Оценка

План за оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Изменение № 1 


Изменение № 2
Оценка на въздействието на ОПРР 2014-2020 г.


Встъпителен докладАктуализирани доклади от четвърти етап от изпълнението на договора за оценка на въздействието:


Оценка на социално-икономическата среда и актуалността на методологията за определяне на индикаторите на ОПРР 2014-2020 г.
Предварителна оценка на ОПРР 2014-2020 – окончателен доклад;
Екологична оценка на ОПРР 2014-2020 – резюме


Утвърдени ESMS Структури за справочни метаданни за индикаторите за резултат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Приложение 1 – документ ESMS Структури за справочни метаданни за индикаторите за резултат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020Втори тригодишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на програмата за периода 2011 - 2013 г.

Обобщена справка по Решение № ЕО-24/2013 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на измененията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., предприети през 2012 и 2013 г., съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Методология за оценка на Генерална дирекция „Регионална и градска политика” на ЕК


Оценка на въздействието върху околната среда на ОПРР


Средносрочна оценка на ОПРР 2007-2013 г
. (български език) 

Средносрочна оценка на ОПРР 2007-2013 г. (english) 

Резюме на окончателния доклад от средносрочната оценка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (български език) 

Резюме на окончателния доклад от средносрочната оценка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (english)


Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. започна изпълнението на проект BG161PO001/5-01/2010/037 „Осъществяване на Средносрочна оценка на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.", финансиран по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОПРР.

Общата цел на провежданата оценка е да подпомогне цялостното управление на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ако е необходимо – нейното преориентиране и да осигури информация за подобряване на нейното изпълнение.

Специфични цели на средносрочната оценка са: 
     - Да се изготви независим експертен анализ на промените във външната среда, настъпили след одобряването на Оперативната програма;

   - Да се направи оценка на уместността на стратегията на ОПРР и евентуалната нужда от актуализиране на програмната логика и разпределението на ресурсите на програмата в рамките на текущия програмен период и с оглед на процеса на програмиране за следващия програмен период;

   - Да се направи оценка на изпълнението на ОПРР и да се направят препоръки за нейното подобряване.

Изпълнител по договора за осъществяване на средносрочна оценка на ОПРР 2007-2013 г. е Дружество по ЗЗД „КПМГ България и КПМГ Адвайзъри”. Стойността на договора е 310 000 лв. без ДДС. Срокът за приключване на дейностите по договора е м.февруари 2011 г.


Презентация на "План за оценка на ОПРР 2007 - 2013 г." (български език)

Презентация на "План за оценка на ОПРР 2007 - 2013 г." (english)


В рамките на проект BG161PO001/5-01/2008/007 “Планиране и осъществяване на оценки на ОПРР 2007-2013 г.”, финансиран от приоритетна ос 5 „Техническата помощ” на ОПРР, в периода септември – декември 2009 г., бе осъществена първата оценка на Оперативна програма „Регионално развитие”, с предмет: „Преглед на първите открити схеми по ОПРР”.

Преглед на първите открити схеми по ОПРР - Резюме (български език)

Преглед на първите открити схеми по ОПРР - Резюме (english)


Оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС

Приложение 1 – Оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС – окончателен доклад (на български език);

Приложение 2  – Оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС – приложения към окончателен доклад (на български език);

Приложение 3  – Оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС – окончателен доклад (на английски език).


Последна промяна: 11 Януари 2023 г. 12:14

 
 
Избрани новини