Интегриран градски транспорт 2007-2013
По Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР)  е предвидено изпълнението на проекти за модернизиране на градския транспорт на седемте големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен.

Общата стойност на операцията е приблизително 494 млн. лева или 252 млн. евро.

Основна цел на операцията Интегриран градски транспорт е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.

Развитието на устойчиви системи за градски транспорт, щадящи околната среда, е от особена важност. Това налага големите градове да се стремят към увеличаване на броя пътници, използващи обществен градски транспорт, както и да се разработят програми за изграждане на велосипедни алеи, паркинги за велосипеди и др. Това ще бъде възможно единствено, ако общественият транспорт и интермодалните системи са добре развити, ефективни и привлекателни. Подчертаването на предимствата на обществените транспортни системи може да допринесе за географската и социална интеграция между регионите и градовете и да осигури равен достъп до пазара на труда и социалните услуги.

Организирането на градските системи трябва да бъде планирано така че да подпомага балансираното социално-икономическо развитие на териториите. В този смисъл, специално внимание трябва да бъде отделено на териториалното разпределение, развитието на услугите, предлагани от обществения и частния сектор, на културните и образователни обекти, здравеопазването, транспорта и в частност логистиката. 

Целта при развитието на устойчив градски транспорт е подобряване на жизнените и екологични условия в основните градски райони в страната. Ще се акцентира основно върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. Чрез поддържането на градска транспортна система от различни видове превозни средства ще бъде постигнато балансирано разделение и ще се намали отрицателното влияние върху околната среда.

Съсредоточаването на усилията върху изграждането на високоскоростен, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт ще доведе до избягване на задръстванията и на негативните последствия от тях. Поради тази причина той е предмет на особено внимание по тази операция. 

Конкретни цели на операцията
 • Създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия;
 • Изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;
 • Повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт;
 • Въвеждането на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси;
 • Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Предложените проекти трябва да:

 • допринася за устойчивото и интегрирано развитие в агломерационните ареали;
 • подобрява качеството на живот, жизнената и работна среда;
 • повишава привлекателността на региона;
 • отчита потребностите на групите в неравностойно положение;
 • съобразен е със съответните секторни стратегически документи на национално /регионално/ местно ниво.

Допустими дейности за финансиране
 • Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване (например центрове за управление на трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства, дистанционно сменяеми информационни табла, комуникационни подсистеми);
 • Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.;
 • Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване;
 • Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;
 • Осигуряване на система за защита от шума – осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи;
 • Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт.
 • Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за градски транспорт;
 • Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, маркировка и др. като част от интегрираната система за градски транспорт;
 • Мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на обществения градски транспорт;
 • Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи включително за следващия програмен период за прилагане на единна политика в областта на транспорта и транспортната инфраструктура и за въвеждането на адекватни модели на управление.


Очаквани резултати от реализирането на проектите за Интегриран градски транспорт
 • подобрена материална/техническа база
 • обновен подвижен състав
 • увеличен брой пътници
 • подобрено качество на предоставяната услуга
 • повишаване на мобилността в градовете, включително мобилността на хората с увреждания


Бенефициенти
Общини Конкретни бенефициенти:
 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО BG161PO001/5-02/2012

Указания по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", включващи разработване на предпроектни проучвания, свързани с интегриран градски транспорт:

 • Указания за предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт

1. Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, изм. и доп. дв. бр.56 от 24 юли 2015 г. – С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf - Ръководство за изготвяне на анализ разходи и ползи на инвестиционните проекти за периода 2014-2020

Последна промяна: 29 Август 2017 г. 18:32

Избрани новини