JESSICA

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони, създадена с финансиране от Структурните фондове на ЕС и национално съ-финансиране. В България JESSICA се осъществява посредством Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Инициативата стартира на 19 октомври 2010 г. с подписването на финансово споразумение между Правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка, в качеството й на Холдингов фонд за България. България е една от деветте държави-членки в Европейския съюз, които прилагат JESSICA – иновативен инструмент за финансов инженеринг в областта на градското финансиране.

Целта на JESSICA e предоставяне на заеми, гаранции и дялово участие от страна на Фондове за градско развитие (ФГР) на проекти за градско развитие и проекти за публично-частно партньорство към крайни бенефициенти – общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства в седемте най-големи града на България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Допустими по JESSICA са инвестиции, отговарящи на целите на Приоритетна ос 1 на ОПРР, които могат да включват всяка от избираемите по Приоритетна ос 1 дейности, индустриални зони, бизнес и търговски центрове и центрове за забавление, спортни съоръжения и други публично-частни партньорства и градски проекти.

Инвестициите са възможни при покриването на следните критерии за избор на проекти за финансиране:

 • Съответствие с целите и дейностите на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013;
 • Съответствие с Инвестиционната стратегия на Холдингов фонд по JESSICA;
 • Съответствие с основните Общи устройствени планове/ устройствени планове и общинските планове за развитие, които се считат за интегрирани планове за градско развитие;
 • Степен на икономическа възвръщаемост от проекта, включително социални и екологични ползи, нетното въздействие на проекта в съответния район и извън него, ако той не се осъществи;
 • Установено партньорство със съответната община;
 • Зрялост на проекта (не се финансират вече изпълнени и финализирани проекти).

Финансирането на проектите за градско развитие по JESSICA се извършва чрез проектни предложения към Фонд за градско развитие.

Брошура по JESSICA

Презентации:

JESSICA в Европа и България

Опитът на Полша по Инициатива JESSICA

Фонд за устойчиво градско развитие на София

Регионален фонд за градско развитие


Холдингов Фонд за България:

На 27 май 2009 г. Правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха Меморандум за разбирателство, с който се споразумяха да си сътрудничат в областта по прилагането на инициативата JESSICA в България.

С подписаното и ратифицирано от Народното събрание на Република България на 19 октомври 2010 г. Финансово споразумение между Правителството на Република България и ЕИБ, беше организиран Холдинговия фонд JESSICA за България като „самостоятелен финансов ресурс" в рамките на ЕИБ, в който бяха внесени средства в размер на 33 млн.евро, предоставени от Управляващия орган на ОПРР от Операция 1.4. „Подобряване на градската среда и превенция на риска“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР).

Европейската инвестиционна банка управлява и администрира Холдинговия фонд по JESSICA и изпълнява дейността по JESSICA за и от името на Управляващия орган на ОПРР, съгласно условията на ратифицираното Финансово споразумение и с решенията и под надзора на нарочно назначен Инвестиционен съвет.

Холдинговият фонд по JESSICA за България управлява финансов ресурс в подкрепа на устойчивите инвестиции в проекти за градско развитие чрез инвестиране в 2 (два) Фонда за градско развитие – един Фонд за градско развитие за гр. София и един Фонд за градско развитие за 6-те големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Посредством тях, Холдинговият фонд следва да инвестира в операции за осъществяване на дейности, свързани със проекти за градско развитие, съгласно одобрена към споразумението Инвестиционна стратегия за изпълнението на JESSICA в България.

„Официална страница на ЕИБ по инициативата JESSICA“  -
http://www.eib.org/products/jessica/index.htm

АКТУАЛНО ОТ 10.07.2014 г.

На 09.07.2014 г., Министерският съвет прие Решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумение за изменение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка от 29 юли 2010 г. за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA).

 С изменението срокът на действие на Финансовото споразумение се удължава до края на 2015 г. като по този начин се гарантира ефективно управление на средствата от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 Финансовото споразумение с Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA е  ратифицирано от Народното събрание и е в сила от 19.10.2010 г. За целите на изпълнението на инициативата са осигурени 33 млн.евро от Оперативна програма „Регионално развитие”.

До момента с тях са създадени два фонда за градско развитие, които финансират проекти за градско развитие под формата на публично-частни партньорства и други проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие в седемте големи града в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Фондовете са сключили договори за финансиране на 10 проекта, чрез предоставяне на заеми на обща стойност 19,69 млн. евро, в това число 7,48 млн. евро от ОПРР 2007-2013 г.

 Източник на средствата за възнаграждение по предоставяните услуги ще бъдат върнатите средства от операции, изплатени от фондовете за градско развитие на Холдинговия фонд до края на действие на споразумението."Фонд за устойчиво градско развитие на София" ЕАД (ФУГРС) ЕАД

ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

На 30 май 2012 г. беше подписано Оперативно споразумение с Фонд за градско развитие за гр. София – „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД.
Сключеното споразумение с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД е на стойност 24,6 млн. лв., като основа цел е инвестирането на предоставените средства под формата на заеми, гаранции и дялово участие в проекти за градско развитие на територията на град София.

Фондът е осигурил допълнителен собствен ресурс в размер на 24,6 млн. лв., с което общият ресурс за проекти в гр. София възлиза на 49,2 млн. лв.

Условия за кандидатстване:

 • Фонд „ФУГРС“ ЕАД финансира проекти на територията на столицата София;
 • Финансирането на проекти за градско развитие от Фонд „ФУГРС“ ЕАД се извършва посредством заеми и/ или гаранции и/или дялово участие;
 • Лихвата, предлагана от Фонд „ФУГРС“ ЕАД по заемите, е до 5, 5%, в зависимост от риска;
 • Срок на погасяване на заемите – до 12 г.
 • Ако сте община/частен инвеститор/ПЧП и имате идея за проект за градско развитие, можете да се свържете с лицата за контакт, посочени на сайта на Фонда – www.jessicasofia.com и заедно да обсъдите възможностите за финансиране на Вашия проект;
 • Проектната идея следва да бъде предварително комуникирана със Столична община.
 • За да кандидатствате за финансиране от Фонда, следва да представите разработен от Вас бизнес план на проекта за градско развитие;
 • След проверка за съответствие с критериите за избор на проекти, оценка на риска, както и анализ на разходите и ползите, Фондът ще Ви уведоми дали предложеният от Вас проект е подходящ за финансиране по JESSICA и ще Ви представи оферта;
 • Финансирането на проекта за градско развитие ще се извършва на траншове след сключване на договор за проектно финансиране между Фонда и Вас, с което стартира и реализацията на инвестицията;
 • Изплащането на заема/продажбата на дяловото участие/гаранцията по заема се извършват съгласно условията на сключения между Фонда и Вас договор. 

За повече информация:

 • „Фонд за устойчиво градско развитие на София”  ЕАД: www.jessicasofia.com

Лице за контакт: Ива Петкова
Телефон: + 359 (2) 988 23 10
Факс: + 359 (2) 988 00 45
Е-mail: office@jessicasofia.com
Адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” 1, ет. 4"Регионален фонд за градско развитие" АД

Публикувана е покана за набиране на проекти по инициативата JESSICA

На 29 декември 2011 г. беше подписано Оперативно споразумение между Европейската инвестиционна банка - Холдингов фонд по JESSICA за България, и Фонд за градско развитие (ФГР) – консорциум с водещ партньор Сосиете Женерал Експресбанк – „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Сключеното споразумение с „Регионален фонд за градско развитие“ АД е на стойност 36,9 млн. лв., като основа цел е инвестирането на предоставените средства под формата на заеми и дялово участие в проекти за градско развитие в 6-те големи града на България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Фондът е осигурил допълнителен собствен ресурс в размер на 73,8 млн. лв., с което общият ресурс за проекти в посочените градове възлиза на 110,7 млн. лв. 

Условия за кандидатстване:

 • Финансирането на проекти за градско развитие от РФГР АД се извършва посредством краткосрочни/средносрочни/дългосрочни заеми и/или дялово участие;
 • Лихвата, предлагана по заемите от РФГР АД, е в границите до 9%, в зависимост от риска;
 • Срок на погасяване на заемите – до 18 г.;
 • Ако сте община/частен инвеститор/ПЧП и имате идея за проект за градско развитие, можете да се свържете с лицата за контакт, посочени на сайта на Фонда – www.jessicafund.bg в съответните градове и заедно да обсъдите възможностите за финансиране на Вашия проект;
 • Формулираната проектна идея следва да бъде предварително комуникирана с общината в съответния град.
 • За да кандидатствате за финансиране от Фонда, следва да представите разработен от Вас бизнес план на проекта за градско развитие;
 • След проверка за съответствие с критериите за избор на проекти, оценка на риска, както и анализ на разходите и ползите, Фондът ще Ви уведоми дали предложеният от Вас проект е подходящ за финансиране по JESSICA и ще Ви представи оферта;
 • Финансирането на проекта за градско развитие ще се извършва на траншове след сключване на договор за проектно финансиране между Фонда и Вас, с което стартира и реализацията на инвестицията;
 • Изплащането на заема/продажбата на дяловото участие се извършват съгласно условията на сключения между Фонда и Вас договор.

 За повече информация:

 • „Регионален Фонд за градско развитие“ АД: www.jessicafund.bg

Алис Мъгърдичян - Мениджър инвестиции
Моб. тел.: 0896 885 110
Тел.: 02/937 06 00
Е-mail: alis.magardichyan@jessicafund.bg
Адрес: бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303JESSICA в ЕС

Инициативата JESSICA има за цел осигуряване на допълнителен ресурс към Структурните фондове на ЕС за реализацията на проекти за публично-частно партньорство и, като цяло, за обновяването на градската среда и осъществяването на проекти за развитие на ЕС. Така JESSICA има за цел да допълни традиционното използване на Структурните Фондове (т.е. грантовете) и дава възможност на държавите-членки да използват част от тези средства, за да извършват възвръщаеми инвестиции в проекти, които представляват част от интегриран план за устойчиво градско развитие и имат за цел засилване на ролята на обновяване на градската среда за стимулиране на устойчив икономически растеж и конкурентоспособност.

Постигането на тази цел изисква специфични стратегии, които определят рамките на инвестициите и допълват изграждането на инфраструктурата и обществените сгради чрез интегриран подход, като се мобилизират широк кръг от партньори, с различни възможности за финансиране и управленски умения.
 „Официална страница на ЕК по инициативата JESSICA“:
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm

Понастоящем, в рамките на Европейския съюз, са активни 23 операции по JESSICA в 10 държави-членки на обща стойност 1.85 млрд. €. Учредени са общо 15 Холдингови фонда с участието на партньора на Европейската комисия при изпълнението на JESSICA – Европейска инвестиционна банка. Създадените Фондове за градско развитие в рамките на ЕС до момента са 33.

В рамките на Европейския съюз, инвестиции по JESSICA на ниво проект за градско развитие до момента са извършени в Полша, Литва, Великобритания и Португалия.

Последна промяна: 04 Септември 2017 г. 14:22

 
 
Избрани новини