Комитет за наблюдение на ОПРР

Комитетът за наблюдение (Мониторингов комитет) на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

     Комитетът за наблюдение на ОПРР може да взема решения за преразпределение на средства между операциите по дадена приоритетна ос. В случаите, когато Комитетът за наблюдение реши да прехвърли средства от фондовете на ЕС от една операция към друга, по принцип се извършва респективното прехвърляне и по отношение на националното съфинансиране. Решението за всякакви промени, касаещи средствата от Европейския фонд за регионално развитие, и всяко прехвърляне на средства между приоритетните оси на ОПРР се взема от Европейската комисия, след съгласуване с Комитета за наблюдение. 

    Комитетът за наблюдение за ОП “Регионално развитие” се председателства от Ръководителя на УО на ОПРР, който отговаря за ГД “Програмиране на регионалното развитие”. Съставът на Комитета за наблюдение се формира от състава на работната група, участваща в подготовката на ОПРР и се учредява съгласно насоките, предоставени от Централното координационно звено в Министерски съвет в общата рамка за наблюдение, както е дефинирано в Националната стратегическа референтна рамка. 
Комитетът за наблюдение и съставът му се определят със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в която се посочват членовете, техните заместници, правото на глас, както и наблюдателите. Съответните институции и организации определят членове на КН въз основа на предварително дефинирани и съгласувани с Управляващия орган изборни критерии и процедури.

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 15.11.2007 г.:
Протокол от първото официално заседание на КН на ОПРР

Етичен кодекс
Правила за работа на Комитет за наблюдение
Критерии за избор на операции

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 15.05.2008 г.:
Протокол от второто официално заседание на КН на ОПРР
Критерии за избор на операции
Критерии за избор на операции
Критерии за избор на операции
Критерии за избор на операции
Критерии за избор на операции
Критерии за избор на операции
Критерии за избор на операции
Правила за избор на неправителствени организации

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 27.11.2008 г.:
Протокол от третото официално заседание на КН на ОПРР

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 30.04.2009 г.:
Протокол от четвъртото официално заседание на КН на ОПРР
Презентации направени по време на заседанието

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 3 и 4.12.2009 г.
Протокол от петото официално заседание на КН на ОПРР
Презентации направени по време на заседанието

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 4.06.2010 г.:
Протокол от шестото официално заседание на КН на ОПРР
Презентации направени по време на заседанието

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 01 - 02.12.2010 г.:
Протокол от седмото официално заседание на КН на ОПРР

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 07.06.2011 г.:
Протокол от осмото офециално заседание на КН на ОПРР

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 01.12.2011г.

Протокол от деветото официално заседание на КН на ОПРР
Аналитичен преглед на изпълнението на ОПРР (презентация)
Изнесени презентации по време на заседанието

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 12.06.2012 г.

Протокол от десетото официално заседание на КН на ОПРР

Енергийно обновяване на българските домове
(презентация)
Предизвикателствата на новия програмен период 2014-2020г. и резултати от социално-икономическия анализ (презентация)
Изнесени презентаци и по време на заседанието 

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 04.12.2012 г.
Протокол от единадесетото официално заседание на КН на ОПРР
Презентации направени по време на заседанието
Оценката на зоните за въздействие на ИПГВР (презентация)

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 28.05.2013 г.
Протокол от дванадесетото официално заседание на КН на ОПРР
Изнесени презентации:

Информация за проведени писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПРР
Годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. за 2012 година
Аналитичен преглед на изпълнението на ОП «Регионално развитие» 2007-2013г. и предизвикателства  при изпълнение на правилото N+2/N+3
Предприети стъпки и действия за укрепване на капацитета на бенефициентите за програмен период 2014-2020г.
Представяне на проект Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР проведено на 19.11.2013 г.
Протокол от тринадесетото официално заседание на КН на ОПРР

Изнесени презентации по време на заседанието

Информация за осъществени реалокации на средства по ОПРР

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 10-11.06.2014 г.
Протокол от четиринадесето официално заседание на КН на ОПРР

Изнесени презентации:
Проведени писмени процедури
Годишен доклад по изпълнение на ОПРР за 2013 г.

Аналитичен преглед на напредъка по ОПРР 2007-2013 г. и изпълнение на правилото N+2

Напредък в процеса на подготовка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 09.12.2014 г.
Протокол от петнадесето официално заседание на КН на ОПРР

Изнесени презентации:
Проведени писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
Информация за осъществени реалокации на средства по OПРР 2007-2013 г .
Аналитичен преглед на напредъка по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. и изпълнение на правилото N+2
Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 5 “Техническа помощ“
Преглед на напредъка в изпълнението на инициативата JESSICA
Информиране за изпълнението на плана за действие за предприетите мерки относно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 по ОПРР

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г., проведено на 05.06.15 г.

Протокол от шестнадесетото официално заседание на КН на ОПРР


Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 09.12.2014 г.

Презентации от Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.:

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 05.06.15 г.

Протокол от 2-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Изнесени презентации:

Документи от заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.10.15 г.

Документи от Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 02.12.2015 г. в София:

Документи от Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 12.05.2016 г. в гр. Велико Търново:

Поименният състав на членовете на КН на ОПРР 2014-2020 е определен със Заповед № РД-02-36-395/05.05.2016 г.

Документи от Шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.10.2016 г. в  хотел „Кайлъка“, гр. Плевен:

Процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г. от 28 декември 2016 г.:


Документи от Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 08.02.2017 г. в хотел „София Хотел Балкан“, гр. София:

  • Отчет на Годишен план за действие за 2016 г. на ОПРР 2014 -2020 г. и Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
    http://prezi.com/vt80rk27g6ka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Документи от Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 28.04.2017 г. в  хотел „Рамада“, гр. София:

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-571/22.06.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството


Документи от Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.06.2017 г. в  хотел „Сенс“, гр. София


Последна промяна: 14 Септември 2022 г. 11:40

 
 
Избрани новини