Интегриран градски транспорт

По Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 е предвидено изпълнението на проекти за модернизиране на градския транспорт на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво съгласно НКПР.

 Общата стойност на операцията е приблизително 238 млн. лева или 122 млн. евро.

 Допустими бенефициенти“ със следното съдържание:

•   Общини от 1-во до 3-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 (НКПР);

•   Организации, изпълняващи финансови инструменти в градове от 1-во до 3-то йерархично ниво съгласно НКПР;

•   Общински компании за обществен градски транспорт.

 Допустими дейности“ със следното съдържание:

•   Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на интелигентни транспортни системи, включващи автоматизирани системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др.;

•   Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези), като например: платформи и асансьори за трудноподвижни хора, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите и разписанията, разбираема и подходяща за хора с намалено зрение или незрящи и др.;

•   Обновяване на транспортната инфраструктура, включително и контактната мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, поддръжка и оборудване;

•   Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;

•   Осигуряване на системи за защита от шума, включително осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи;

•   Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския транспорт, който отговаря на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт;

•   Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези и др., като елементи на техническата инфраструктура, съгласно чл. 64 (1) от ЗУТ) във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт;

•   Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на пътни знаци, информационни табели, маркировка и др., като част от интегрираната система за градски транспорт;

•   Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози — обновяване на общински автогари и съответните предгарови пространства общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични връзки между елементите на инфраструктурата и други;

•   Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център.

Очаквани резултати“ със следното съдържание:

•   Подобряване на качеството на въздуха и околната среда в градовете чрез подобряване на градските системи за обществен транспорт;

•   Подобряването на градските транспортни системи чрез изпълнение на хоризонтални проекти в градовете и насърчаване на мултимодалния транспорт, което ще доведе до по-добра свързаност на отделните градски райони и градската периферия и до улесняване на мобилността на населението;

•   Подобряване на жизнените и екологични условия в градовете. Създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;

•   Осигуряване на по-ниски нива на замърсяване на околната среда, които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и върху самата природа.

Планове за устойчива градска мобилност

Презентации от проведено събитие на 15 и 16 юни 2017 г. в гр. Пловдив, организирано от Мрежата за градско развитие към Европейската комисия, съвместно с Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в МРРБ: Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4
Основната цел на събитието беше обмен на идеи и добри практики, както и практически дискусии, свързани с изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на проектите за устойчиво градско развитие.

Публикувани са материали от проведен обучителен семинар, свързан с разработване на „Устойчиви планове за градска мобилност“ (ПУГМ), организирано с консултантска помощ от страна на JASPERS. Oбучителният семинар беше свързан с изготвяне на концепция и подход при определяне на ПУГМ; подготовка, организация и структура на ПУГМ; събиране и анализ на информация; проблеми, визия и цели; идентифициране и тестване на мерки, стратегия за разработване на ПУГМ; план за изпълнение, мониторинг и оценка.

Презентации от проведен обучителен семинар за разработване на ПУГМ
 по Модули, както следва:

презентация 1- Увод - обучаващ екип

- Модул 1 - 
Концепция и подход

- Модул 2 - Подготовка, организация и структура на ПУГМ


- Модул 3 - Събиране и анализ на информация


- Модул 4 - Проблеми, визия и цели


- Модул 5 
- Идентифициране и тестване на мерки, стратегия за разработване на ПУГМ


- Модул 6 -
 План за изпълнение


- Модул 7 
 - Мониторинг и оценка

Указания за предпроектни проучвания

  • Указания за предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf - Ръководство за изготвяне на анализ разходи и ползи на инвестиционните проекти за периода 2014-2020

Изпълнение на проекти


Последна промяна: 07 Септември 2017 г. 10:31

Избрани новини