Проведени информационни дни
16.06.2021 г.
На 15 юни 2021 г. Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 проведе онлайн обучение с Министерство на здравеопазването - конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“.11.03.2020 г.
На 11.03.2020 г. Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 проведе Информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
Презентации от събитието:


03.01.2020 г.
Управляващият орган на ОПРР проведе Информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.
Презентации от събитието:

На 01.04.2019 г. Управляващият орган на ОПРР проведе информационен ден за общините-бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на тема „Общински планове за развитие и подкрепа за градски проекти през настоящия и следващия програмни периоди“

Презентации от събитието:
Управляващият орган на ОПРР проведе през 2018 г. информационна кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ - на 09 октомври в гр. Видин, на 11 октомври в  Казанлък, на 24 октомври в Сливен, на 01 ноември в гр. Велики Преслав, на 20 ноември в Свищов и на 23 ноември в Кърджали.

Участие в информационната кампания взеха представители на Министерството на културата, Министерството на туризма, Фонда на фондовете и представители на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“.  

Кампанията целеше всички заинтересовани да получат разяснения на място за възможностите за финансиране на туристически обекти и обекти, генериращи приходи в сферата на културата, спорта и др. атракциони в рамките на градовете с финансиране и подкрепа на ОПРР.

Изнесени презентации:


20 юни 2018 г.

Управляващият орган на ОПРР проведе информационен ден по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ за Областните информационни центрове

Презентации от събитието:


16 март 2018 г.

Управляващият орган на ОПРР проведе Информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFIO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в Столична община, гр. София.

Презентации:


23 юни 2017 г.
Управляващият орган на ОПРР проведе информационен ден на тема "Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г." във Велико Търново

Презентации от събитието:

Фото галерия


Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Деница Николова взе участие в информационни дни „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на ОПРР 2014-2020 на 05.06.2017 г. в град София, на 08.06.2017 г. в град Бургас и на 22.06.2017 г. в град Велико Търново.

С провеждането на информационните дни по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” стартира изпълнението на разяснителна кампания за възможностите и начините на кандидатстване по процедурата в страната. Участие взеха представители на общини- конкретни бенефициенти по процедурата, както и експерти от Министерство на здравеопазването, чийто обекти също попадат в списъка с бенефициенти.

Процесът на деинституционализация стартира с приетия от Министерски съвет на 24 февруари 2010 г. политически документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. В него са посочени основните приоритети и мерки за закриването на институциите за деца с увреждания, паралелно с домовете за медико-социални грижи, предназначени за деца от 0-3 годишна възраст. 

Процесът за деинституционализация на грижите за деца продължава и през настоящия програмен период чрез подкрепа на проекти по Приоритетна ос 5 на ОПРР 2014-2020 г. Предвиденият ресурс в подкрепа на изпълнението на политиката по настоящата процедура е 58 095 000,00 лв.

Презентация: https://prezi.com/view/mDNXwjYpnd2skAWMGIDr/


12 април 2016 г.
Проведена информационна среща по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Управляващият орган проведе информационна среща, на която представи анализ на резултатите след изтичане на междинния срок за кандидатстване – 15 март 2016 г., и често срещани грешки при подготовката на проектните предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОПРР 2014-2020 г.

Презентация от събитието


6 април 2016 г.
Управляващият орган на ОПРР проведе информационен ден по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ 

Информационния ден за бенефициенти по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ се проведе в гр. София на 06.04.2016 г.

Презентация от събитието

Фото галерия


23 март 2016 г.
Управляващият орган на ОПРР проведе информационен ден по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“
 

Информационния ден за бенефициенти по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ се проведе в гр. София на 23.03.2016 г.

Презентация от събитието


В София се проведе информационен ден във връзка с обявяването на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

На 17 септември 2015 г., в гр.София, в зала „Пресцентър“ на МРРБ се проведе информационен ден по повод обявяването на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. 

На информационния ден присъстваха представители на 28 общини на градове - опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, които са конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 2, както и представители на медиите.

В рамките на събитието г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, представи изискванията за кандидатстване, като обърна внимание на допустимите обекти и дейности, на етапните цели, които общините трябва да постигнат към 2018 г., както и на новите моменти и правила при кандидатстването по процедурата. Проектните предложения ще се подават текущо до 31 май 2016 г. До 15 март 2016 г. всяка община трябва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Кандидатстването се осъществява единствено електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/, където е публикуван пакетът документи за кандидатстване. Документите могат да бъдат намерени още и на интернет-сайта на ОПРР, меню: Кандидатстване, подменю: Актуални схеми   

Повдигнатите въпроси по време на информационното събитие ще бъдат обобщени и публикувани на интернет-сайта на ОПРР, меню: Въпроси и отговори, подменю: отговори на въпроси по 2014-2020 

Изнесена презентация

Фото галерияВ СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА „BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ПО ОПРР 2014-2020


На 28 юли 2015 г., в гр.София, от 11 ч., в зала „Пресцентър“ на Министерство но регионалното развитие и благоустройството, на адрес ул. "Св.Св. Кирил и Методий“ 17-19 се проведе информационен ден по повод обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/.

В рамките на информационния ден г-жа Деница Николова, зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, представи изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения в рамките на процедурата.

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми http://www.bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx

На информационния ден бяха поканени да присъстват по един представител на общините-конкретни бенефициенти /Столична община, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Смолян, Разград, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово, Панагюрище/, както и представители на медиите.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

фото галерия


Информационен ден по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 19.06.2015 г. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, град Бургас се проведе информационен ден за оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова участва в информационен ден относно възможностите, които оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 предоставя.

В рамките на събитието заместник-министърът  разясни параметрите на новата програма, правилата и изискванията за кандидатстване за финансиране на проектни предложения. Бяха представени предизвикателствата и проблемите при изпълнението на проекти през изминалия програмен период, както и добри практики на базата на научените уроци.На 13.09.2012 г.
в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе обучение за електронно кандидатстване по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II" и BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", които се реализират чрез процедура за кандидатстване по електронен път посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от СКФ на ЕС (ИСУН)
- Ръководството на потребителя на Модула за електронни услуги


Информационен ден по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема:
  • BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
Презентация

01/08/2012

Информационни дни по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема:

  • BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”
График за провеждането на информационните дни

13/01/2011

Информационни дни по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема:
  • BG161PO001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
График за провеждането на информационните дни

18/10/2010

Информационни дни по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схеми:
  • 1.4-6 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
  • 4.1-4 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”
График за провеждането на информационните дни

07/09/2010

Информационни дни по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схеми:
  • 1.1-9 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градски агломерации”
  • 4.1-3 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини”

19/03/2010

Информационни дни по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схеми:
  • 1.4-5 "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"
  • 1.1-7 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
График за провеждането на информационните дни

21/10/2009

Последна промяна: 16 Юни 2021 г. 12:33