Архив - приключили ОП по ОПРР 2007-2013

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г."

Компонент 2 - „Комуникация, информация и публичност”

Открита процедура:

„Логистично обезпечаване на събития, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ и текущата работа по тях”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 28.07.2015 г.

Крайна дата за получаване на оферти: 07.09.2015 г. - 17:00 часа


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:


„Доставка на ИТ оборудване, необходимо за работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 17.07.2015 г.
Крайна дата за получаване на оферти: 28.08.2015 г. - 17:00 часа


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:


„Доставка на девет броя автомобили, необходими за работата на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 12.06.2015 г.
Крайна дата: 28.07.2015 г.


Обществена поръчка чрез публична покана:

„Подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез избор на изпълнител за предоставяне на юридически услуги, за изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 30.04.2015 г.
Крайна дата: 14.05.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

„Провеждане на работни срещи/обучения за  хармонизиране на прилагането на указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”  и надграждане на административния капацитет”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 02.04.2015 г.
Крайна дата: 13.05.2015 г.


Компонент 2 - "Комуникация, информация и публичност"

"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии"

Покана


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

"Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ чрез изготвяне на функционален анализ“

Документация

Дата на публикуване в АОП: 01.04.2015 г.
Крайна дата: 11.05.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:


„Доставка на ИТ оборудване, необходимо за работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 20.04.2015 г.
Крайна дата: 01.06.2015 г.


Компонент 2 - „Комуникация, информация и публичност”


Открита процедура:

„Логистично обезпечаване на събития, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ и текущата работа по тях”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 02.04.2015 г.
Крайна дата: 12.05.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:


„Доставка на девет броя автомобили, необходими за работата на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013”

Документация


Дата на публикуване в АОП: 01.04.2015 г.
Крайна дата: 28.05.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол


Открита процедура: 

"Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи“

Документация

Дата на публикуване в АОП: 31.03.2015 г.
Крайна дата: 11.05.2015 г.О Б Я В А

Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”- 2007-2013г. (УО на ОПРР)

гр. София, бул „Т. Александров” 109-115

Във връзка с изтичане на договор за наем на помещения – хранилище за документи на хартиен носител по изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. (ОПРР)

ГД „ПРР“ приема оферти за отдаване под наем на помещение за съхранение на документи на хартиен носител по изпълнение на ОПРР.

Срок и място за представяне на предложенията: до 19.12.2014 г., 17:00 часа, гр. София, бул. „Т. Александров” № 109 - 115, сграда ТАО, ГД „ПРР“.

Пълен текст на обявата и изисквания


Компонент 2: Комуникация, информация и публичност

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,
УО на Оперативна програма „Регионално развитие”- 2007-2013г., отправя

П О К А Н А
ДО

ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ И РЕГИСТРИРАНИ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ

За представяне на оферта за създаването на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставяне на програмно време за излъчване на информация, представяне на добри и успешни практики при изпълнението и реализирането на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Срок за представяне на предложенията – до 17:00 часа на 05.04.2013 г.

на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” №109

                           ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕКомпонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

„Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на  Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 31.10.2013 г.
Крайна дата: 06.12.2013 г.

Информация за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на  Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му”Компонент 2: Комуникация, информация и публичност

Открита процедура: 

"Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г. (ОПРР)" с две обособени позиции 


Документация


Дата на публикуване в АОП: 31.10.2013 г.

Крайна дата: 28.11.2013 г. 

Информация за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Решение № РД-02-36-101/07.02.2014 г.  за класиране на участниците и определяне на изпълнител


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

"Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите" с 9 обособени позиции

Документация

Дата на публикуване в АОП: 28.06.2013 г.
Крайна дата: 08.08.2013 г.


Писмо до всички участници относно: „Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти  по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите“


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол


Открита процедура:

Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС 

Документация

Дата на публикуване в АОП: 15.05.2013 г.
Крайна дата: 24.06.2013 г.

Писмо до всички участници
относно  "Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС” 


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Осъществяване на пренос на оборудване и документация на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в нов офис”

Документация

Дата на публикуване: 01.11.2012 г.
Крайна дата: 12.11.2012 г.

Документите се подават на адрес: Министерство на регионалното развитие и благоустройството гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий” № 17-19; ГД „Програмиране на регионалното развитие”, отдел „Изпълнение на програмните приоритети” зала: 2.1, ново крило

Въз основа на утвърдения от Възложителя протокол от работата на длъжностните лица, назначени със  Заповед № РД-02-14-2751/14.11.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на пренос на оборудване и документация на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в нов офис” е избран класираният на първо място участник „СОФИЯ МУВЪРС“ ЕООД, гр.София.


Компонент 2 - „Комуникация, информация и публичност”


Открита процедура:

"Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и текущата работа по нея"

Документация

Дата на публикуване в АОП: 05.10.2012 г.
Крайна дата: 14.11.2012 г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови офертиГлавна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”- 2007-2013г. (УО на ОПРР)

гр. София, „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

Търси да наеме сграден фонд за период от 3 (три) години с нетна ползваема площ от 1700 кв. м. и възможност за обособяване на 120 работни места за служителите на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” – УО на ОПРР.       

Срок за представяне на предложенията – до 15:00 часа на 25.09.2012 г.

За контакт: oprd@mrrb.government.bg


Лице за контакт: Надежда Обесникова - младши експерт в сектор „Информация и публичност”, отдел „ПОИП”, ГД „ПРР”, МРРБ тел. за връзка  02 9405 464


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура

„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, открита с Решение № РД-02-14-2015/10.08.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР”, по проект № BG161PO001/5-01/2008/070, с три обособени позиции:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Специализирана правна помощ чрез изготвяне на становища за осъществяване на предварителен и последващ контрол за законосъобразност върху процедури по реда на ЗОП и ПМС № 55/2007 в съответствие с Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности чрез изготвяне на доклади за първоначална обработка на сигналите и свързаните с това проекти на писма до съответния бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г.”

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., във връзка с процедура по член 100 от РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 на Съвета

Документация

Дата на публикуване: 10.08.2012 г.
Крайна дата: 20.09.2012 г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

РешениеКомпонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

ПОКАНА
за участие в конкурс за визуализация на бъдеща оперативна програма за регионално развитие 2014-2020
г.

Дата на публикуване: 16.07.2012 г.
Крайна дата: 05.09.2012 г.

Регистър на постъпилите предложения

КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО


 Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"
Открита процедура:

"Доставка на IT и офис оборудване, необходими за работата на УО на  Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г"

Документация

Решение за промяна на документацията, на основание чл.27а, ал.1 от ЗОП.

Техническа спецификация
Декларация - списък договори

Дата на публикуване: 03.07.2012г.
Крайна дата: 27.08.2012г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

РешениеКомпонент 2: "Комуникация, информация и публичност"


Открита процедура:

Медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез печатни медии”


Документация

Дата на публикуване: 26.06.2012г.
Крайна дата: 06.08.2012г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти


Решение


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

ПОКАНА
за участие в конкурс за визуализация на бъдеща оперативна програма за регионално развитие 2014-2020г
.

Дата на публикуване: 05.03.2012г.
Крайна дата: 07.05.2012г.

Конкурсът за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. е прекратен на 13.06.2012 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., с цел подобряване на процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите.

Документация

Дата на публикуване: 03.02.2012г.
Крайна дата: 14.03.2012г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Осъществяване на оценки, във връзка с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Документация

Дата на публикуване: 01.02.2012г.
Крайна дата: 14.03.2012г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение за възлагане на обществена поръчкаКомпонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура:

Избор на медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии

Документация

Дата на публикуване: 01.02.2012г.
Крайна дата: 12.03.2012г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Промяна за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Решение


Избор на външен експерт за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от Закона за обществените поръчки на Технически спецификации и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет "Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. "България" от бул. "Витоша" до ухо "Борово"" на Столична община

Документация

Дата на публикуване: 13.01.2012 г.
Крайна дата: 21.01.2012 г.

Малка обществена поръчка по чл.2, ал1, т.2 от НВМОП Настоящата малка обществена поръчка включва 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Избор на външен експерт  за осъществяване на предварителен контрол  по чл.20а от Закона за обществените поръчки на Технически спецификации и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуси по „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, Договор № BG 161РО001/1.5-02/2011/001 (ОПРР), бенефициент община Столична.

Обособена позиция № 2: Избор на външен експерт за осъществяване на предварителен контрол  по чл.20а от Закона за обществените поръчки на Технически спецификации и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет: 

А) „Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на „СБАЛО” ЕАД – гр. София и УМБАЛ „Св. Марина”ЕАД – гр. Варна по проекти BG 161РО001/1.1-08/2010/001 и BG 161РО001/1.1-08/2010/009;

Б) „Доставка на системи за централна стерилизация по проекти, част от СРИП на МЗ” по проекти BG 161РО001/1.1-08/2010/004 и BG 161РО001/1.1-08/2010/006 (ОПРР);

В) „Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ” по проекти BG 161РО001/1.1-08/2010/002; (003); (004); (005); (006); (007); (008); (010); (011); (013);

Г) „Доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Александровска” ЕАД, част от СРИП на МЗ” по схема BG 161РО001/1.1-08/2010 (ОПРР), бенефициент Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция № 3:
„Избор на външен експерт за осъществяване на предварителен контрол  по чл.20а от Закона за обществените поръчки на Технически спецификации и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет: Строително – монтажни работи за обект «Античен кулутурно – комуникационен комплекс «Сердика» - първи етап»”, по проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 (ОПРР), бенефициент Министерство на културата.

Документация

Дата на публикуване: 03.01.2012 г.
Крайна дата: 12.01.2012 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Закупуване на софтуер за географска информационна система за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020 г.
 

Документация

Дата на публикуване: 29.12.2011г.
Крайна дата: 10.02.2012 г.


Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение


Малка обществена поръчка по чл.2, ал1, т.2 от НВМОП


Избор на външен експерт за осъществяване на предварителен контрол  по чл.20а от Закона за обществените поръчки на Технически спецификации и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет: „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средства за ефективно и качествено изпълнение на проектите

Документация

Дата на публикуване: 28.12.2011 г.
Крайна дата: 10.01.2012 г.  

Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:
   

Разработване на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.

Документация 

Дата на публикуване:23.12.2011г.
Крайна дата: 03.02.2012 г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение


Малка обществена поръчка по чл.2, ал1, т.2 от НВМОП

Избор на външни експерти за осъществяване на предварителен контрол по чл. 20а от Закона за обществените поръчки.

Документация

Дата на публикуване:15.12.2011г.
Крайна дата: 22.12.2011

Малка обществена поръчка по чл.2, ал1, т.2 от НВМОП

Избор на външни експерти за извършване на предварителен контрол и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултанти без право на глас или членове на комисии с право на глас при възлагане на обществени поръчки  от възложители –бенефициенти по ОПРР, съгласно чл. 20а от Закона за обществените поръчки.

Документация

Дата на публикуване: 28.11.2011 г.
Крайна дата: 08.12.2011 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открита процедура
Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Документация

Дата на публикуване: 29.11.2011 г.
Крайна дата: 09.01.2012 г.   

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение
  

Малка обществена поръчка по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП

Избор на изпълнител за „Осъществяване на превоз на документация на хартиен носител по изпълнение на ОП”Регионално развитие 2007-2013г.”(ОПРР)

Документация
Класиране

Дата на публикуване:14.11.2011г.
Крайна дата: 25.11.2011г.


Малка обществена поръчка по чл. 2, ал.1, т. 2 от НВМОП

Избор на външни експерти за извършване на предварителен контрол и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултанти без право на глас или членове на комисии с право на глас при възлагане на обществени поръчки  от възложители –бенефициенти по ОПРР, съгласно чл. 20а от Закона за обществените поръчки.

Документация

Дата на публикуване: 30.09.2011 г.
Крайна дата: 05.10.2011 г.


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Открит конкурс:

Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 20.09.2011 г.
Крайна дата: 20.10.2011 г.

Решения за прекратяване на открития конкурс

Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Дата на публикуване: 11.08.2011 г.

Покана за отваряне и оповестяване на ценовите офертиКомпонент 3: Изграждане на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.

Открит конкурс:

Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР

Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите

Дата на публикуване: 18.05.2011

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение 

Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти за обособени позиции от 1 до 6

Решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции от 1 до 6


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Малка обществена поръчка:


Дата на публикуване: 06.06.2011


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Малка обществена поръчка:Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Предоставяне на копирни услуги за нуждите на администрацията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”


Дата на публикуване: 27.04.2011Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Малка обществена поръчка:

Избор на външни експерти за извършване на предварителен контрол и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултанти без право на глас или членове на комисии с право на глас при възлагане на обществени поръчки  от възложители –бенефициенти по ОПРР, съгласно чл. 20а от Закона за обществените поръчки


Дата на публикуване: 
15.04.2011


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на социално-икономически анализ за нуждите наоперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.


Дата на публикуване: 21.03.2011
Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"


Малка обществена поръчка:

Избор на външни експерти за извършване на предварителен контрол и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултанти без право на глас или членове на комисии с право на глас при възлагане на обществени поръчки  от възложители –бенефициенти по ОПРР, съгласно чл. 20а от Закона за обществените поръчки

Настоящата процедура е разделена на 2 обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1: „Осъществяване на предварителен контрол на Технически спецификации   и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет: „СМР по договор BG161 РО001/1.4.-04/.2009/006, проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част от срутище”, на бенефициент по Оперативна програма„Регионално развитие”-2007-2013г., съгласно одобрен проект BG161 РО001/1.4.-04/.2009/006 - „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част от срутище”, с бенефициент и възложител община Сливен;

Обособена позиция 2 : „Осъществяване на предварителен контрол на Технически спецификации   и участие като член или консултант в обществена поръчка с предмет: “Провеждане на рекламна кампания  в интернет сред съответните целеви аудитории”, с бенефициент и възложител Министерство на икономиката и туризма”, съгласно одобрени проект по ОПРР BG161 РО001/3.3-01./ 2008/001-5


Дата на публикуване: 28.02.2011


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Малка обществена поръчка:


Дата на публикуване: 18.02.2011 г.


Дата на публикуване: 07.02.2011 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Малка обществена поръчка:

Дата на публикуване: 04.02.2011 г.

Класиране на участниците


Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"

Малка обществена поръчка:

Оптимизиране на функциалността и актуализация на дизайна на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие” - www.bgregio.eu

Дата на публикуване: 04.01.2011 г.Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"
Дата на публикуване: 16.12.2010 г.


Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:

Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе


Дата на публикуване: 14.12.2010 г.
Компонент 2: "Комуникация, информация и публичност"


Малка обществена поръчка:

Оптимизиране на функциалността и актуализация на дизайна на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие” - www.bgregio.eu

Дата на публикуване: 30.11.2010 г.
Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:Компонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

Открита процедура:


Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР

Дата на публикуване: 30.09.2010 г.


РЕШЕНИЕКомпонент 3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"


Малка обществена поръчка:


Дата на публикуване: 30.09.2010 г.


ПРОТОКОЛКомпонент 2: "Комуникация, информация и публичност"


Открит конкурс:

Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)

Дата на публикуване: 29.07.2010 г.

Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"


Процедура:

Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен - разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Варна",Обособена позиция 2 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Обособена позиция 3 - "Разработване на пакет документи,насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Обособена позиция 4 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе" и Обособена позиция 5 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Плевен.

Дата на публикуване: 12.07.2010 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувано Решение с изх. Номер РД-02-14-1222 от 09.07. 2010 г. за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП –открита процедура с предмет  „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен - разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Варна", Обособена позиция  2 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Обособена позиция 3 - "Разработване на пакет документи,насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Обособена позиция 4 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе" и Обособена позиция 5 - "Разработване на пакет документи, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Плевен" за услуга, публикувана на 12.07.2010г., получила уникалния код ОВ, партида на Възложителя – 00028, поделение МРРБ, преписка по регистъра на АОП-00028-2010-0013 и публикувано обявление №3 в Държавен вестник бр. 55 от 20.07.2010г., е извършена редакция на текстовете от обявлението на интернет страницата на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, www.bgregio.eu, както следва: 
т. ІV.3.4) срок за получаване на оферти или на искания за участие:
дата 20/08/2010 г. час: 14:00
т. ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
дата 23/08/2010 час:11:00


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)” разделена на пет обособени позиции, попроект BG161PO001/5-01/2008/028, с наименование “Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Руссе и Плевен)”, финансиран по схема за предоставяне на финансова помощ Заповед № РД 02-14-1577/27.08.2009г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG 161РО 001/5-01/2008 на ОПРР 2007-2013г., открита с Решение РД-02-14-1222/09.07.2010г. 

Заседанието на комисията по отваряне на ценовите предложения ще се състои от 14:00 часа на 08.09.2010г., в сградата на МРРБ, 1202 София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, зала „Пресцентър”.Дата на публикуване: 02.09.2010 г.


РЕШЕНИЕДата на публикуване: 29.06.2010 г.

Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Процедура:

Проучване на съществуващия опит, анализ на приложимостта и изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОПРР

Дата на публикуване: 31.05.2010 г.

Краен срок за представяне на оферти: 21 юни 2010 г.

Въпроси и отговори (до 03.06.2010 г.)

Въпроси и отговори (до 04.06.2010 г.)

Въпроси и отговори (до 08.06.2010 г.)Компонент 1: "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

Открита процедура:


Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2013 г.

ВАЖНО!!! Крайният срок за получаване на офертите е 11 юни 2010 г., 16.00 ч. 

Дата на публикуване: 03.05.2010 г.Последна промяна: 05 Юли 2017 г. 17:31