Програмиране 2014-2020


С Решение № C(2021) 2778 final Европейската комисия одобри версия 8.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Утвърдени Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от м. декември 2020 г.)


С Решение № C(2020) 4343 final Европейската комисия одобри версия 7.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ДОКУМЕНТИ:


С Решение C(2020) 2255 final Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Министерският съвет одобри промяна в Методологията за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

1. Решение № 316 от 10 май 2018 г.

2. Одобрена Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срокът за постигане на индивидуалните етапни цели на всяка община – бенефициент до 2018 г., в който тя трябва да има верифицирани от УО на ОПРР 2014-2020 средства в размер на 20% от общия размер на БФП, се променя от 30-ти юни 2018 г. на 30-ти септември 2018 г.


Инвестиционни програми на 39-те общини, разработени за целите на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

- инвестиционни програми на общини от Югозападен район за планиране (ЮЗР)

- инвестиционни програми на общини от Южен централен район за планиране (ЮЦР) - 1

- инвестиционни програми на общини от Южен централен район за планиране (ЮЦР) - 2

- инвестиционни програми на общини от Югоизточен район за планиране (ЮИР)

- инвестиционни програми на общини от Северния централен район за планиране (СЦР)

- инвестиционни програми на общини отСеверозападен район за планиране (СЗР)

- инвестиционни програми на общини отСевероизточен район за планиране (СИР)Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.

1.    Решение № 440/27.05.2016 г. на Министерски съвет за одобряване на Методологията;

2.  Одобрена Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Одобрен вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. от Европейската комисия на 15.06.2015 г.

Одобрен вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 - на български език

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ АНЕКС 1

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ АНЕКС 2

Одобрен вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – на английски език


Проект на изменение на Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (април 2015 г.)


Утвърдени Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от м. май 2015 г.)


Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. на български език
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. на английски език
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. - Приложение 1
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. - Приложение 2


Социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020г.
Етап 1

Етап 2


Списък на обектите на културното наследство с категория „Национално значение“, включени в Националния регистър на недвижимите културни ценности на НИНКН е публикуван в интернет страницата на Министерство на културата: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=246&t=0&z=0


Първо заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020 г., 31 юли 2012 г.
Обсъдени и одобрени документи от първото заседание на работната група;
Изнесени презентации на първото заседание на работна група


Второ заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020 г., 23 август 2012 г. 
Изнесени презентации на второто заседание на работна група
Трето заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020г., 28 септември 2012г.

Презентация: Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Презентация: Секторните политики на регионално ниво, ключови обекти финансирани и оставащи за финансиране

Презентация: Предварителна оценка на Оперативна програма за регионално развитие за програмния период 2014-2020 г.


Четвърто заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020 - 30 октомври 2012 г.

Презентация: SWOT анализ за целите на ОПРР 2014-2020 г.
Презентация: Критерии, методика и предложение за определяне на градски и селски територии


Пето заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020 г., 26 ноември 2012 г.
Презентация: Първоначални изводи и препоръки

Шесто заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 - 2020 г., 18 декември 2012г. 
Презентация: Структура и промени във финализирания първи вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Презентация:Бенефициенти по бъдещата програма за регионално развитие 2014 - 2020 г.

Презентация:Предварителна оценка на ОПРР 2014 - 2020 г.- Първи междинен доклад

Презентация:Обсъждане на индикатори по ОПРР 2014 - 2020 г.

Седмо заседание  на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 - 2020 г., 25-26.03.2013 г.
Презентация: Туристическа и културна политика от регионално значение
Презентация: Резултати от 4-ти етап на услуга "Разработване на социално-икономически анализ на  нуждите на ОПРР 2014 - 2020 г."
Презентация: Последен вариант на формуляр за оперативна програма
Презентация: Основни промени в разделите на ОПРР 2014 - 2020 г.

Осмо заседание  на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 - 2020 г., 25.04.2013 г.

Пилотна оценка - работна група "Туризъм"
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 - раздели


Девето заседание на тематична работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 16.09.2013г.,

Трети вариант на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Актуализиран вариант на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. на английски език


Публично обсъждане на актуализиран, четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Срок за публично обсъждане – 21.05.2014 г.


Десето заседание на тематична работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 20.05.2014г.,

Одобрен проект на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е изпратен на 30 май 2014 г., за официални преговори с Европейската Комисия - на български език

Одобрен проект на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е изпратен на 30 май 2014 г., за официални преговори с Европейската Комисия - на английски език

Въпросник за оценка на административния капацитет на бенефициентите по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.


Методология за приоритизиране на обекти на културното наследство от национално и световно значение

Oдобрен проект на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е изпратен официално за одобрение в Европейската комисия на 17.11.2014 г.

Последен вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за обсъждане на Единадесетото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРР.


Единадесето заседание на тематична работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 30.04.2015 г.

Последен вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 одобрен от  Министерски съвет на 07 май 2015 г.


Работна среща на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с бенефициентите по Приоритетна ос 1“Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 08.05.2015 г. -
ПрезентацияСтратегия „Европа 2020”:

http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване (Пети кохезионен доклад):

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm

Регламенти на Европейския съюз относно Структурните фондове:

http://www.eufunds.bg/bg/page/65

Регионална политика на Европейския съюз:

http://www.eufunds.bg/bg/page/17

Национални стратегически документи:

http://www.eufunds.bg/bg/page/26

Национална програма за реформи 2011-2015 г.:

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=700

Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за градовете от ниво 4

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена за изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

    Последна промяна: 19 Април 2021 г. 14:15

     
     
    Избрани новини