Информационни материали
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.

  

Брошура "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"

Календар - 2017 г.

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., обща информация, 2016 г.

ФОТОАЛБУМ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ – Част – СЗР

ФОТОАЛБУМ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ – Част – СЦР

ФОТОАЛБУМ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ – Част – СИР

ФОТОАЛБУМ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ – Част – ЮИР

ФОТОАЛБУМ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ – Част – ЮЦР

ФОТОАЛБУМ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ – Част – ЮЗР


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г.

Фотоалбум "Как променихме България" - част I

Фотоалбум "Как променихме България" - част II


Обща брошура на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
01.07.2013 г.

Обща брошура на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
30.05.2014 г.Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 01.10.2014 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 30.04.2014 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 01.10.2013 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 30.05.2013 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 15.11.2012 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 31.08.2012 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 25.05.2012 г.

Информационни материали по изпълнение на ОПРР - 31.10.2011 г.


Актуализирани Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 от 25.06.2013 г. 


Информационни материали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Операция 1.1 „Социална инфраструктура”

 1. Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития - 1
 2. Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития - 2

ИЗПЪЛНЕНЕИ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.1-10/2010 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Операция 1.2 „Жилищна политика”
 1. Енергийна ефективност на жилища

 2. Енергийна ефективност в нашите домове /1/

 3. Енергийна ефективност в нашите домове /2/

Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
             
 1. Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие  
         
 2. Референтна рамка за устойчиви градове
     
 3. КАК ПРОМЕНИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ  

 4. Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони  JESSICA:

Операция 1.5 “Устойчив градски транспорт

 1. Интегриран градски транспорт в петте големи града

 2. Модернизация на градския транспорт в гр. Бургас

 3. Модернизация на градския транспорт в гр. София

 4. Градски транспорт

Информационни материали по приоритетна ос 2

Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”

1. Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища

2. Рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища

Операция 2.2: Информационна и комуникационна мрежа”

Информация за проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура"

Проектът се финансира в рамките на схема BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”


Информационни материали по приоритетна ос 3

Операция 3.1 "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

            1. Устойчиво развитие на туризмаБанер 1

Банер 2

Банер 3

Постер - Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. - 1

Постер - Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. - 2

Постер - "Устойчиво развитие на туризма"Календар ОПРР - 2012 г.

Календар ОПРР - 2013 г.

Календар ОПРР - 2014 г.

Календар ОПРР - 2015 г.


Последна промяна: 08 Юни 2017 г. 16:50

 
 
Избрани новини