Финансови инструменти 2014-2020
Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020, утвърдиха Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020.

Съгласувателна таблица с въпроси и отговори, получени по време на публикуването им за обществено обсъжданеФинансовото споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е подписано на 11.11.2016 г.


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е създадено от Министерски съвет като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) – ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Региони в растеж“ и ОП „Околна среда“, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство.
Допълнителна информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://www.fmfib.bg


Резюме на Предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

Новина за проведена кръгла маса на 29.01.2015 г.

Презентация, изнесена на проведеното събитие от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР.


Последна промяна: 02 Юни 2020 г. 16:14

 
 
Избрани новини