Комитет за наблюдение на ОПРР
Първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.: 

Протокол от 1-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г., проведено на 09.12.2014 г.

Изнесени презентации:


Второто заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 05.06.15 г.

Протокол от 2-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Изнесени презентации:

 
Проведена писмена процедура, в периода 01.07 - 07.07.15 г.

С Решение от 10.07.2015 г., Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., одобрява  критериите за оценка по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ чрез проведена писмена процедура в периода 01.07.2015 - 07.07.2015 г., както следва: 
Проведена писмена процедура, в периода  24.07.2015 - 30.07.2015 г. 

     
С Решение от 30.07.2015 г., Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., одобрява  Методология и критерии за избор на операции по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез проведена писмена процедура в периода 24.07.2015 - 30.07.2015 г., както следва: 
 • Решение от 30.07.2015 г. 
Методология и критерии за избор на операции по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Трето заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.10.2015 г.Документи от Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 02.12.2015 г. в София:Документи от Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 12.05.2016 г. в гр. Велико Търново:


Документи от Шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.10.2016 г. в гр. Плевен:

Протокол от Шестото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Приемане на изменения във Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Представяне на Окончателен доклад за изпълнението на  ОПРР 2007-2013 г.

Информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Представяне, обсъждане и одобряване на изменение в Индикативната годишна работна програма за 2016 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Представяне, обсъждане и одобряване на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Представяне на изменение на подход за финансиране на финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


П
роцедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г. от 28 декември 2016 г.:

Протокол от приключила процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г., стартирала на 28 декември 2016 г.Документи от Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 08.02.2017 г. в гр. София:


Протокол от Седмото заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.- http://prezi.com/a3g20pxwelz2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Методология и критерии за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ - http://prezi.com/yloughtjfsq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Анализ на Инвестиционните програми на 39-те общини – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. и постигане на междинните стойности от рамката за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
http://prezi.com/jxfzcdehxqgg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Информация за предстоящи промени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020 г. - http://prezi.com/a8_ny1_xpfui/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез Финансови инструменти в комбинация с Безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
http://prezi.com/ojvws-dge5be/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Отчет на Годишен план за действие за 2016 г. на ОПРР 2014 -2020 г. и Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
http://prezi.com/vt80rk27g6ka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Документи от Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 28.04.2017 г. в  гр. София
:

Протокол от Осмото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-571/22.06.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Заповед № РД-02-36-571/ 22.06.2017 г.

Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.06.2017 г. в гр. София

Протокол от Деветото заседание на КН на ОПРР 2014-2020Документи от Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 07.11.2017 г. в  гр. София:


Протокол от десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1190/02.11.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Документи от Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.02.2018 г. в гр. София:

Протокол от единадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на единадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-117/05.02.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.Документи от Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 15 - 16 май 2018 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-391/26.04.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Писмена процедура на КН за изменение на критерии по ПО 6 - http://prezi.com/8-mtkltlineb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Общ напредък в изпълнението на ОПРР - http://prezi.com/eqnhp3lqxpka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Годишен доклад за 2017 г. - https://prezi.com/p/5xffg7bjvlyq/#

Изменение на ГПД по информация и комуникация - https://prezi.com/view/u7675TJ7VbtMSl96z9Dp/

Информация за проведените срещи в рамките на Българското председателство - https://prezi.com/p/ypvaragpuqxx/

Многогодишната финансова рамка - https://prezi.com/p/_xfv8-ae0bwv/

Изменение на ОПРР - https://prezi.com/p/sfhtbw7nrmpx/2014-2020/

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.


Проведена писмена процедура, в периода  14.09.2018 - 01.10.2018 г.

С Решение от 14.09.2018 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. одобрява  Изменени методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез проведена писмена процедура в периода 14.08.2018 - 01.10.2018 г., както следва:


Документи от Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 28 Февруари – 1 Март 2019 г.
Документи от Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 18 юни 2019 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.ПРОТОКОЛ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 - 4 октомври 2019 г. 


Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1278/14.11.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Документи от Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 27 ноември 2019 г

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.


Документи от Седемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 8 септември 2020 г. чрез видеоконферентна връзка.

Протокол от Седемнадесето заседание на КН НА ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на Седемнадесето заседание на КН НА ОПРР 2014-2020 г.


Документи от Осемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 14 януари 2021 г. чрез видеоконферентна връзка.

Презентация за напредъка на ОПРР 2014-2020 г. https://prezi.com/p/e3pmaa5z9_-k/?present=1  
 
Презентацията за КН за изменението на ОПРР 2014-2020 г. https://prezi.com/view/O6KZC5k3LISBNTnkEyJh/

Презентацията писмените процедури до КН https://prezi.com/view/FpuifjkxarJfBQeJM8FS/
 
Презентация по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” https://prezi.com/p/j9-pnxpzwbug/covid-19/

Протокол от Осемнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на Осемнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1642/19.11.2020 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.Протокол от приключила процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г., обявена на 09 ноември 2021 г.Документи от Деветнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 2 декември 2021 г. в град Бургас.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1238 от 29.11.2021 г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Информация относно писмените процедури за неприсъствено вземане на решения 

Информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Представяне на подход за промяна в ОП “Региони в растеж” 2014-2020 

Представяне на информация за постигнатите резултати в изпълнението на договора за оценка на въздействието на ОПРР 2014-2020 г.

Представяне на актуална информация за подготовката за новия програмен период 2021-2027

Взети решения на Деветнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Протокол от Деветнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.
Документи от Двадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 23 март 2022 г. в град София.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-346 от 18.03.2022 г. на Заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството

Cohesion CAREs

Протокол от Двадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.


Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г. с предмет "Одобрение на предложения от Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 г. проект на изменение на Методология и критерии за подбор на операции по приоритетна ос 3 "Регионална образвователна инфраструктура" по ОПРР 2014-2020 г." 
Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение с предложение за одобряване на изменение на Плана за оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) и даване мандат на Ръководителя на УО на ОПРР да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на одобреното изменение на Плана за оценка


Документи от Двадесет и първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 30 ноември 2022 г. в град Стара Загора.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., одобрен със Заповед РД-02-36-934 от 12.10.2022 г. на  Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Актуално състояние на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Указания за индексация на договори 

Предложение за изменение на ОПРР 2014-2020 г. 

Оценка на въздействието на ОПРР 2014-2020 г. 

Напредък в подготовката на новия програмен период 2021-2027 г. 

Взети решения от Двадесет и първото заседание на Комитета за наблюдение  на ОПРР 2014-2020 г. 


Протокол от Двадесет и първото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г. 
Последна промяна: 19 Януари 2023 г. 11:08