РЕШЕНИЯ ЗА БФП 2014-2020Решение № РД-02-36-1126/31.07.2020 г. на РУО на ОПРР за прекратяване производството по отношение на проектно предложение BG16RFOP001-2.003-0035 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ "ЮРИЙ ГАГАРИН", гр.Червен бряг“, община Червен брягРешение № РД-02-36-1125/31.07.2020 г. на РУО на ОПРР за прекратяване производството по отношение на проектно предложение BG16RFOP001-2.003-0057 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград - етап 2", община Ботевград
Решение № РД-02-36-1327/28.09.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.012-0006 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“ с бенефициент община Хасково.
Решение № РД-02-36-1323/25.09.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ с бенефициент община Троян

Решение № РД-02-36-1318/24.09.2020 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-4.002-0001 „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Решение № РД-02-36-1286/17.09.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0036 „Лот 36 „Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, област Варна“;

Решение № РД-02-36-1270/15.09.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0034 Лот 34  „Път III-559 Полски градец-Тополовград - с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,41 км, област Хасково с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. 


Решение № РД-02-36-1253/10.09.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.034-0003 „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на община Лом” с бенефициент община Лом.Решение №РД-02-36-1207/01.09.2020 на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0046 „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“.  


Решение № РД-02-36-1172/12.08.2020г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-0006 „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“ на община Пловдив.

Решение № РД-02-36-1171/12.08.2020г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.028-0003 „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“ на община Гоце Делчев.

Решение № РД-02-36-1170/12.08.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.030-0009 „Обновяване на общински театър Кюстендил и зона за отдих парк "Театъра“  с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-1169/12.08.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.030-0008 „Благоустрояване на пешеходна централна зона - Етап I“  с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-1168/12.08.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.030-0007 „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“  с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-444/10.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0011 „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник “, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“, с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-921/22.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.027-0008 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица“. 

Решение № РД-02-36-736/22.05.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-6.002-0011 „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, с бенефициент община Карлово.

Решение № РД-02-36-814/09.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-6.002-0014 „По крепостните стени на Филипопол“, с бенефициент община Пловдив.

Решение № РД-02-36-815/09.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0006 „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение“, с бенефициент община Петрич.

Решение № РД-02-36-816/09.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0007 „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр. Петрич" - етап 2 дворно пространство“, с бенефициент община Петрич.

Решение №РД-02-36-813/09.06.2020 г. за ПП BG16RFOP001-1.036-0007 „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“

Решение № РД-02-36-1003/09.07.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0004 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“, с бенефициент община Казанлък.

Решение № РД-02-36-1073/27.07.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0008 „Рехабилитация и нови пространствени решения на Площад Свобода“, с бенефициент община Ловеч.

Решение № РД-02-36-1085/27.07.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, с бенефициент община Панагюрище.


Решение № РД-02-36-1086/27.07.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата - реконструкция и преустройство на сгради“, с бенефициент община Панагюрище. 

Решение № РД-02-36-1078/27.07.2020г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.027-0007 „Създаване на Кризисен център, град Горна Оряховица“ с бенефициент община Горна Оряховица.

Решение №РД-02-36-1074/27.07.2020 за ПП BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище - етап 2“

Решение №РД-02-36-1075/27.07.2020 за ПП BG16RFOP001-1.033-0004 „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“

Решение № РД-02-36-1045/16.07.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0032 „Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км , област Русе”

Решение № РД-02-36-1046/16.07.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0033 Лот 33 „Път II-23 Русе–Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км , области Русе и Разград“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-469/15.04.2020 г.на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0005 „Изграждане на Център за временно настаняване /ЦВН/“, с бенефициент община Дупница.

Решение № РД-02-36-468/15.04.2020г.г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.013-0007 „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, с бенефициент община Пазарджик

Решение № РД-02-36-443/10.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0012 „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“,  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“, с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-939 /23.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.015-0005 „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“, с бенефициент община Сливен.

Решение № РД-02-36-929 / 23.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.007-0004 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2“, с бенефициент община Плевен.

Решение № РД-02-36-860/15.06.2020г.на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0005 „Изграждане на социални жилища“, с бенефициент община Казанлък.

Решение № РД-02-36-839/10.06.2020г.  на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.017-0004 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап“, с бенефициент община Ямбол.

Решение № РД-02-36-470/15.04.2020г.  на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.038-0003 „Център за работа с деца на улицата“, с бенефициент община Карлово

Решение № РД-02-36-947/25.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0029 „Изграждане на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в гр. Провадия“, с бенефициент община Провадия.

Решение № РД-02-36-891/18.06.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.022-0004 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ с бенефициент община Смолян.

Решение № РД-02-36-737/22.05.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0012 „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон“, с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-735/22.05.2020г.г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“, с бенефициент община Троян.

Решение № РД-02-36-654/18.05.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“, с бенефициент община Дупница.

Решение № РД-02-36-637/12.05.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-6.002-0012 „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила“, с бенефициент община Рила.

Решение № РД-02-36-629/08.05.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0006 „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап“, с бенефициент община Асеновград.

Решение № РД-02-36-618/05.05.2020г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0006 „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ с бенефициент община Свищов.

Решение № РД-02-36-554/27.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0011 „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви“ с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-519/23.04.2020г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.019-0006 „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“ с бенефициент община Враца.

Решение № РД-02-36-517/22.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0008 „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства.

Решение № РД-02-36-467/15.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“.

Решение № РД-02-36-448/13.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.032-0005 „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”, с бенефициент община Димитровград.

Решение № РД-02-36-444/10.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0011, „Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII, кв.151, град Бургас", с бенефициент община Бургас.


Решение № РД-02-36-442/10.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.014-0003, „Изграждане на социални жилища“, с бенефициент община Шумен

Решение № РД-02-36-444/10.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0011, „Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII, кв.151, град Бургас", с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-444/10.04.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0011, „Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII, кв.151, град Бургас", с бенефициент община Бургас.

Решение №РД-02-36-397/03.04.2020 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Решение № РД-02-36-397/03.04.2020 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Решение № РД-02-36-200/ 02.03.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0010 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН – Бургас“ с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-198/28.02.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.037-0007 „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“, с бенефициент община Велинград.

Решение № РД-02-36-197/28.02.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0007„Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“, с бенефициент община град Добрич.

Решение № РД-02-36-154/17.02.2020 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-6.002-0007 BG16RFOP001-6.002-0007 „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“, с бенефициент община Бургас.


Решение № РД-02-36-63/23.01.2020 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0009 „Реконструкция на ул. „Цариградска“ от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т.468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас – част от проект „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“  с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-1044/18.09.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0005 „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна”, с бенефициент община Варна

Решение № РД-02-36-904/09.08.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0007 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3”, с бенефициент община Ловеч.

Решение № РД-02-36-892/01.08.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-1.004-0007 „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим”, с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-813/11.07.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0005 „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов”, с бенефициент община Свищов.

Решение № РД-02-36-804/08.07.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново”, с бенефициент община Велико Търново.


Решение № РД-02-36-791/02.07.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.039-0003 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище”, с бенефициент община Панагюрище.

Решение № РД-02-36-777/25.06.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.037-0006 „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград”, с бенефициент община Велинград.

Решение № РД-02-36-679/30.05.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0004 „Проект “Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” - етап I, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов“ с бенефициент Столична община.

Решение № РД-02-36-131/25.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0014 „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил”, с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-130/25.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0025 „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, с бенефициент община Русе.

Решение № РД-02-36-127/24.01.2019 г. за отказ от предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

Решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“


Решение № РД-02-36-101/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0030 „Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-100/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0029 „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Решение № РД-02-36-99/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0028 „Лот 28 Път II-62 Клисура - Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Решение № РД-02-36-98/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0027 „Лот 27 Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура

Решение № РД-02-36-85/18.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0026 „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, с бенефициент община Струмяни

Решение № РД-02-36-69/15.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0006 „Интегриран модел за управление на градската мобилност - І етап“, с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-53/14.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0011 "Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, с бенефициент община Казанлък

Решение № РД-02-36-52/14.01.2019 г. на РУО на ОПРР 2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0008 „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Нови Пазар.

Решение № РД-02-36-42/11.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот“, с бенефициент община Търговище.

Решение № РД-02-36-38/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, с бенефициент община Перник.

Решение № РД-02-36-37/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0004 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Велико Търново.

Решение № РД-02-36-6/03.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0016 „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция“, с бенефициент община Димитровград.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1627/19.12.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0015 „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен", с бенефициент община Сливен

Решение № РД-02-36-1606/14.12.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0002 „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“, с бенефициент община Малко Търново

Решение № РД-02-36-1604/14.12.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0007 „Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция“
Решение № РД-02-36-1560/05.12.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0024 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, с бенефициент община Смолян


Решение № РД-02-36-1488/19.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, с бенефициент община Враца

Решение № РД-02-36-1445/08.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0006 „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, с бенефициент община град Добрич.

Решение № РД-02-36-1361/22.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0001 „Създаване на подходящи  условия за подкрепа в общността чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково“, с бенефициент община Хасково.

Решение № РД-02-36-1319/17.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0054 “Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Решение № РД-02-36-1234/03.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0006 „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра.

Решение № РД-02-36-1044/05.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0006 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2”, с бенефициент община Ловеч.

Решение № РД-02-36-1043/05.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.022-0003 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” с бенефициент  община  Смолян.

Решение № РД-02-36-1036/03.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0005 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра”, с бенефициент община Силистра.

Решение № РД-02-36-1017/29.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, с бенефициент община Свищов.

Решение № РД-02-36-1016/29.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.005-0005 “Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, с бенефициент община Русе.

Решение РД-02-36-944/21.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектнo предложениe BG16RFOP001-1.004-0005 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на община Бургас на ул. „Александровска“ № 26“  с бенефициент община Бургас.

Решение №РД-02-36-943/21.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души” с бенефициент община Перник.

Решение № РД-02-36-909/01.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ с бенефициент община Пловдив.

Решение № РД-02-36-901/31.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” с бенефициент Министерство на здравеопазването

Решение № РД-02-36-873/26.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, с бенефициент община Варна.

Решение № РД-02-36-864/25.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.023-0003 „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, с бенефициент община Разград.

Решение № РД-02-36-863/25.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.023-0004 “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, с бенефициент община Разград.

Решение № РД-02-36-819/17.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0036 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията” с бенефициент община Севлиево.

Решение № РД-02-36-768/10.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0005 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради”, с бенефициент община Петрич.

Решение № РД-02-36-651/14.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.021-0002 “Изграждане на социални жилища в град Кърджали“, с бенефициент община Кърджали.

Решение № РД-02-36-628/11.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0005 „Бюджетна линия на сектор Стратегическо планиране и програмиране“ с бенефициент ОУ на ОПРР – ГД СППРР, чрез отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, сектор „Стратегическо планиране и програмиране“.

Решение № РД-02-36-594/01.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, община Дупница“, с бенефициент община Дупница

Решение № РД-02-36-596/04.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0001 „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”  с бенефициент Столична община.

Решение № РД-02-36-559/29.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“, с бенефициент община Перник

Решение № РД-02-36-498/18.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0053 „Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище ” с бенефициент община Перник“, с бенефициент община Перник

Решение № РД-02-36-458/14.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0004 „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, с бенефициент община Бургас

Решение № РД-02-36-425/03.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ с бенефициент община Перник

Решение № РД-02-36-427/04.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0003 „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч“, с бенефициент община Ловеч.

Решение № РД-02-36-374/24.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0003 „Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София”  с бенефициент община Столична община.

Решение РД-02-36-372/24.04.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.030-0006 „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“ с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-370/23.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0051 „Резидентни услуги за деца и младежи” с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-367/23.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0004 „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, с бенефициент община Асеновград.

Решение № РД-02-36-155/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0039 „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра“ на Община Силистра.

Решение № РД-02-36-310/03.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0007 „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“ на община Благоевград

Решение № РД-02-36-302/02.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.034-0002 „Обновени градски пространства в град Лом” с бенефициент община Лом

Решение№РД-02-36-300/30.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0003 „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“. 

Реение №РД-02-36-299/30.03.2018 г. за ПП BG16RFOP001-1.021-0003 „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали” на община Кърджали

Решение № РД-02-36-274/26.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0045 „Подай ръка“ на община Ботевград.

Решение № РД-02-36-272/26.03.2018 г. за ПП BG16RFOP001-1.035-0003  "Подобряване на енергийната ефективност на обект "Сграда на РПУ - обновяване на административна инфраструктура и Сграда на РСПБЗН - обновяване на административна инфраструктура" на община Петрич

Решение №РД-02-36-273/26.03.2018 г. BG16RFOP001-1.035-0004 "Подобряване на енергийната ефективност на обект "Сграда на общинската администрация - обновяване на административна инфраструктура" на община Петрич

Решение № РД-02-36-268/23.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0052 „Подай ръка!” на община Дупница.

Решение № РД-02-36-262/22.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0050 „Най-доброто за децата“ – част 2 на община Стара Загора.

Решение № РД-02-36-215/13.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0003 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап 1“ с бенефициент община Казанлък.

Решение № РД-02-36-210/12.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ - сектор Ловеч“, с бенефициент община Ловеч.

Решение № РД-02-36-209/12.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0005 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, с бенефициент община Ловеч.

Решение № РД-02-36-206/9.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.037-0005 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ на община Велинград.

Решение № РД-02-36-154/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0014 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” на община Сливен.

Решение № РД-02-36-148/16.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0048 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община” на Столична община.

Решение № РД-02-36-125/13.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2”  на община  Враца.

Решение № РД-02-36-124/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0030 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ на Столична община.

Решение № РД-02-36-123/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0033 „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” на община Велико Търново.

Решение № РД-02-36-122/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността” на община Търговище.

Решение № РД-02-36-119/07.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0026 „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“ с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-75/29.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0009 „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ на община Благоевград.

Решение № РД-02-36-55/19.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0002 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София” с бенефициент Столична община.

Решение № РД-02-36-41/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0017 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на община Ловеч.

Решение № РД-02-36-40/18.01.2018г.на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“. 

Решение № РД-02-36-40/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ на община Монтана

Решение № РД-02-36-26/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0025 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ с бенефициент община Хасково.

Решение № РД-02-36-25/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0027 „Социална инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-18/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0015 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ с бенефициент община Пловдив.

Решение № РД-02-36-17/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0029 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Габрово.

Решение № РД-02-36-8/05.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0021 Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в  гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ на община Исперих

Решение № РД-02-36-2/02.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0022 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1” с бенефициент община Враца

Решение № РД-02-36-1/02.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.028-0002 „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев"с бенефициент община Гоце Делчев

Решение № РД-02-36-1373/28.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0044 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, чрез създаване на нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания“ с бенефициент община Самоков.

Решение № РД-02-36-1372/28.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.037-0004 „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград“ на община Велинград, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с бенефициент община Велинград.

Решение № РД-02-36-1370/22.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0042 „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил–гарант за устойчив модел за деинституционализация“, с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-1337/12.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0005 „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“, с бенефициент община град Добрич

Решение № РД-02-36-1321/11.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0009 „Деинституционализация на социални услуги  за деца в община Стражица“ с бенефициент община Стражицa

Решение № РД-02-36-1324/11.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0018 „За моето бъдеще“ на община град Добрич

Решение № РД-02-36-1309/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0004 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ - гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра

Решение № РД-02-36-1303/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.006-0003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза“ с бенефициент община Стара Загора

Решение РД-02-36-1302/06.12.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“  с бенефициент община Мездра

Решение № РД-02-36-1301/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0038 „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” с бенефициент община Дупница

Решение № РД-02-36-1297/01.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0002 "Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ на община Елена

Решение № РД-02-36-1293/01.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0028 “Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев- гр. Берковица“ на община Берковица

Решение РД-02-36-1292/01.12.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0012 „Най-доброто за децата“  с бенефициент община Стара Загора

Решение РД-02-36-1284/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0040 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”  с бенефициент община Бяла Слатина

Решение РД-02-36-1283/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0011 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ гр. Харманли”  с бенефициент община Харманли

Решение РД-02-36-1256/20.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe BG16RFOP001-5.001-0007 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“  с бенефициент община Луковит

Решение № РД-02-36-1249/20.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0034 „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/“, с бенефициент община Созопол

Решение № РД-02-36-1248/20.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe  BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ с бенефициент община Петрич

Решение № РД-02-36-1247/17.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“ с бенефициент община Белоградчик

Решение РД-02-36-1232/16.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0037 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“  с бенефициент община Казанлък

Решение № РД-02-36-1219/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!“, с бенефициент община Елин Пелин.

Решение № РД-02-36-1218/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0010 „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени“, с бенефициент община Павликени.

Решение № РД-02-36-1217/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0019 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”  с бенефициент община Асеновград.

Решение № РД-02-36-1216/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0024 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в Община Нови пазар” с бенефициент община Нови пазар.

Решение № РД-02-36-1214/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0035 „Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“, с бенефициент община Долни чифлик.

Решение № РД-02-36-1208/10.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0005 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Карнобат“, с бенефициент община Карнобат.

Решение РД-02-36-1194/03.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0004 „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“  с бенефициент община Свищов.

Решение № РД-02-36-1155/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, с бенефициент община Троян.

Решение № РД-02-36-1154/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0041 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Елхово“, с бенефициент община Елхово.

Решение № РД-02-36-1153/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“, с бенефициент община Велики Преслав.

Решение № РД-02-36-1136(3)/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0006 „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом“, с бенефициент община Лом.

Решение РД-02-36-1063/27.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.010-0001 „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“ с бенефициент община Видин.

Решение РД-02-36-1054/26.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.024-0002 „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“ с бенефициент община Казанлък.

Решение РД-02-36-1064/27.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.019-0001 „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ с бенефициент община Враца.

Решение РД-02-36-1053/26.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.006-0002 „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ с бенефициент община Стара Загора.

Решение РД-02-36-1035/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.023-0002 „Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ на община Разград.

Решение РД-02-36-1041/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.007-0002 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“ с бенефициент община Плевен.

Решение РД-02-36-1035/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.014-0002 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ с бенефициент община Шумен.

Решение РД-02-36-1035/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.023-0002 „Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ на община Разград.

Решение РД-02-36-1031/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом“ с бенефициент община Лом.

Решение РД-02-36-1037/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.015-0001 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“ на община Сливен.

Решение РД-02-36-1032/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“  с бенефициент община Велико Търново. Решение РД-02-36-1025/19.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.005-0003 „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ с бенефициент община Русе.

Решение РД-02-36-1016/15.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.030-0005 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ с бенефициент община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-325/13.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобрение на бюджетна линия BG16RFOP001-8.005-0003 „Подобряване на административния капацитет Министерство на младежта и спорта за успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020“, на Министерство на младежта и спорта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, ММС, МК”.

Решение № РД-02-36-723/03.08.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.030-0003 на Община Кюстендил

Решение № РД-02-36-724/03.08.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.030-0004 на Община Кюстендил

Решение № РД-02-36-648/13.07.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0024 „Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Решение № РД-02-36-643/10.07.2017 г. на РУО на ОПРР за прекратяване на процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0002 „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, с бенефициент община Асеновград

Решение РД-02-36-637/07.07.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово” с бенефициент община Габрово

Решение № РД-02-36-608/03.07.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0026 Лот 26  „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Решение № РД-02-36-607/03.07.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0025 „Лот 25 Път ІІІ-109 „/І-1/ – Мелник“ от км 0+528 до км 12+815 с обща дължина 12.287 км, област Благоевград”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Решение № РД-02-36-592/28.06.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложениe номер BG16RFOP001-1.003-0002 „Подобряване на градската среда в община Пловдив" с бенефициент община Пловдив

Решение № РД-02-36-525/13.06.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложениe номер BG16RFOP001-1.025-0003 „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград", с бенефициент община Асеновград

Решение № РД-02-36-523/12.06.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложениe номер BG16RFOP001-3.002-0005 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали.“ с бенефициент Министерство на образованието и науката.

Решение № РД-02-36-522/12.06.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложениe номер BG16RFOP001-1.008-0006 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради” с бенефициент община Благоевград

Решение № РД-02-36-429/19.05.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложениe номер BG16RFOP001-1.010-0002 „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ с бенефициент община Видин

Решение № РД-02-36-383/03.05.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.029-0002 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“ с бенефициент община Дупница

Решение № РД-02-36-372/27.04.2017  на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище“ на община Търговище

Решение № РД-02-36-355/26.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.019-0002 на Община Враца

Решение № РД-02-36-356/26.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.019-0003 на Община Враца

Решение № РД-02-36-357/26.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.019-0004 на Община Враца

Решение № РД-02-36-358/26.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.019-0005 на Община Враца

Решение № РД-02-36-353/26.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.013-0003 на Община Пазарджик

Решение № РД-02-36-354/26.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.013-0004 на Община Пазарджик

Решение № РД-02-36-335/20.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.005-0004 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“

Решение № РД-02-36-273/03.04.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.012-0002 „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ на община Хасково

Решение № РД-02-36-316/10.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.027-0005 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна Оряховица” на община Горна Оряховица.

Решение № РД-02-36-315/10.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0022 „Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-317/10.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0013 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“ на Медицински университет – София

Решение № РД-02-36-318/10.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0020 Лот 20 „Път IІІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-272/03.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0023 „Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян”3“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-271/03.04.2017 г.на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0001 „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград", с бенефициент Община Асеновград. 

Решение № РД-02-36-270/03.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0021 „Лот 21 Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград , участък от км 34+600 до км 54+83561, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“, с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура".

Решение № РД-02-36-269/03.04.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0019 „Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-247/ 24.03.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0033 „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора“, с бенефициент Община Кърджали

Решение № РД-02-36-249/27.03.2017 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0005 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград“

Решение № РД-02-36-210/20.03.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe BG16RFOP001-1.007-0003 „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен”, с бенефициент община Плевен

Решение № РД-02-36-156/08.03.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0005 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация”, с бенефициент община Перник.

Решение № РД-02-36-105/15.02.2017г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0001 “Подобряване на градска среда в УПИ XXV, кв.53, отреден за „градски парк” на община Петрич

Решение № РД-02-36-108/15.02.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0041 “Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф.д-р Георги Павлов“, район Илинден“ на Столична Община.

Решение № РД-02-36-107/15.02.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.001-0004 „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе“ на Министерство на младежта и спорта.

Решение № РД-02-36-106/15.02.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.001-0005 „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградите на спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ и общежитие, гр. София“ на Министерство на младежта и спорта.

Решение № РД-02-36-52/19.01.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0018 „Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,793 км, област Монтана” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-46/18.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.006-0001 „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап ІІ“ на община Стара Загора.

Решение № РД-02-36-45/18.01.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0017 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област”  на Министерство на образованието и науката.

Решение № РД-02-36-35/13.01.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ с бенефициент община Варна.

Решение № РД-02-36-34/13.1.2017г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-8.005-0002 „Подкрепа на Министерство на културата за успешното управление и изпълнение на проектите по приоритетна Ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г.“ на Министерство на културата.

Решение № РД-02-36-27/11.01.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.023-0001 „Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“ с бенефициент община Разград.

Решение № РД-02-36-25/10.01.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0017 „Лот 17 „Път IІІ-306  Червен бряг – Чомаковци  km 9+715 до km 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-21/10.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ на община Велико Търново.

Решение № РД-02-36-20/09.01.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0016 „Лот 16 „Път II-35 Ловеч -Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-18/09.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.009-0003 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на община Велико Търново.

Решение № РД-02-36-17/09.01.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен”  на Министерство на образованието и науката.

Решение № РД-02-36-16/09.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.009-0002 „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново.

Решение № РД-02-36-13/06.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0002 „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград“ на община Велинград

Решение № РД-02-36-8/05.01.2017г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0023 “Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч” на община Ловеч.

Решение № РД-02-36-6/05.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-8.005-0001 „Подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката (МОН) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.“ на Министерство на образованието и науката.

Решение № РД-02-36-4/04.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.015-0003 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ на община Сливен.

Решение № РД-02-36-3/04.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.015-0002 „Подобряване на градската среда на Сливен“ на община Сливен.

Решение № РД-02-36-2/04.1.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ на община Варна.

Решение № РД-02-36-1536/30.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-0003 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ на община Пловдив.

Решение № РД-02-36-1535/30.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0003 "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І" на община Бургас

Решение № РД-02-36-1528/27.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0021 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна” с бенефициент Пазарджик.

Решение № РД-02-36-1524/27.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0003 „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ - гр. Силистра“ на община Силистра.

Решение № РД-02-36-1519/22.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0012 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГ по ветeринарна медицина "Иван П. Павлов", град Стара Загора” с бенефициент Стара Загора.


Решение №РД-02-36-1520/22.12.2016 г. за ПП BG16RFOP001-1.022-0002 „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ на Община Смолян

Решение № РД-02-36-1516/21.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектнипредложения BG16RFOP001-1.017-0001 „Устойчиво и интегрирано развитие наградската среда на община Ямбол“ и BG16RFOP001-1.017-0002 „Устойчиво иинтегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“на община Ямбол.

Решение № РД-02-36-1514/21.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0011 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия”, с бенефициент община Провадия. 

Решение № РД-02-36-1512/20.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0016 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област  София-град” с бенефициент Министерство на образованието и науката.

Решение № РД-02-36-1510/20.12.2016  на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.011-0003 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ с бенефициент община Добрич.

Решение№РД-02-36-1509/20.12.2016 на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0038 „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен” на община Тетевен. 

РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 - ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР“.

РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” 

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИ ЛИНИИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020”

Решение № РД-02-36-1504/16.12.2016  на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.014-0001 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ на община Шумен

Решение № РД-02-36-1496/15.12.2016 на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Решение № РД-02-36-1493/14.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0009 „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол“, с бенефициент община Вълчи дол. 

Решение № РД-02-36-1490/13.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално – техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“, с бенефициент Община Първомай.

Решение № РД-02-36-1489/13.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0032  “Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич”, с бенефициент Община град Добрич.

Решение № РД-02-36-1483/12.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.007-0001 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, с бенефициент община Плевен.

Решение № РД-02-36-1482/12.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0003 „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ "Стефан Цанов"- град Кнежа” на община Кнежа.

Решение № РД-02-36-1485/12.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ на община Варна.

Решение № РД-02-36-1484/12.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0015 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора“, с бенефициент Община Стара Загора

Решение № РД-02-36-1481/12.12.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0019 “Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен” на Министерство на образованието и науката.

Решение № РД-02-36-1480/12.12.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0037 „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово“.  

Решение № РД-02-36-1479/12.12.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0004 “Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище” на Министерство на образованието и науката.


Решение № РД-02-36-1474/09.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0024 „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ "Цанко Церковски" гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура”, с бенефициент община Павликени.

Решение № РД-02-36-1475/09.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна” на община Варна.

Решение № РД-02-36-1464/07.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат” на община Карнобат.

Решение № РД-02-36-1472/08.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0002 „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич" 

Решение № РД-02-36-1470/08.12.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0039 “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство Свети Георги Победоносец - гр. Суворово” на община Суворово.

Решение № РД-02-36-1466/07.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, с бенефициент община Русе.


Решение № РД-02-36-1465/07.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0035 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“- Плевен““, с бенефициент община Плевен. 

Решение № РД-02-36-1463/06.12.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0025 “Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог” на община Разлог.


Решение № РД-02-36-1453/02.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0022 „Изграждане, оборудване и обзавеждане на нов учебен корпус на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н. Й. Вапцаров” с.Средище, община Кайнарджа по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” на община Кайнарджа.

Решение № РД-02-36-1452/02.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0001 „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, с бенефициент община Казанлък.

Решение № РД-02-36-1451/02.12.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0018 “Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих” на община Исперих.

Решение № РД-02-36-1450/02.12.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0030 „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“, с бенефициент Община Благоевград.

Решение № РД-02-36-1446/01.12.2016г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.030-0001 „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ и BG16RFOP001-1.030-0002 „Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на община Кюстендил“ на община Кюстендил.

Решение № РД-02-36-1439/30.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.028-0001 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“ на община Гоце Делчев.

Решение № РД-02-36-1438/30.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0014 „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” на община Силистра.

Решение № РД-02-36-1437/30.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора” на община Нова Загора.


Решение РД 02-36-1435/30.11.2016 на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0006 „Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници”.

Решение № РД-02-36-1431/29.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0028 „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол”, с бенефициент община Ямбол.

Решение № РД-02-36-1430/29.11.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0013 “Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково” на община Хасково.

Решение № РД-02-36-1429/29.11.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0036 “Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ - град Сандански, община Сандански” на община Сандански.

Решение № РД-02-36-1428/29.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0040 „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина” на община Бяла Слатина.

Решение № РД-02-36-1420/24.11.2016  на РУО за одобряване на проектни предложения BG16RFOP001-1.039-0001 „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ и BG16RFOP001-1.039-0002 „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ на община Панагюрище

Решение № РД-02-36-1417/23.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0001 „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“, с бенефициент Община Силистра.

Решение № РД-02-36-1413/22.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0026 „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, с бенефициент община Бургас.

Решение № РД-02-36-1405/21.11.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0029 “Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” - гр. Костинброд” на община Костинброд.

Решение № РД-02-36-1398/18.11.2016 г. на РУО за одобряване на проектни предложения BG16RFOP001-1.013-0001 „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“ и BG16RFOP001-1.013-0002 „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ на община Пазарджик

Решение № РД-02-36-1394/18.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0001 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич"


Решение № РД-02-36-1356/08.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0163 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  общинска сграда "Социална служба" на територията на гр. Червен бряг”

Решение № РД- 02-36-1368/10.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0149 “Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин”, с бенефициент Община Девин.

Решение № РД-02-36-1395/18.11.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0179 “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево” на община Севлиево.

Решение № РД-02-36-1387/15.11.2016 на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици" на община Монтана

Решение № РД-02-36-1367/09.11.2016  на РУО за одобряване на проектни предложения номер BG16RFOP001-1.038-0001 „Благоустроена градска среда на град Карлово" и BG16RFOP001-1.038-0002 „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“ на община Карлово; 

Решение № РД-02-36-1341/02.11.2016 на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура" на община Търговище

Решение № РД-02-36-1388/16.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0034 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ - гр.Пловдив“, с бенефициент община Пловдив.


Решение № РД-02-36-1382/14.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол”, с бенефициент община Никопол

Решение № РД-02-36-1376/11.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0003 "Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов" на община Свищов.

Решение № РД-02-36-1375/11.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектни предложения BG16RFOP001-1.020-0001 „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр. Ловеч“ и BG16RFOP001-1.020-0002 „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“ на община Ловеч

Решение № РД-02-36-1373/10.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.036-0002 „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ с бенефициент община Свищов

Решение № РД-02-36-1372/10.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.036-0001 „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“

Решение № РД-02-36-1366/09.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0002 "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства" на община Асеновград.

Решение № РД-02-36-1355/08.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0004 „Благоустрояване на градската среда“ на община Благоевград

Решение № РД-02-36-1347/04.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0002 „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон“ на Община Благоевград

Решение № РД-02-36-1337/02.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0171 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3”

Решение № РД-02-36-1338/02.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0143 “Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие - 3”


Решение № РД-02-36-1343/03.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра” с бенефициент община Мездра

Решение № РД-02-36-1335/02.11.2016  на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.029-0001 „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“ с бенефициент община Дупница; 


Решение № РД-02-36-136/02.11.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” на община Берковица.

Решения за предоставяне на БФП по процедура  BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ“

Решение № РД-02-36-1322/26.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0168 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2” на община Ботевград

Решение № РД-02-36-1314/24.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0001 “Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево”, с бенефициент Община Генерал Тошево

Решение № РД-02-36-1312/24.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0004 „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера”, с бенефициент община Пещера.

Решение № РД-02-36-1311/24.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0124 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 4”, с бенефициент община Пещера.

Решение № РД-02-36-1284/20.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0099 „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“ – гр. Самоков”, с бенефициент община Самоков

Решение № РД-02-36-1287/20.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0129 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - III“ на община Нови Пазар 

Решение № РД-02-36-1286/20.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0176 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4” на община Ботевград.


Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0167 „Повишаване на  енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65321.914.46.1, 65321.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.153.1 и 65231.914.153.2, 65321.910.141.1, 65231. 905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” с бенефициент община Самоков.

Решение № РД-02-36-1281/20.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0005 „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера”, с бенефициент община Пещера.

Решение № РД-02-36-1273/19.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0110 „Енергийна ефективност в сградата на Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр.Тутракан”, с бенефициент община Тутракан.

Решение № РД-02-36-1272/19.10.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0182 “Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра” на община Мездра.

Решение № РД-02-36-1271/19.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0006 „Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"


Решение № РД-02-36-1259/18.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0169 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. "Пирин" №29-31, ул. "Христо Ботев" №7-9, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ул. “Княз Борис I” № 5, ул. "Бистрица" №5, ул. "Александър Буйнов" №19,21,23, ул. "Юрий Гагарин" № 2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1 - гр.Сандански, община Сандански” на община Сандански.

Решение № РД-02-36-1258/18.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0039  “Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, с бенефициент Община Попово.

Решение № РД-02-36-1254/17.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0003 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и Металургичен университет - гр.София”.


Решение № РД- 02-36-1248/17.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0157 “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ж.к. „Александър Димитров“ бл. 2, ж.к. „Александър Димитров“ бл. 4, ул. „Опълченска“ № 26, гр. Генерал Тошево”, с бенефициент Община Генерал Тошево.

Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0103 „Подобряване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324,  65231.906.325-, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1” с бенефициент община Самоков.

Решение № РД-02-36-1241/14.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0019 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“, с бенефициент община Червен бряг

Решение № РД-02-36-1240/14.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0118 „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група” (СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок Александър Стамболийски" - ул. "Александър Стамболийски" 86, СС "Военния Блок" - ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", СС "Мехомия" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", СС "Надежда блок 4" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4")”, с бенефициент община Разлог.

Решение № РД-02-36-1239/14.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра” на община Мездра.

Решение № РД-02-36-1227/13.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център“, с бенефициент община Нова Загора.

Решение № РД-02-36-1226/13.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0117 " Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1)”

Решение № РД-02-36-1222/13.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектни предложения BG16RFOP001-1.027-0003 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ и BG16RFOP001-1.027-0004 „Подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица“, с бенефициент община Горна Оряховица.

Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0147 „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово” на община Елхово.

Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0142 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 2“, с бенефициент Община Поморие.

Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0181 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”, с бенефициент Община Козлодуй.


Решение № РД-02-36-1192/10.10.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на  ЦДГ № 8 „Изворче” и ОДЗ №1 „Миньорче“  на община Перник

Решение № РД- 02-36-1191/10.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0158 “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ул."Патриарх Евтимий" №2, ул."Васил Априлов"6 и ул."Васил Априлов"№27, гр. Генерал Тошево”, с бенефициент Община Генерал Тошево.


Решение №РД-02-36-1214/11.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобрение на проектно предложение BG16RFOP001-1.032-0002 „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - ОУ “Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков” на община Димитровград.

Решение № РД-02-36-1200/11.10.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0122 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I“ на община Нови пазар.

Решение № РД-02-36-1208/11.10.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0107 “Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори :65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2” на община Самоков.

Решение № РД-02-36-1203/11.10.2016  на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-2.001-0115 „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул.  "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)“ с бенефициент община Разлог

Решение № РД-02-36-1202/11.10.2016  на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник" чрез изпълнението на обекти: 1."Благоустрояване на кв.Тева"; 2."Парк на предизвикателствата в местност Войниковец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма“ с бенефициент община Перник.

Решение № РД-02-36-1207/11.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0164 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул."Солунска" №31, ул."Григор Пърличев" №2, ул"Св.Св.Кирил и Методий" №5, ул."Надежда" № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. "Сирма Войвода" № 23,25,27,29,31 и ул. "Емануил Васкидович" № 5 - гр.Сандански, община Сандански“  на община Сандански.

Решение № РД-02-36-1206/11.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0116 „Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7“  на община Троян.Решение № РД-02-36-1151/04.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0133 " Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”

Решение № РД-02-36-1177/06.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0141 " Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”

Решение № РД-02-36-1153/04.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0137 " Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация - Гранично полицейско управление, гр. Белоградчик”

Решение № РД-02-36-1186/07.10.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0139 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 5“ на община Пещера.

Решение № РД-02-36-1185/07.10.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“ на община Карнобат.

Решение № РД-02-36-1184/07.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0153 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан“, с бенефициент Община Тутракан

Решение № РД-02-36-1188/07.10.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0151 “Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” на община Попово

Решение № РД-02-36-1187/07.10.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0134 “Повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” на община Пещера

Решение № РД-02-36-1180/06.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0130 „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Белоградчик“  на община Белоградчик.

Решение № РД-02-36-1164/05.10.2016  на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.004-0002 „Обновяване на градска жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона“ с бенефициент община Бургас

Решение № РД-02-36-1172/05.10.2016  на РУО за отхвърляне на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-2.001-0113 „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: Ветеринарна лечебница гр. Пещера”

Решение № РД-02-36-1170/05.10.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0159 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград” на община Ботевград.

Решение № РД-02-36-1171/05.10.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0152 “Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” на община Попово.

Решение № РД- 02-36-1169/05.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0132 “Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Белоградчик”, с бенефициент Община Белоградчик.

Решение № РД-02-36-1152/04.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол”, с бенефициент община Никопол

Решение № РД-02-36-1163/05.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0183 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“, с бенефициент Община Червен бряг

Решение № РД-02-36-1162/05.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0111 „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала, гр.Пещера”, с бенефициент Община Пещера


Решение № РД-02-36-1157/04.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0114 „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала, гр.Пещера”, с бенефициент Община Пещера

Решение № РД-02-36-1147/04.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0131 „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Белоградчик“  на община Белоградчик

Решение № РД-02-36-1133/03.10.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0136 „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура - Художествена галерия, гр. Белоградчик“ на община Белоградчик

Решение № РД-02-36-1134/03.10.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II“ на община Нови пазар

Решение № РД-02-36-1135/03.10.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0162 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II”, с бенефициент община Крумовград

Решение № РД-02-36-1128/30.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0079 “Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Крумовград” на Община Крумовград

Решение № РД-02-36-1131/30.09.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0109 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Малко Търново“ на община Малко Търново

Решение № РД-02-36-1130/30.09.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0178 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“ на община Червен бряг

Решение № РД-02-36-1129/30.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0166 „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово“  на община Попово.

Решение № РД-02-36-1124/29.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0174 „Повишаване на енергийната ефективност на  жилищни сгради на ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23, ул"Никола Вапцаров" №39, - гр.Сандански, община Сандански ”

Решение № РД-02-36-1123/29.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобрение на бюджетна линия BG16RFOP001-8.004-0001 „Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.“ по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № РД-02-36-1111/21.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0154 „Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 2“, с бенефициент Община Свиленград.

Решение № РД-02-36-1113/26.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0127 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление - Елхово”

Решение № РД-02-36-1112/26.09.2016  на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.037-0001 „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“ с бенефициент община Велинград

Решение № РД-02-36-1100/20.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0004 „Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на Лесотехнически университет, гр. София"

Решение № РД-02-36-1099/20.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.001-0006 „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел

Решение № РД-02-36-1083/16.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0172 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление -Крумовград”

Решение № РД-02-36-987/26.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0165 “Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград“

Решение № РД-02-36-979/23.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0150 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист", в град Златоград”

Решение № РД-02-36-1109/21.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0105 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат ”, с бенефициент Община Карнобат.

Решение № РД-02-36-1110/21.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0160 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на  „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ - гр. Малко  Търново” на община Малко  Търново.

Решение № РД-02-36-1092/17.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0156 „Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 3“, с бенефициент Община Свиленград.

Решение № РД-02-36-1081/16.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0155 „Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 1“, с бенефициент Община Свиленград.

Решение на № РД-02-36-1059/15.09.2016 г. на РУО на ОПРР за възобновяване на производството по решение за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“, с бенефициент Община Никопол.

Решение № РД-02-36-1078/16.09.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0035 “Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - град Поморие” на Община Поморие.

Решение № РД-02-36-1058/15.09.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0026 “Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – общинска собственост” на Община Крумовград.

Решение № РД-02-36-1052/15.09.2016 г. на РУО на ОПРР за възобновено по собствена инициатива административно производство по издаване на Решение № РД-02-36-755/08.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0082 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй” на община Козлодуй.

Решение № РД-02-36-1055/15.09.2016 г. на РУО на ОПРР за възобновено по собствена инициатива административно производство по издаване на Решение № РД-02-36-795/15.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0085 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба "Земеделие", гр. Козлодуй ” на община Козлодуй.


Решение № РД-02-36-1044/13.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0145 „Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4” с бенефициент община Троян. 

Решение № РД-02-36-1043/13.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0128  “Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград”, с бенефициент Община Крумовград.

Решение № РД-02-36-1031/08.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява домовете в град Никопол“, с бенефициент община Никопол 

Решение № РД-02-36-1041/10.09.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0059 “Енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция и Областно пътно управление, град Поморие” на Община Поморие.


Решение № РД-02-36-1035/09.09.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0038 “Енергийната ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Община Поморие” на Община Поморие.


Решение № РД-02-36-1034/08.09.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0170 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново ” на Община Малко Търново.

Решение РД-02-36-1036/09.09.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0140 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 1“, с бенефициент Община Поморие.

Решение № РД-02-36-1003/29.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0052 „Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик“, с бенефициент Община Белоградчик.

Решение № РД-02-36-1002/29.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0050 „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово“, с бенефициент Община Попово

Решение № РД-02-36-991/29.08.2016 г.  на РУО на ОПРР за предоставяне на БФП за одобрено проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0002 Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив

Решение № РД-02-36-990/29.08.2016 г.  на РУО на ОПРР за предоставяне на БФП за одобрено проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0001 „Модернизиранe на учебната база на НСИ „Васил Левски” София - сградата на ул. „Гургулят 1”

Решение № РД-02-36-984/24.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0083 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград” на Община Ботевград

Решение № РД-02-36-975/19.08.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0010 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 1”, с бенефициент Община Пещера

Решение № РД-02-36-957/16.08.2016 г. за отхвърляне на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0112 „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: Горско стопанство, гр. Пещера“

Решение № РД-02-36-954/15.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0012 “Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар” на община Нови пазар

Решение № РД-02-36-948/15.08.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0090 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”

Решение № РД-02-36-924/11.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0092 „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско управление -Ивайловград, град Ивайловград”

Решение № РД-02-36-895/08.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0001 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград“ на община Благоевград

Решение № РД-02-36-854/29.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0041 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево” на община Севлиево.

Решение № РД-02-36-855/29.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0045 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево” на община Севлиево.


Решение № РД-02-36-842/26.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0040 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13” на община Берковица.

Решение № РД-02-36-841/26.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0074 „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги” на община Свиленград.

Решение № РД-02-36-961/16.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0014 „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан“  на община Тутракан.

Решение № РД-02-36-956/16.08.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0072 „Енергийна ефективност на сградата на Централна детска градина "Първи юни”", с бенефициент Община Сандански

Решение № РД-02-36-945/12.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0048  “Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР”, с бенефициент Община Нови пазар.

Решение № РД-02-36-922/11.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0060 „Eнергийна ефективност в общински административни сгради  - гр. Тутракан“  на община Тутракан.

Решение № РД-02-36-905/09.08.16 г.на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0024  “ Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура ”, с бенефициент Община Разлог.

Решение № РД-02-36-916/10.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение  BG16RFOP001-2.001-0056 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“ на община Карнобат.

Решение № РД-02-36-903/09.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектни предложения BG16RFOP001-1.027-0001 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица“ и BG16RFOP001-1.027-0002 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица“ на община Горна Оряховица.

Решение № РД-02-36-899/08.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0078 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй” на община Козлодуй.

Решение № РД-02-36-891/08.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0007 „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс”, с бенефициент Община Пещера.

Решение № РД-02-36-890/08.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0119 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград”, с бенефициент Община Златоград


Решение № РД-02-36-889/08.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0120 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”, с бенефициент Община Златоград.


Решение № РД-02-36-888/08.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0126 „Повишаване на енергийна ефективност на публична сграда: ПГХВТ „Атанас Ченгелев”, с бенефициент Община Пещера.


Решение № РД-02-36-870/04.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0077 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН - гр.Сандански, община Сандански”, с бенефициент Община Сандански.

Решение № РД-02-36-871/04.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, с бенефициент Община Сандански.

Решение № РД-02-36-872/04.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0076 „Енергийна ефективност на административна сграда - общинска администрация Сандански, община Сандански”, с бенефициент Община Сандански.

Решение № РД-02-36-862/02.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.032-0001 „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България”) – І ви етап, гр. Димитровград“.

Решение № РД-02-36-860/02.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0093 “Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект за социални услуги” на Община Мездра.

Решение № РД-02-36-859/02.08.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0057 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград” на Община Ботевград.

Решение № РД-02-36-853/29.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0022  “Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”, с бенефициент Община Разлог.

Решение № РД-02-36-848/28.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0084 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово”, с бенефициент Община Елхово.

Решение № РД-02-36-845/27.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0091 “Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба” на Община Мездра.

Решение № РД-02-36-846/27.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0102 “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград” на Община Златоград.

Решение № РД-02-36-830/25.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0065 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград“, с бенефициент Община Златоград.

Решение № РД-02-36-836/26.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0095 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово”, с бенефициент Община Елхово.

Решение № РД-02-36-835/26.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0044 “Подобряване на енергийната ефективност на СОУ “Иван Вазов” – начален етап, гр. Нова Загора” на Община Нова Загора.

Решение № РД-02-36-834/26.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0035 “Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - град Поморие” на Община Поморие.

Решение № РД-02-36-829/25.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0086 “Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра” на Община Мездра.

Решение № РД-02-36-828/25.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0042 “Подобряване енергийната ефективност на Районно управление “Полиция” – Нова Загора” на Община Нова Загора.

Решение № РД-02-36-827/25.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0030 “Подобряване енергийната ефективност на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Нова Загора” на Община Нова Загора.

Решение № РД-02-36-826/25.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0089 “Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект пожарна служба на РС “ПБЗН” на Община Мездра.

Решение № РД-02-36-825/25.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобрение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0034 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново” на община Малко Търново.

Решение № РД-02-36-822/22.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0021 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Червен бряг“, с бенефициент Община Червен бряг.

Решение № РД-02-36-819/21.07.2016 г. на РУО на ОПРР за предоставяне на БФП за одобрено проектно предложение BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, на община Габрово.

Решение № РД-02-36-810/20.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-3.001-0003 „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Георги Бенковски”, гр. Варна”, с бенефициент Министерство на младежта и спорта.

Решение № РД-02-36-789/15.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0009  “Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар”, с бенефициент Община Нови пазар

Решение № РД-02-36-793/15.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", на община Нова Загора.

Решение № РД-02-36-792/15.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0088 “Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинската администрация в град Мездра” на Община Мездра.

Решение № РД-02-36-794/15.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0055 „Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура - Библиотека, гр.Свиленград” на община Свиленград.


Решение № РД-02-36-795/15.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0085 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба "Земеделие", гр. Козлодуй ” на община Козлодуй.


Решение № РД-02-36-770/13.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0096 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград” на община Ботевград.

Решение № РД-02-36-784/14.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0081 „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Министерство на вътрешните работи, Районно управление - Ивайловград, гр. Ивайловград” на община Ивайловград.

Решение № РД-02-36-771/13.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0098 „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград, град Ивайловград“, с бенефициент Община Ивайловград

Решение № РД-02-36-786/14.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0051 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл.“Възход 3“,  бл.“Възход 4“, гр.Тутракан” на община Тутракан.

Решение № РД-02-36-785/14.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0073 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков" №4” на община Берковица.

Решение № РД-02-36-774/13.07.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0071 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1”, с бенефициент Община Ботевград.

Решение № РД-02-36-775/13.07.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“, с бенефициент Община Никопол.

Решение № РД-02-36-776/13.07.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0097 „Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол“, с бенефициент Община Никопол.

Решение № РД-02-36-772/13.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0079 “Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Крумовград” на Община Крумовград.

Решение № РД-02-36-773/13.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0080 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй” на община Козлодуй.

Решение № РД-02-36-713/05.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0023  “Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура” на община Разлог.


Решение № РД-02-36-745/07.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администраци, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1” на община Троян.

Решение № РД-02-36-746/07.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0002 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност  в сградата на Общинска администрация- Малко Търново” на община Малко Търново.


Решение № РД-02-36-755/08.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение предложение BG16RFOP001-2.001-0082 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй“ на  Община Козлодуй 

Решение № РД-02-36-756/08.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение предложение BG16RFOP001-2.001-0069 „Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград“ на  Община Ивайловград 

Решение № РД-02-36-753/07.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0046 “Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин” на Община Девин.

Решение № РД-02-36-752/07.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0037 “Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – държавна собственост” на Община Крумовград;


Решение № РД-02-36-751/07.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0026 “Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – общинска собственост” на Община Крумовград;

Решение № РД-02-36-750/07.07.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0028 “Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура – ОДК гр. Крумовград” на Община Крумовград;

Решение № РД-02-36-748/07.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ на  Община Берковица 


Решение № РД-02-36-747/07.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0054 „Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура“ на  Община Свиленград  

Решение № РД-02-36-718/06.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0053 „Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с увреждания, град Ивайловград“ на  Община Ивайловград

Решение № РД-02-36-712/05.07.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение предложение BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ на  Община Берковица  

Решение № РД-02-36-695/30.06.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0063 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общинска администрация, град Ивайловград” на Община Ивайловград.


Решение № РД-02-36-694/30.06.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0008 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия ” на община Провадия.

Решение № РД-02-36-672/28.06.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №55 и ул. "Любен Каравелов" №42” на община Троян.

Решение № РД-02-36-674/28.06.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0058 „Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" град Ивайловград“, с бенефициент Община Ивайловград.

Решение № РД-02-36-673/28.06.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0066 „Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществената инфраструктура, сграда на общежитие СОУ „Христо Ботев”, с бенефициент Община Ивайловград.

Решение № РД-02-36-677/28.06.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0047 “Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура - Обединено детско заведение “Здравец” и Обединено детско заведение “Изворче” - гр. Девин” на Община Девин;


Решение № РД-02-36-676/28.06.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0049 “Повишаване на енергийната ефективност на сгради на образователната инфраструктура в гр. Крумовград” на Община Крумовград;

Решение № РД-02-36-675/28.06.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0031 “Енергийна ефективност в сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”- гр. Поморие” на Община Поморие;


Решение № РД-02-36-671/28.06.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0013 “Енергийна ефективност в сградата на Исторически музей - град Поморие” на Община Поморие;

Решение № РД-02-36-670/28.06.2016г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0033 “Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на Община Девин;


Решение № РД-02-36-669/28.06.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане"” на община Троян.

Решение № РД-02-36-664/22.06.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0068 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат“ на община Карнобат.

Решение № РД-02-36-661/22.06.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0029 “Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Крумовград” на Община Крумовград.

Решение № РД-02-36-660/22.06.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0032 “Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – Девин” на Община Девин

Решение № РД-02-36-637/16.06.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол“ на община Никопол.

Решение № РД-02-36-634/16.06.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1” на община Троян.

Решение № РД-02-36-635/16.06.2016 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0025 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” на община Провадия.

Решение № РД-02-36-622/14.06.2016 г. на РУО за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0064 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград

Решение № РД-02-36-555/01.06.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0035 „Инвестиционна програма на град Ямбол“ на община Ямбол.


Решение № РД-02-36-554/01.06.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0037 „Изпълнение на ИПГВР на гр. Гоце Делчев чрез реализация на Инвестиционна програма за развитие на града до 2020 г.“ на община Гоце Делчев

Решение № РД-02-36-545/30.05.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0011 „Инвестиционна програма за изпълнение на ИПГВР - Добрич“ на община Добрич.

Решение № РД-02-36-507/20.05.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0038 „Инвестиционна програма на Община Варна“ на община Варна

Решение № РД-02-36-369 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0001  Лот 8 „Път IІІ-904 Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-370 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0002  Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-371 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0003  Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-372 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0008 Лот 1„Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250  до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области  Сливен и Ст.Загора” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-373 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0009  Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,200, област София“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-374 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0010  Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-375 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0011  Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-376 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0013  Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.

Решение № РД-02-36-377 от 22.04.2016 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0014  Лот 15 „Път III-107-Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796.82, с обща дължина 19.786 км, област Кюстендил” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”.


Решение № РД-02-36-349/18.04.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма: BG16RFOP001-1.040-0027 "Инвестиционна програма на гр.Ловеч за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ловеч за периода 2014-2020г."

Решение № РД-02-36-350/18.04.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0018 „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г.“ на община Перник.  
Решение № РД-02-36-282/01.04.2016 г. за отхвърляне на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0017 „Eнергийна ефективност в сградата на Дом за стари хора - гр.Тутракан” на община Тутракан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001  ”Енергийна ефективност в периферните райони”

Решение № РД-02-36-1/04.01.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0006 „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив 2014-2020 г.“ на община Пловдив

Решение № РД-02-36-124/12.02.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0010 „Инвестиционна програма в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.“ на община Свищов 

Решение № РД-02-36-183/10.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0009 „Инвестиционна програма на Община Бургас 2015 -2020 г.“ на община Бургас  

Решение № РД-02-36-195/12.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0002 „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г.“ на община Силистра  

Решение № РД-02-36-196/12.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0003 „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020 г.“ на община Велико Търново  

Решение № РД-02-36-202/15.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0013 „Инвестиционна програма за реализиране на ИПГВР на Стара Загора 2014-2020 г.“ на община Стара Загора  

Решение № РД-02-36-242/21.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0014 „Инвестиционна програма на oбщина Русе в изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие“ на община Русе. 

Решение № РД-02-36-251/23.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0021 „Инвестиционна програма за реализиране на ИПГВР на град Монтана“ на община Монтана 

Решение № РД-02-36-255/24.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0020 „Инвестиционна програма за изпълнение на ИПГВР на община Димитровград за периода 2014 – 2020 г.“ на община Димитровград 

Решение № РД-02-36-256/24.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0017 „Инвестиционна програма“ на община Сливен 

Решение № РД-02-36-270/29.03.2016 г. за одобрение на инвестиционна програма BG16RFOP001-1.040-0025 „Инвестиционна програма на Община Казанлък 2014 - 2020“ на община Казанлък

Решение № РД-02-36-256/24.03.2016 г. на РУО на ОПРР за одобрение на проектно предложение BG16RFOP001-1.040-0017 „Инвестиционна програма на община Сливен“.


Последна промяна: 19 Септември 2022 г. 11:32

Избрани новини