Обществени поръчки по ОПРР 2014-2020

УО на ОПРР публикува ежегодния Анализ на нередностите, установени от ИА "ОСЕС" при извършените през 2022 г. одитни ангажименти по програмите, съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Анализът може да бъде използван като инструмент за запознаване с подхода на Одитния  и орган, съответно на Управляващия орган, базиран на практиката на Европейската комисия, както и като основа за предприемане на подходящи корективни действия от страна на бенефициентите при управлението на проекти и провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.

Анализ на нередностите, установени от Одитния органпри извършените през 2020 година проверки на проекти.

УО на ОПРР публикува Анализ на нередностите, установени от ИА "ОСЕС" при извършените през 2020 г. одитни ангажименти по програмите, съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Анализът може да бъде използван като инструмент за запознаване с подхода на Одитния орган, базиран на практиката на Европейската комисия, възможност за въвеждане на подходящи мерки от страна на Управляващите органи за ефективно изпълнение на функциите им за верифициране на законосъобразни и допустими разходи, както и като основа за предприемане на подходящи корективни действия от страна на бенефициентите при управлението на проекти и провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.
УО на ОПРР публикува Анализ на нередностите, установени от ИА "ОСЕС" при извършените през 2019 г. одитни ангажименти по програмите, съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Анализът може да бъде използван като инструмент за запознаване с подхода на Одитния орган, базиран на практиката на Европейската комисия, възможност за въвеждане на подходящи мерки от страна на Управляващите органи за ефективно изпълнение на функциите им за верифициране на законосъобразни и допустими разходи, както и като основа за предприемане на подходящи корективни действия от страна на бенефициентите при управлението на проекти и провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.

Обявена е обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г."

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 1 000 000.00 лева без да се включва ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк: https://app.eop.bg/today/90480

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие - Краен срок за подаване: 27 януари 2021 г. (сряда), 23:59


Обявена е обществена поръчка с предмет: „Специализирана правна помощ при осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди верификация на разходи върху процедури по реда на ЗОП при изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 280 000 лева без да се включва ДДС

Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк : https://app.eop.bg/today/69742 

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обявена е обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата:
Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката:
200 000.00 лева без да се включва ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк: https://app.eop.bg/today/66480

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие - Краен срок за подаване: 02 септември 2020 (сряда), 23:59Обявена е обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 500 000.00 лева без да се включва ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк : https://app.eop.bg/today/63480

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Оценката се извършва в съответствие с Изменение №2 на Плана за оценка на ОПРР 2014-2020 от м. март 2019 г.

Обявена е обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 70 000.00 лева без да се включва ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк : https://app.eop.bg/today/63050

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Оценката се извършва в съответствие с Изменение №2 на Плана за оценка на ОПРР 2014-2020 от м. март 2019 г.

Обявена е обществена поръчка с предмет: „Специализирани юридически услуги за управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“2014—2020“, с 2 обособени позиции

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 700 000.00 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ:

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Обявена е обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата: Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката: 500 000, 00 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-068/ 

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Покана за представяне на ценова оферта и предложение за закупуване на програмно време в телевизии и радиа с национален/ местен обхват за популяризиране на ОПРР 2014-2020 през 2019 г.

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
С Постановление № 202 от 15 август 2019 г. е изменена Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.

Обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на информационни и рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Вид на поръчката: Услуги
Вид на процедурата:
 Открита процедура
Прогнозна стойност на поръчката :
300 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ:
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-099/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи
по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет:
„Разработване на социално-икономически анализ на районите“
Вид на поръчката:
услуга
Вид на процедурата: 
обществена поръчка чл. 20, ал. 1 и ал.2 , от ЗОП
Прогнозна обща стойност:
 
590 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-055/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи
по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
               


Обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на аудио и видео комуникации със заинтересовани страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“

Вид на поръчката:
доставка
Вид на процедурата:
обществена поръчка чл. 20, ал. 3, от ЗОП
Прогнозна обща стойност:
69 900,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка
може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/22-18-033/ 

Финансирането на обществената поръчка
ще се осъществи
по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Покана за представяне на ценова оферта и предложение за закупуване на програмно време в телевизии и радиа с национален/ местен обхват за популяризиране на ОПРР 2014-2020 през 2018 г.

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.08.02.2018 г.
УО на ОПРР 2014-2020  публикува Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, уставновени от УО на ОПРР по процедури, възлагани в изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

                                                                    
Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Вид на поръчката:
услуги
Вид на процедурата:
открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност:
1 000 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка
може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-018/  

Финансирането на обществената поръчка
ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет:
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” с три обособени позиции.

Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 530 000.00 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-010/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет: „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”, с девет обособени позиции
Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 3 060 000.00   лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-008/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с обхват:
"Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020"

Вид на поръчката:
услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

Прогнозна обща стойност:
400 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка
може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-17-073/

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по проверка и изготвяне на предложения за верификация на разходите по бюджетни линии, финансирани в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Вид на обществената поръчка: събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
Обща стойност на процедурата: 28 800,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/22-17-070/.“


      
Главна дирекция "Градско и регионално развитие", МРРБ отправя покана до радиа с национален / местен обхват за представяне на ценова оферта и предложение за закупуване на програмно време
ПоканаОбществена поръчка с предмет:
„Разработване и изпълнение на програми за обучение за надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ 


Вид на обществената поръчка: открита по ЗОП
Обща стойност
на процедурата: 208 333 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0516029/Forms/AllItems.aspx

Финансирането на обществената поръчка
ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на информационни материали за Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.
Вид на обществената поръчка: открита по ЗОП
Обща стойност на процедурата: 150 000 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/201420201/Forms/AllItems.aspx

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на рекламни материали за оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г." с три обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за  приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална пътна инфраструктура“;

2. Обособена позиция № 2 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“ и  „Регионална социална инфраструктура““;

3. Обособена позиция № 3 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетна ос „Регионален туризъм““

Видът на обществената поръчка е открита процедура по ЗОП.  
Общата стойност на процедурата е 500 000 лв. без ДДС.
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ:http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/20142020/Forms/AllItems.aspx

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обществена поръчка с предмет ”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” с включени девет обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

2. Обособена позиция № 2: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

3. Обособена позиция № 3: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Североизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

4. Обособена позиция № 4: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югоизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

5. Обособена позиция № 5: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Южен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

6. Обособена позиция № 6: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

7. Обособена позиция № 7: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на здравна инфраструктура”;

8. Обособена позиция № 8: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ремонт, обновяване, консервация и реставрация на  обекти на културното наследство, туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура”;

9. Обособена позиция № 9: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, рехабилитация и реконструкция на пътна инфраструктура, подобряване на градската среда и подобряване на градския транспорт”.
 
Видът на обществената поръчка
е открита процедура по ЗОП.  
Общата стойност на процедурата
е 3 100 000 лв. без ДДС.
Крайната дата за приемане на офертите
е 01.02.2016 г.
№ на обществената процедура
е 05-15-140 от 01.12.2015 г.
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк
в профила на купувача на МРРБ: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515140/Forms/AllItems.aspx
Финансирането на обществената поръчка
ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
                                                                  Обществена поръчка с предмет: “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТEЖ” 2014 – 2020 г.” И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 г." С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

№ на поръчката в Профил на купувача № 05-15-127

Документацията и образците могат да бъдат намерени тук

1- Решение за промяна

Променена документацияГлавна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, УО на ОПРР приема оферти за отдаване под наем на помещения за съхранение на документи на хартиен носител по изпълнение на ОПРР 2007-2013 г. и ОПРР 2014-2020 г.

Документация

Дата на публикуване: 11.11.2015 г.

Крайна дата: 23.11.2015 г., 14:00 ч.

Офертите се приемат в ГД „ПРР“, гр. София, бул. „Тодор Александров“ 109, ет.1, отдел "ПОИП"                                               


Обществена поръчка с предмет: ”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”

Документация
Дата на публикуване:  02.10.2015 г.
Крайна дата: 11.11.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили на 08.10.2015 г.

Документация

Протокол 1 от 23.11.2015 г.

Отваряне ценови оферти

Решение за избор на изпълнител


Открита процедура:


Дата на публикуване: 16.11.2011 г.
Крайна дата: 16.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 19.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 27.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 03.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 06.01.2012г.


Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение за възлагане на обществена поръчка за Фонд жилищно обновяване - от 08/02/2012 г.
Последна промяна: 28 Февруари 2023 г. 17:37

 
 
Избрани новини