Проведени обучения за бенефициенти


25.09.2020 г.
На 25 септември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе дистанционно обучение за проектни предложения по ПО1, група дейности „Културна инфраструктура“ финансирани чрез комбинирана подкрепа.

Презентации от събитието:


30.04.2020 г.
УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение на 27 и 28 април 2020 г. за бенефициентите по процедури BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България” и BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2“


28.04.2020 г.
УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение на 28 април 2020 г. за бенефициентите по новообявената за кандидатстване процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

Презентации от събитието:


03.10.2018 г.

Управляващият орган проведе две работни срещи-обучения с представителите на Междинните звена и бенефициентите по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” в периода 01-02.10.2018 г. в гр. София.

Работните срещи-обучения на Междинните звена и бенефициентите са свързани с представяне на информация за често допускани пропуски при подаването и оценката на проектни предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Презентации от събитията:


Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“

На 20.06.2018 г., Управляващият орган на ОПРР проведе информационен ден - обучение по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ за Областните информационни центрове

Презентации от събитието:

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4

16.03.2018 г.

Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Презентации:

15.03.2018 г.
Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе обучение на тема „Най-често допускани грешки при подготовка и подаване на искане за плащане; Верификация на разходите по искане за плащане“
Презентации:

23.01.2018 г.
Управляващият орган проведе работна среща-обучение с представителите на Междинните звена и бенефициентите по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
В рамките на работната среща бяха представени изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, включително адаптираният подход за изпълнение на ПО 1, сформиране на работната група за предварителен подбор на проектни идеи, както и критериите за оценка на проектните фишове от Работната група, и други основни моменти в изменените Насоки за кандидатстване.
Презентация: Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039


01.03.2017 г.

Управляващият орган проведе работна среща с представители на бенефициенти относно указания за изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.
В рамките на работната среща бяха представени указания за техническото и финансово изпълнение на договори, финансирани Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., както и начините за електронно отчитане на договори по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020.
Презентации:

17 и 18.10.2016 г.
Управляващият орган проведе информационни работни срещи за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. в гр. София

На 17.10.2016 г. по процедура „Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 -2020 г.“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ и процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.- Инвестиционни програми“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
На 18.10.2016 г. по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ за процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“. 
Презентации:

02.09.2016 г.
Управляващият орган проведе втората от поредицата работни срещи за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. в гр. София, зала на ГД ГРР.

В рамките на работната среща бяха представени новата нормативна уредба в областта на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и свързаните с нея промени в актовете, издавани от УО на ОПРР 2014-2020 г., както и указанията за техническото и финансово изпълнение на договори, финансирани ОПРР. Срещата приключи с представяне на начините за електронно отчитане на договори по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020.
Презентации:

01.09.2016 г.
Управляващият орган проведе първата от поредицата работни срещи за изпълнение на договори по Приоритетна ос 2 по ОПРР 2014 -2020 г. в гр.София, резиденция „Бояна“, Дом 2, зала „Триадица“
В рамките на работната среща бяха представени новата нормативна уредба в областта на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и свързаните с нея промени в актовете, издавани от УО на ОПРР 2014-2020 г., както и указанията за техническото и финансово изпълнение на договори, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. Срещата приключи с представяне на начините за електронно отчитане на договори по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020.
Фото галерия

Презентации:


07-08.06.2016 г.

Управляващият орган проведе обучение на Междинни звена за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г.”
Обучение на Междинните звена за оценка на проектни предложения по инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се проведе в София на 07-08.06.2016 г.
Презентация от обучението


24-26.02.2016 г.
Управляващият орган проведе обучение на Междинни звена за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Обучение на Междинните звена за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се проведе в София на 24-26.02.2016 г.
Презентации от обучението


27-29.01.2016 г.
Управляващият орган проведе обучение на Междинни звена за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Обучение на Междинните звена за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се проведе в София на 27-29.01.2016 г.
Презентации от обучението


9-10.12.2015 г.
Управляващият орган проведе обучение за електронно кандидатстване чрез системата ИСУН 2020 по ОПРР 2014-2020

Управляващият орган проведе обучение за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 по процедури „Енергийна ефективност в периферните райони“ и „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Актуализирани указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020


28.09.2015/2.10.2015 – гр. София
Обучение на Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР
Тема: Приложимост на правилата за държавните помощи по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Изнесени презентации:

Част от оценката на проектните предложения по Приоритетна ос 1 ще включва проверка за наличие или липса на държавна помощ и при наличие на такава – оценка за съответствие с изискванията на приложимия режим. За съответствие с правилата в областта на държавните помощи ще бъде проверявано всяко проектно предложение.

В тази връзка на участниците бяха представени принципните положения по отношение на прилагането на правилата по държавните помощи, както и конкретните въпроси за проверка по отделните инвестиционни приоритети на Приоритетна ос 1


08.09.2015 г. - 10.09.2015 г.

Управляващият орган проведе обучение за електронно кандидатстване чрез системата ИСУН 2020 по ОПРР 2014-2020

Управляващият орган проведе обучение за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 по процедури „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“

Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020


20 февруари 2015 г. - гр. Стара Загора

Работна среща във връзка с актуализиран Наръчник за управление и изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 и представяне на акценти от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
По време на обучението бяха представени основните изменения в Наръчника за изпълнение и управление на ОПРР 2007 – 2013 г., свързани със структурните промени в ГД „ПРР“ и за улесняване на процеса на верификация.
В работната среща - обучение взеха участие представители на бенефициенти изпълняващи към момента договори по ОПРР.

29 юли 2014 г. - гр. София

Тема на семинара: Законосъобразно провеждане на обществени поръчки, съфинансирани със средства от ЕС, с участието на лектори от Европейската комисия, УО на ОПРР и Агенцията по обществени поръчки
Модул: „Законосъобразно възлагане на обществени поръчки, съфинансирани от ЕС“, за бенефициенти, изпълняващи към момента проекти, финансирани от ОП «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.

По време на семинара бяха дискутирани най-често срещаните грешки при възлагането на обществените поръчки от бенефициентите, ключови въпроси и контроли на УО на ОПРР, системите за предварителен и последващ контрол.
Целта на семинара бе подпомагане екипите на бенефициентите, изпълняващи проекти по ОПРР към момента за законосъобразно възлагане на обществените поръчки, съфинансирани от ЕС.


12 май 2014 г. - гр. София
Практическо обучение за финансовите и мониторинговите експерти, членове на екипите по проекти на бенефициентите на изпълняващи договори по програмата
Тема: Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с експерти, членове на екипи, изпълняващи проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Дискутирани бяха актуални въпроси и проблемни казуси, свързани с електронното отчитане на проекти по ОПРР чрез ИСУН; отчитането на изпълнението на проекти, генериращи приходи, както и предизвикателствата при изпълнение на инвестиционните проекти и мерките за подобряване на контрола и качеството на изпълнение.


Обучения във връзка с актуализация на „Указания за изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007 – 2013 г.”, които влизат в сила от 25.06.2013 г.:

02-03 юли 2013 г. - гр. Стара Загора
Комплексно обучение за бенефициенти изпълняващи договори по програмата (кметове/заместник кметове, ръководители на СРИП и ръководители на проекти)
Тема: Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.
10 юли  2013 г. - гр. София 
Обучение за  финансовите експерти от екипите по проекти на всички бенефициенти (общини и конкретни бенефициенти по ОПРР).
Тема:  „Верификация – мониторинг, финансов контрол и електронно отчитане на проекти“.
11 юли  2013 г. - гр. София 
Обучение за експертите юристи от екипите по проекти на всички бенефициенти (общини и конкретни бенефициенти на ОПРР).
Тема:  „Кандидатстване, анексиране, нередности, предварителен/последващ контроли“.

УО на ОПРР  проведе обучение на бенефициенти във връзка с актуализираните "Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013г."

УО на ОПРР организира и проведе обучение на бенефициенти във връзка с актуализираните "Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013г". Работната среща се проведе на 2 и 3 юли 2013 г. в Стара Загора и беше открита от г-жа Снежина Славчева, и.д. главен директор на ГД "Програмиране на регионалното развитие" в МРРБ.
Пред участниците бяха представени измененията в Указанията, които са в посока на облекчаване на процедурите за бенефициенти при изпълнението на договори. Бяха коментирани най-често срещаните трудности при електронното кандидатстване по ОПРР, предварителния и последващ контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки, електронното отчитане на проекти по програмата, последици от констатирани нередности. Пълният пакет на Указанията за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007 - 2013 г. е публикуван на сайта на ОПРР www.bgregio.eu в секция "Изпълнение на договори".За периода 14 ноември 2007  -  31 март 2008 г.  Управляващият орган е провел 35 обучения на потенциални бенефициенти

Обобщена справка за периода


Информационни материали за програмата


Презентация от заключителната пресконференция по проект BG161PO001/5-01/2008/014 „Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за обучение”, финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПРР 2007 – 2013 г.


Презентации и други обучителни материали от проведени обучения за бенефициенти по ОПРР 2007-2013 по Договор № РД-02-29-16/21.01.2011 г. „Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР” по проект BG161PO001/5-01/2008/014 „Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.  за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове  чрез изпълнение на плана за обучение”, финансиран по приоритетна ос 5. Техническа помощ на ОПРР 2007-2013 г.

1. Информация за най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския Съюз, установени от Одитния орган


2. Обучение по схема BG161PO001/1.1-08/2010  „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения  в градските агломерации”


3. Обучение по управление и изпълнение на проекти по Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”4. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ при ОПРР с бенефициенти


5. Обучение за изпълнение и управление на проекти по Схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” BG161PO001/1.2-02/2011
6. Обществени поръчки по ОПРР 2007-2013 – често допускани грешки7. Обучение по управление и изпълнение на проекти Oперация 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” Схема BG161PO001/1.5-03/2011  ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града
8. Обучение по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
9. Избягване на конфликт на интереси при разработване на проектни идеи10. Обучение за разработване и изпълнение на проекти по Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони  JESSICA за 6-те града Бургас, Варна, Русе, Стара Загора, Плевен, Пловдив


11. Обучение за разработване и изпълнение по проекти по Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA


12. Обучение за изпълнение и управление на проекти по BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”13. Практическо ръководство по въпросите за държавни помощи

Последна промяна: 25 Септември 2020 г. 17:06