Планиране и програмиране 2021-2027

20.12.2022 г.

Решение за одобрение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

С Решение № C (2022) 9743 final от 16.12.2022 г. Европейската комисия одобри Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 


19.12.2022 г.

Одобрена Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Одобрена от Европейската комисия Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. заедно с пакет документи към нея.


14.12.2022 г.

На заседание на Министерски съвет, проведено на 16.11.2022 г. са приети с Решения на Министерски съвет (РМС) интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2. РМС са обнародвани в Държавен вестник, бр. 93 от 22.11.2022 г. ИТСР определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране и ще изпълняват ролята на интегрирани териториални стратегии в прилагането на новия интегриран териториален подход.

Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2 може да намерите тук

13.12.2022 г.


УО на ПРР публикува Правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по Приоритет 1 на ПРР 2021-202704.11.2022 г. 
Правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027


Протокол от
писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от ТРГ за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

В периода 17-24 октомври 2022 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от Тематичната работна група за разработване Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

Протокол от писмената процедура, взетите решения, както и справката за отразяване на постъпилите в хода на процедурата предложения, становища и коментари на членовете на ТРГ за разработване на ПРР 2021-2027 г. може да намерите тук: Протокол писмена процедура 17-24 октомври 2022 ТРГ , Решение и Съгласувателна таблица неприсъствена процедура-ТРГ(1)“.

Актуализиран проект на двата нови приоритета, съфинансирани от Фонда за справедлив преход, може да намерите тук: (PDR_JTF Priority 3 + TA36).


04.11.2022 г. 

Покана от Управляващият орган на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване са:

Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на  Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“  2021-2027 г.;

Декларация наблюдатели.


02.11.2022 г. 

Покана от Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (УО на ПРР 2021-2027)  до  ЮЛНЦ за общественополезна дейност да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г. 

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване са:

Покана (пълен текст)
Декларация
Заявление
  
Покана (пълен текст) 
Заявление
Декларация 
15.07.2022 г.

Материали от 5-то заседание на ТРГ за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

На 17.06.2022 г. в хотел „Интерконтинентал“, гр. София, се проведе пето заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

Представените материали може да намерите тук. 

Протокол от заседанието може да намерите тук. 


05.07.2022 г.

Състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

Заповед № РД-02-36-560/ 01.06.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.


20.06.2022 г.

Решение за прекратяване на административно производство по ЕО на ПРР 2021-2027 г., версия от м. октомври 2021 г.28.01.2022 г.

Нова Рамка за градска мобилност и актуализирани указания за разработване на Планове за устойчиво градско развитие

Нова Рамка за градска мобилност

Актуализирани указания за разработване на Планове за устойчиво градско развитие09.12.2021 г.
Актуализиран проект на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г.  


24.11.2021 г.
Социално – икономически анализ на районите в БългарияДокументи, свързани с екологичната оценка на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

10.02.2023 г.


04.08.2022 г.
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за екологичната оценка на Програма „Развитие на региони“ 2021-2027 г.

Обобщена справка по чл. 29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ПРР 2021-2027 г.

 30.06.2021 г.
Становище по Доклад за екологична оценка на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

Становище по ЕО № 2-2/2021 г. за Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.05.05.2021 г.
Актуализиран проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.17.03.2021 г.
Във връзка с напредване на процеса по програмиране на програмния период 2021-2027 г. и подготовката на финална версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027 г., което ще се проведе на 9 април 2021 г. от 11:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

Пълният текст на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., както и нейно резюме под формата на брошура, в което е представена в систематизиран и обобщен вид най-важната информация за планираното изпълнение на програмата, можете да намерите прикачени.

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 2 април 2021 г. на следните електронни пощи:
  • Nedyalka.ilkova@mrrb.government.bg
  • yoanna.kazakova@mrrb.government.bg

След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx срещата на посочените от тях електронни пощи.   

В допълнение, в изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви уведомявам, че от днес проектът на ПРР 2021-2027 е качен за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/,  на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg.

Коментари и становища по публикувания проект на програмата можете да представяте в срок до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.


11.02.2021 г.

Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

ЗАГЛАВИЕ: Тематичната работна група одобри третия проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

КРАТКО РЕЗЮМЕ/ПОД ЗАГЛАВИЕ/: Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.
Публикуван е трети проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 
Одобреният трети работен проект от Тематичната работна група (ТРГ) на новата програма „Програма за развитие на регионите“(ПРР) за периода 2021-2027 г. е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.

Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

Тематичната работна група одобри третия проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.


Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

ЗАГЛАВИЕ: Тематичната работна група одобри третия проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

КРАТКО РЕЗЮМЕ/ПОД ЗАГЛАВИЕ/: Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.
Трети проект на ПРР за периода 2021-2027 г.  може да намерите ТУКМатериали от 4-то заседание на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на "Програма за развитие на регионите" 2021-2027 г.
На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027. 

Представените материали може да намерите ТУК. (файлове с наименование „PDR_ver.3__TWG_PDR_4rd_01.2021“ и „Презентация ДЕО_ПРР“)

Протокол от заседанието може да намерите ТУК. (файлове с наименование „Протокол 4-то заседание на ТРГ_20.01.2021“ и „Приложение - списък участници“)

На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027. 

Представените материали може да намерите ТУК. (файлове с наименование „PDR_ver.3__TWG_PDR_4rd_01.2021“ и „Презентация ДЕО_ПРР“)

Протокол от заседанието може да намерите ТУК. (файлове с наименование „Протокол 4-то заседание на ТРГ_20.01.2021“ и „Приложение - списък участници“)


На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027. 

 - Представените материали може да намерите ТУК

 - Протокол от 4-то заседание може да намерите ТУК


31.12.2020 г.

УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен Наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.

Процедурен Наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г. 

- Приложение 1- obrazec ИС на РСР.doc03.11.2020 г.29.10.2020 г.

23.10.2020 г.
Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет


Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговарят на въпроси и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез оналайн платформа. От 23.10.2020 г. на Единния информационен портал www.eufunds.bg, в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касае подготовката или изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция. (линк към секцията: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894)

Тя ще бъде основа за изпълнение на проекти с европейско финансиране от програмата през новия програмен период.

Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване.

Припомняме, че подготовката, организацията, координацията и изпълнението на дейности по програмата през следващия програмен период са възложени на ГД СППРР, която ще бъде Управляващ орган на програмата.

Съгласно промените в Закона за регионално развитие, на дирекцията са възложени и нови задължения, които включват координация на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР е създадено координационно звено, „Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация.
21.10.2020 г.

15.10.2020 г.

Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.

Информираме Ви, че в изпълнение на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще проведе консултации с обществеността по изготвено задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проекта на програма  „Развитие на регионите“ (ПРР 2021 – 2027 г.).

Програмата попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна екологична оценка.

Съгласно чл. 19 а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на ПРР (2021 – 2027 г.)

Информация за възложителя
– Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19;
Лице за контакт: Димчо Димов - и.д. началник отдел “Координация и оценка“, ГД СППРР, МРРБ

тел: 02/94 05 653;

e-mail адрес: DDimov@mrrb.government.bg
 
Основание за изготвяне на програмата
Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. е разработена в съответствие с член 22 от проекта на Регламента за общоприложими разпоредби (РОР). Програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни и подхода за интегрирано териториално развитие.

Основната цел на ПРР за периода 2021-2027 г., и в частност на политиката на регионалното развитие в България, е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

Период на действие и етапи на изпълнение на Програма
ПРР е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2027 г.

Териториален обхват
Териториалният обхват на ПРР 2021-2027 г. е национален. В обхвата на ПРР 2021-2027 г. попадат всички градски общини на територията на Република България.

Срок за изразяване на становища: 7 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка можете да представяте в срок до 22.10.2020 г.  на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg.

Заданието и схемата са достъпни на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg.


12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и ЮЛНЦ за включване в състава на РСР на Северозападен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на РСР на СЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за включване в състава на РСР на Северен централен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на СЦР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.


12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за включване в състава на РСР на Югозападен регион 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите:


Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2

Наименование на документ 2: 
Образец на заявление

Наименование на документ 3: 
Документи за информация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите


12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и ЮЛНЦ за включване в състава на РСР на Североизточен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на РСР на СИР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.

 


07.10.2020 г.
Материали от 3-то заседание на ТРГ за разработване на "Програма за развитие на регионите" 2021-2027 г.

На 09.09.2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе третото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027.

Представените материали може да намерите на следните електронни адреси:


Протокол от заседанието може да намерите ТУК.


30.09.2020 г.
Първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на регионите за планиране от ниво 2 в Република България

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 1

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 2.1

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 2.2

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 3


10.09.2020 г.
Втори работен проект  на ОПРР 2021-2027, одобрен от Тематичната работна група

На проведеното на 09.09.2020 г. трето онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на новата програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. беше одобрен втори работен проект на Програмата. Работният проект ще бъде внесен за провеждане на официални преговори в ЕК в началото на месец октомври. 2020 г.

Бъдещата оперативна програма ще бъде с бюджет от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три  приоритетни оси.

Първата ще е за градско развитие и в нея ще бъде съсредоточен 6% от ресурса за ЕФРР на национално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини.

Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. Допълващо ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на селските райони, с което ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между градски и селски общини.

Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ, откъдето ще се финансират дейности за повишаване на административния капацитет на местно и национално ниво.

Ключовият приоритет по първите две приоритетни оси е икономическото развитие на регионите. Средства ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модернизирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и социална инфраструктура.

Проект на ПРР 2021-2027 може да намерите тук.18.08.2020 г.

Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.

Заявленията се подават в деловодството на МРРБ на адрес:
гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.


18.09.2020 г.

Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите. 


 Проекти на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.Последна промяна: 13 Февруари 2023 г. 11:24

 
 
Избрани новини