Нормативна база

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕС и представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи европейски политики всяка страна членка прави вноска в бюджета на ЕС в размер на около 1% от брутния си вътрешен продукт.

Структурните фондове предоставят финансова подкрепа за икономическото и социално развитие на по-бедните и изостанали европейски страни и региони, за да могат те да се справят успешно с изискванията на общия пазар и изравнят своя стандарт с този на по-напредналите членове на общото европейско семейство.

Моля посочете какъв вид документи търсите:

Програмен период 2014-2020

Фонд Солидарност

Програмен период 2007-2013

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1268/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности

ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги

Регламент 966/25.10.2012 г.

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 994/98 от 7 май 1998 година по прилагането на член 92 и член 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета

Директива 2014/24 на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ C(2013) 9527 от 19.12.2013 за одобрение на насоки за определяне на финансовите корекции, налагани от Европейската комисия върху разходи, финансирани от Съюза по програмите в споделено управление, за несъответствие с правилата за обществени поръчки

Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер C(2011) 9380), ОВ L 7 от 11.01.2012г.

Подробна информация относно европейските нормативни актове (Делегираните регламенти (Delegated acts), Регламентите за изпълнение (Implementing regulations), насоки, решения и др.) може да намерите на интернет адреса на Европейската Комисия, на следния линк: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за управление на етажната собственост

Закон за обществените поръчки

Закон за регионалното развитие

Закон за устройство на територията

Закон за опазване на околната среда

Закон за енергийната ефективност

Закон за пътищата

Закон за държавната собственост

Закон за концесиите

Закон за устройството и застрояването на Столичната община

Закон за държавните помощи

Закон за общинската собственост

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за камарата на строителите

Закон за геодезията и картографията

Правилници:

Постановление №57 от 28 март 2017 г. за приемане на наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Последна промяна: 07 Септември 2017 г. 13:04

 
 
Избрани новини