Архив – въпроси и отговори по ОП 2017-2013

Обществена поръчка чрез публична покана:

„Подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез избор на изпълнител за предоставяне на юридически услуги, за изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”

Отговори на въпроси, зададени на 07.05.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени на 11.05.2015 г.Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита порцедура:

„Доставка на ИТ оборудване, необходимо за работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“

Отговори на въпроси, зададени до 04.05.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени до 18.05.2015 г.Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

"Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи"

Отговори на въпроси, зададени на 30.04.2015


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

„Провеждане на работни срещи/обучения за  хармонизиране на прилагането на указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”  и надграждане на административния капацитет”

Отговори на въпроси, зададени на 21.04.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени на 24.04.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

„Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ чрез изготвяне на функционален анализ”

Отговори на въпроси, зададени до 03.04.2015 г.

Oтговори на въпроси, зададени до 14.04.2015 г.


Компонент 2: Комуникация, информация и публичност

Открита процедура:

„Логистично обезпечаване на събития, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ и текущата работа по тях”

Отговори на въпроси, зададени на 03.04.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени на 08.04.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени на 14.04.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени на 23.04.2015 г.

Отговори на въпроси, зададени на 01.05.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

„Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на  Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му”

 Отговори на въпроси, зададени до 15.11.2013 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

"Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Отговори на въпроси, зададени до 08.11.2013 г.

Отговори на въпроси, зададени до 17.11.2013 г.

Отговори на въпроси, зададени до 17:00 ч. на 18.11.2013 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол 

Открита процедура:
„Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти  по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите“

Отговори на въпроси, зададени до 10.07.2013 г.

Отговори на въпроси, зададени до 15.07.2013 г.

Отговори на въпроси, зададени до 23.07.2013 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:
„Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС”

Отговори на въпроси, зададени до 31.05.2013 г.


Отговори на въпроси, зададени до 07.06.2013 г.

Отговори на въпроси, зададени до 12.06.2013 г.Покана до всички лицензирани и регистрирани радио-и телевизионни оператори с национален обхват

Отговори на въпроси, зададени до 29.03.2013 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

„Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и текущата работа по нея”


Отговори на въпроси, зададени до 12.10.2012 г.


Отговори на въпроси, зададени до 17.10.2012 г.


Отговори на въпроси, зададени до 31.10.2012 г.


Отговори на въпроси, зададени до 02.11.2012 г.Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, открита с Решение № РД-02-14-2015/10.08.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР”, по проект № BG161PO001/5-01/2008/070, с три обособени позиции.

Разяснения с изх. № 99-00-6-7030/ 20.08.2012 г.

Разяснения с изх. № 91-00-141/22.08.2012 г.


Разяснения с изх. № 99-00-6-7600/10.09.2012 г.

Разяснения с изх. № 99-00-6-7600/12.09.2012 г.


Публикувана обява на ГД „Програмиране на регионалното развитие” за наемане на сграден фонд за период от три години с нетна ползваема площ от 1700 кв.м .

Отговори на въпроси, зададени до 05.08.2012 г.


Отговори на въпроси, зададени до 22.08.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 24.08.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 28.08.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 31.08.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 11.09.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 11.09.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 21.09.2012 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

"Доставка на IT и офис оборудване, необходими за работата на УО на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г


Отговори на въпроси, зададени до 09.07.2012 г.

 Отговори на въпроси, зададени до 16.07.2012г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

ПОКАНА
за участие в конкурс за визуализация на бъдеща оперативна програма за регионално развитие 2014-2020г.

Отговори на въпроси, зададени до 26.04.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 27.04.2012г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Осъществяване на оценки, във връзка с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Отговори на въпроси, зададени до 16.02.2012г

Отговори на въпроси, зададени до 20.02.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 21.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 23.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 29.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 02.03.2012г.
 

Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

Избор на медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии

Отговори на въпроси зададени до 09.02.2012 г. 

Отговори на въпроси зададени до 15.02.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 29.02.2012г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., с цел подобряване на процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите.

Отговори на въпроси, зададени до 09.02.2012 г.

Отговори на въпроси, зададени до 16.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 21.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 23.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 29.02.2012г.

Отговори на въпроси, зададени до 02.03.2012г.Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Закупуване на софтуер за географска информационна система за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020 г.

Отговори на въпроси зададени до 20.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 24.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 31.01.2012г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.

Отговори на въпроси зададени до 28.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 16.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 19.01.2012г.

Отговори на въпроси зададени до 20.01.2012г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Отговори на въпроси зададени до 30 .11.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 06.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 09.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 14.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 23.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 30.12.2011 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открит конкурс:

Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
.

Отговори на въпроси зададени до 10.10.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 13.10.2011 г.


Компонент: 3 Изграждане на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.

Открит конкурс:

Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 

Отговори на въпроси зададени до 17.08.2011 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открит конкурс:

Изработване и разпространение на информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)

Отговори на въпроси зададени до 12.07.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.07.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 22.07.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 25.07.2011 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите

Отговори на въпроси зададени до 30.05.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 02.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 06.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 08.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 13.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.06.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.06.2011 г. (2)


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г.

Отговори на въпроси зададени до 05.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 07.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 11.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 12.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 14.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 15.04.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 18.04.2011 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе
  

Отговори на въпроси зададени до 04.01.2011г.
Отговори на въпроси зададени до 10.01.2011 г.
Отговори на въпроси зададени до 14.01.2011 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Малка обществена поръчка:


Оптимизиране на функциалността и актуализация на дизайна на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие” - www.bgregio.eu

Отговори на въпроси зададени до 11.12.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Предоставяне на специализирани юридически услуги на Управляващия орган  на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., във връзка с изпълнение на дейността му  

Отговори на въпроси зададени до 15.10.2010 г.
Отговори на въпроси зададени до 01.11.2010 г.


Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Открита процедура:


Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР

Отговори на въпросите зададени до 05.10.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 11.10.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 14.10.2010 г.


Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Малка обществена поръчка:

Пилотна оценка на капацитета на бенефициентите на ОПРР

Отговори на въпросите зададени до 06.10.2010 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открит конкурс:

Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)

Отговори на въпросите зададени до 03.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 06.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 10.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 13.08.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Процедура:

Анализ на потребностите и проучване на варианти за подготовка и реализация на процеса на програмиране на регионалното развитие и свързаните с него програмни документи за програмен период 2014 – 2020 г.

Отговори на въпросите зададени до 20.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 21.07.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен - разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Варна",Обособена позиция 2 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Обособена позиция 3 - "Разработване на пакет документи,насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Обособена позиция 4 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе" и Обособена позиция 5 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Плевен.

Отговори на въпросите зададени до 15.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 27.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 28.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 29.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 03.08.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 06.08.2010 г.

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с публикувано Решение с изх. Номер РД-02-14-1222 от 09.07. 2010 г. за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП –открита процедура с предмет  „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен - разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Варна", Обособена позиция  2 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Обособена позиция 3 - "Разработване на пакет документи,насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Обособена позиция 4 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе" и Обособена позиция 5 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Плевен" за услуга, публикувана на 12.07.2010г., получила уникалния код ОВ, партида на Възложителя – 00028, поделение МРРБ, преписка по регистъра на АОП-00028-2010-0013 и публикувано обявление №3 в Държавен вестник бр. 55 от 20.07.2010г., е извършена редакция на текстовете от обявлението на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, www.bgregio.eu, както следва:
т. ІV.3.4) срок за получаване на оферти или на искания за участие:
дата 20/08/2010 г. час: 14:00
т. ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
дата 23/08/2010 час:11:00


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

Сключване на Рамково споразумение за логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея

Отговори на въпросите зададени до 02.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 12.07.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 13.07.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Проучване на съществуващия опит, анализ на приложимостта и изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Отговори на въпросите зададени до 03.06.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 04.06.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 08.06.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

ВАЖНО!!! Крайният срок за получаване на офертите е 11 юни 2010 г., 16.00 ч.

Отговори на въпросите зададени до 13.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 15.05.2010 г.

Становище по екологична оценка

Отговори на въпросите зададени до 20.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 25.05.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 27.05.2010 г.
Отговори на въпросите зададени до 31.05.2010 г.


Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Открита процедура:


Разработване на план за укрепване на капацитета на бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. за периода 2010 -2013 г.

Отговори на въпросите зададени до 24.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 26.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 08.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 09.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 11.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 12.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 15.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 16.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 17.03.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 18.03.2010 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:


Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР

Отговори на въпросите зададени до 29.01.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 04.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 10.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 12.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 17.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 18.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 25.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 26.02.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:


Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)

Отговори на въпросите зададени до 29.01.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 04.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 05.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 10.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 11.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 17.02.2010 г.

Отговори на въпросите зададени до 22.02.2010 г.

Последна промяна: 18 Май 2015 г. 19:52

 
 
Избрани новини