна помощ при изпълнението на ОПРР и предприемане на действия по анализ на документи, изследване на казуси и изготвяне на мотивирани становища;
 • Бюджетната линия е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;
 • Бенефициент е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ чрез отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“
 • Срок за изпълнение: 96 месеца
 • Начална дата: 18.12.2015 год.
 • Крайна дата: 18.12.2023 год.


                    

Бюджетна линия на отдел "Мониторинг" с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0004 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:
 • Подкрепя дейности, осигуряващи правилното, прозрачно и ефективно управление на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. посредством наблюдение и контрол на изпълняваните проекти по програмата, с оглед намаляване на риска от недобро и/или некачествено изпълнение. Мониторинг на  изпълнението на проектите от бенефициентите - проверки на място и свързаните с тях отчети, вътрешни системи за контрол и др.
 • Подкрепя дейности, осигуряващи приключване на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез извършване на проверки на място, с оглед намаляване на риска от верифициране на разходи при наличие на недобро изпълнение, както и извършване на проверки на място на приключили проекти за устойчивост.
 • Бенефициент: Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ чрез отдел „Мониторинг
 • Срок за изпълнение: 96 месеца;
 • Начална дата: 21.12.2015 год.;
 • Крайна дата: 21.12.2023 год.


                    

Бюджетна линия на сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0005 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Цел на бюджетната линия е подготовка на документи, свързани с новия програмен период, които да допринесат за повишаването на ефективността на Оперативната програма за периода след 2020 г. чрез координация на процеса на програмиране с процеса по стратегическо планиране на регионалното развитие, чрез подкрепа за политиката за градско развитие като една от основните насоки на регионалната политика, чрез създаване на предпоставки за наличие на по-висок финансов ресурс в по-слабо развити райони.

Специфични цели са:
- да подпомогне градските власти на местно ниво, както и органите на регионално ниво при изготвянето на интегрирани градски и регионални териториални стратегии за следващия програмен период, които да бъдат подкрепени по линия на оперативните програми;
- да осигури допълнителна експертна помощ по отношение на създаване на методология и изчисления на индикаторите за новата оперативна програма за периода след 2020 г. и по отношение на изготвяне на Методически насоки за интегрирани градски и териториални стратегии, които ще са в основата на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период.

Бюджетната линия подкрепя дейности по разработване на документи и актуализирането на вече съществуващи такива, свързани с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие за периода след 2020 г. и осигуряване на координация на процеса на програмиране с процеса по стратегическо планиране на регионалното развитие, както следва:

1. Социално-икономически анализ на районите. Анализът ще допринесе за точно  определяне на потенциалите на българските региони, както и на силните и слабите им страни, на приоритетните области, към които трябва да бъдат насочени усилия и ресурси за преодоляване на различията в социално-икономическото, демографското и териториалното развитие.
2. Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 г.
3. Методология и изчисления на индикаторите за новата оперативна програма за периода след 2020 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството обръща особено внимание върху разработване на методология за използване на подходящи интегрирани териториални (вместо секторни) индикатори за регионално и градско развитие, които по подходящ начин да измерват/проследяват комплексни инвестиции в градовете и регионите.
4. Методически насоки за интегрирани градски и териториални стратегии: изготвянето на интегрирани градски и териториални стратегии на градско/общинско и на регионално ниво е ключово условие за подкрепа за дейности за градско и регионално развитие. За целта е необходимо да бъдат изготвени и разпространени подходящи Методически насоки, които да идентифицират ключовите стъпки, механизми и процедури за изготвянето на съответните интегрирани стратегии.
5. Подкрепа за интегрирани градски и регионални териториални стратегии за следващия програмен период. Тези стратегии са териториалната основа за подкрепа за мерки за градско и регионално развитие през следващия период. Наличието на изготвени интегрирани градски и регионални териториални стратегии е ключово условие за подкрепа за дейности за градско и регионално развитие.

 • Бюджетната линия е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
 • Размер на предоставената безвъзмездна  финансова  помощ е: 2 880 000,00 лв.
 • Бенефициент е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ чрез сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в  отдел „Стратегическо планиране и договаряне“.
 • Срок за изпълнение: 48 месеца.
 • Начална дата: 18.06.2018 год.
 • Крайна дата: 18.06.2022 год.

Последна промяна: 07 Юни 2022 г. 10:41

Избрани новини