ОП "Региони в растеж" 2014-2020


                    


„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Бюджетната линия на отдел „Финансово управление и контрол“ BG16RFOP001-8.002-0001 по Оперативна програма „Региони в растеж“ е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
  • Бюджетната линия  отговаря на необходимостта от изграждане, укрепване и надграждане на административния капацитет на Управляващия орган, посредством привличане и поддържане на оптимален брой висококвалифицирани и опитни служители за изпълнение на функциите му. Ограничаване на текучеството и повишаване на потенциала на служителите в Управляващия орган на ОПРР, чрез осигуряване на адекватно за пазарните условия възнаграждение на служителите.

  • Повишава на мотивацията на служителите назначени по служебно, трудово правоотношение, съгласно Закона за държавния служител, в работата по усвояване на средствата по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.

  • Целта на бюджетна линия е чрез осигуряването на адекватни възнаграждения да се обезпечи цялостно административния процес в УО.

Код на процедура: BG16RFOP001-8.002

Бенефициент: ГД „ПРР“ чрез отдел „ФУК“

Срок за изпълнение: 99 месеца

Начална дата: 23.09.2015 год.

Крайна дата: 23.12.2023 год.Последна промяна: 23 Октомври 2017 г. 10:36

Избрани новини