ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

По Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР)  е предвидено изпълнението на проекти за модернизиране на градския транспорт на седемте големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен.

Общата стойност на операцията е приблизително 494 млн. лева или 252 млн. евро.

Основна цел на операцията Интегриран градски транспорт е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.

Развитието на устойчиви системи за градски транспорт, щадящи околната среда, е от особена важност. Това налага големите градове да се стремят към увеличаване на броя пътници, използващи обществен градски транспорт, както и да се разработят програми за изграждане на велосипедни алеи, паркинги за велосипеди и др. Това ще бъде възможно единствено, ако общественият транспорт и интермодалните системи са добре развити, ефективни и привлекателни. Подчертаването на предимствата на обществените транспортни системи може да допринесе за географската и социална интеграция между регионите и градовете и да осигури равен достъп до пазара на труда и социалните услуги.

Организирането на градските системи трябва да бъде планирано така че да подпомага балансираното социално-икономическо развитие на териториите. В този смисъл, специално внимание трябва да бъде отделено на териториалното разпределение, развитието на услугите, предлагани от обществения и частния сектор, на културните и образователни обекти, здравеопазването, транспорта и в частност логистиката. 

Целта при развитието на устойчив градски транспорт е подобряване на жизнените и екологични условия в основните градски райони в страната. Ще се акцентира основно върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. Чрез поддържането на градска транспортна система от различни видове превозни средства ще бъде постигнато балансирано разделение и ще се намали отрицателното влияние върху околната среда.

Съсредоточаването на усилията върху изграждането на високоскоростен, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт ще доведе до избягване на задръстванията и на негативните последствия от тях. Поради тази причина той е предмет на особено внимание по тази операция.


Конкретни цели на операцията
Положително въздействие от операцията
Допустими дейности за финансиране
Очаквани резултати от реализирането на проектите за Интегриран градски транспорт 
Бенефициенти
 

 

Последна промяна: 23 Април 2013 г. 17:45

 
 
Избрани новини