Изпълнение на ОПРР 2007-2013
Годишни доклади за изпълнението на ОПРР

Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013г. за 2007г.

Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013г. за 2008г.

Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013г. за 2009г.

Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. за 2010г.

Годишен доклад за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за 2011г.

Годишен доклад за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за 2012 г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за 2013 г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. за 2014 г.Актуализирани принципни насоки от Министелство на финансите за прилагането на разпоредбата на чл.83, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 г.


Актуализирани принципни насоки от Министерство на финансите за прилагане на разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.


Подадени проекти
Информацията за подадените проекти се актуализира всяка седмица. Всички проекти посочени в таблицата по-долу са на различен етап от оценяването си. В момента повече информация за тях не може да бъде предоставена.

След одобряване на проект, той ще се появи с подробна описателна информация в секция Финансирани проекти по ОПРРОценени проекти
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

Решение от 03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решениеот 09.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -Димитровград, Нови пазар, Ботевград, Мездра, Генерал Тошево, Троян, Никопол

Решение от 03.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Сандански, Горна Оряховица, Свиленград, Поморие и Берковица
Решение от 16.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Елхово

Решение от 16.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Попово и Козлодуй
Решение от 14.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Ивайловград


BG161PO001/5-02/2012
 "В подкрепа за следващия програмен период"
Решение № РД-02-36-402/04.08.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Асеновград
Решение № РД-02-36-237/13.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Димитровград
Решение № РД-02-36-149/27.03.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Горна Оряховица
Решение № РД-02-36-832/22.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-790/08.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
Решение № РД-02-36-780 /27.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-755 /19.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
Решение от 03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Хасково, Смолян, Велико Търново, Видин и Ловеч
Решение от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Кюстендил и Ямбол
Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 24.07.2013 г. на общините Велинград, Враца, Шумен, Лом и Карлово 
Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 04.07.2013 г. на общините Разград, Стара Загора, Пловдив, Кърджали и Казанлък 
Решение от 20.05.2013 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините Ботевград, Силистра и Търговище
Решение от 11.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помош - Столична община
Решение от 31.01.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - гр. Добрич  


BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали"


ВG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”
Решение от 29.08.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 19.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 07.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Изменение на Решение от 11.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 06.04.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на допустимостта от 07.03.2011 г.
Резултати от оценката на административното съответствие от 08.02.2011 г.


BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
Решение от 14.05.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение  от 29.03.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 21.02.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.12.2010 г. за изменение на Решение от 04.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 04.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” 
Решение от 20.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 


BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
Решение от 17.01.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценка на административното съответствие и допустимостта от дата 07.12.2012 г. 


BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Решение от 29.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценка на административното съответствие и допустимостта от 31.05.2012 г.
BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”
Решение от 24.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” 
Изменение в Решение от 10.11.2010 г. на Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение за класиране на кандидатите по процедура за предварителен конкурентен подбор от 15.01.2010 г. 


BG161РО001/3.1-01/2008 „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма”
Решение от 13.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.10.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 15.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/2.3-01/2010  „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”
Решение от 28.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
Решение за изменение от 27.08.2012 г. на Решение РД-02-14-1762/12.07.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 12.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Решение от 25.08.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 05.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 17.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 30.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 30.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 23.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 28.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
Решение от 11.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
Решение от 28.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 24.03.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
Решение от 25.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 29.06.2012 г. за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 08.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 


BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”
Решение от 15.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение на ЕК C(2011) 5988 от 16.08.2011 г.


BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Решение от 29.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” 
Решение от 16.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 17.05.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финанасова помощ 


BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” 
Решение от 21.12.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
Решение РД-02-36-782 от 23.12.2014 г. за одобряване на проектните предложения на Общините Варна, Лом, Тунджа и Столична
Решение РД-02-36-300 от 20.05.2014 г.
Решение от 24.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
Решение от 20.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 


BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Решение от 02.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 25.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 28.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 01.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ    Решение от 30.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на административното съответствие от 13.05.2011 г.


ВG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”
Решение от 01.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 05.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 19.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.12.2010 г. за изменение на Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 26.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” 
Решение от 31.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
Решение от 01.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 12.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение за отхвърляне на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването от 15.05.2010 г.
Решение № РД-02-36-552/26.06.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 


BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” 
Решение от 30.04.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 04.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 21.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 29.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 01.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 05.07.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 24.07.2012 г. за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ


ВG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 14.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 01.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.

Решение № РД-02-36-400 от 05.05.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-309 от 06.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-60 от 20.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-11 от 07.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-2 от 05.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Сключени договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” 

Обявление за възложени договори по Заявление 2015BG16SPO001
Обявление за възложени договори по Заявление 2014BG16SPO002
Обявление за възложени договори  по Заявления 2014BG16SPO001


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 г.
Решение № РД-02-36-1384 от 14.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-1209 от 11.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-596 от 05.11.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-544 от 13.10.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Обявление за възложени договори към 30.09.2015 г.
Решение № РД-02-36-426 от 19.08.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Сключени договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Обявление за възложени договори към 30.09.2015 г.
Обявление за възложени договори/ издадени заповеди за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност“ към 31.07.2015 г.
Списък на първите договори по фонд „Солидарност“ на ЕС, които бяха сключени на 01.06.2015 г. 


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Решение № РД-02-36-320 от 08.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-543 от 13.10.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-463 от 02.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-379 от 21.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-362 от 16.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-360 от 15.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-338 от 02.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-321 от 23.06.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-264 от 28.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-250 от 20.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Финансирани проекти
По приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Операция 1.1 Социална инфраструктура

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието наустойчиви градски ареали”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
ВG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
ВG161PO001/1.1-03/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., 

BG161PO001/1.1-04/2008 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" (01.10.2012 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура,допринасяща за устойчиви градски ареали ”
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператевна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.


Актуализирано към 12.04.2013 г. обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-05/2008 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации"


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
по схема  BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
 

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
по схема  BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие"  2007 - 2013 г.  по схема BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации"ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ КЪМ 20.03.2013 Г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
схема ВG161PO001/1.1-09/2010 ”Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”


ОБЯВЛЕНИЯ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
 по схема BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" сключени на 09.08.2011 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, по схема BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" сключени в периода 13.09 - 16.09. 2011г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” сключени в периода 18.04 - 24.04.2013 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, по схем BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” сключени на 07.08.2013 г.

възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” сключени в периода 16.08 - 27.08.2013 г. 


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на БФП по ОПРР, BG161PO001/1.1-11/2011"Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 07.03.2012г.
за възлагане на договори за предоставяне на БФП по ОПРР, BG161PO001/1.1-11/2011"Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации
"

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемa BG161PO001/1.1-11/2011"Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" – 2 броя договора с бенефициенти: община Варна и община Троян.


АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 13.02.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, етап 1
АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 20.03.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, етап 2

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 11.09.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемаBG161PO001/1.1-12/2011„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
 


Операция 1.2 Жилищна политика

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлаганe на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, сключен на 18.09.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,  BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
BG161PO001/1.2-02/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи в неравностойно положение"Операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.4-01/2007 ”Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали” ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 
BG161PO001/1.4-03/2008„Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура запредотвратяване на свлачища в градските агломерации”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 
BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема ВG161PO001/1.4-09/2012 „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА” - към 14.06.2013 г.Операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт 

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на БФП по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.схема:BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града 

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161РО001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран Градски транспорт на община Бургас”

По приоритетна ос
 2: Регионална и местна достъпност

Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 

BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”сключен на 09.09.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
 
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
сключен на 08.09.2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
сключен на 17.02.2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
сключени на 21.10.2013 г.


ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 

BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”ОБЯВЛЕНИЕ
възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 

BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
BG161PO001/2.1-01/2007  ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” 


за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, сключени на 20.08.2013 г.


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
BG161PO001/2.1-02/2007„Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитацияи реконструкция на общинска пътна мрежа”


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 
BG161PO001/2.1-02/2007„Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитацияи реконструкция на общинска пътна мрежа”


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по Оперативна програма
 "Регионално развитие"  2007-2013, 
BG161PO001/2.1.-02/2007”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”


Операция 2.2 Информационна и комуникационна мрежа

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”


Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси

ОБЯВЛЕНИЕ
 
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., BG161PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”

По приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

ОБЯВЛЕНИЕ 

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., 
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции ”АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 10.06.2011 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 15.07.2011 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 06.08.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., 
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”
 Операция 3.2 "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 12.04.2013 г.
  за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II"
АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
  (14.11.2012 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предиставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”
 


Операция 3.3 "Национален туристически маркетинг"

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
 (09.04.2012 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/3.3-01/2008„Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт иподобряване на информационното обслужване”

ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/3.3-01/2008„Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт иподобряване на информационното обслужване

По приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, 
BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”ОБЯВЛЕНИЕ
възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
BG161PO001/4.1-03/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини "

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”


ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, 
компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
BG161PO001/4.1-05/2011“Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” за сключени договори с общините Златоград и Луковит


Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество

ОБЯВЛЕНИЕПо риоритетна ос 5: Техническа помощ

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", в периода  от 27.05.2015 г. до 28.08.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., 
схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"


Регистър на минималните и държавните помощи, отпуснати по ОПРР 2007-2013 и фонд „Солидарност“


Информация за проекти, финансирани по ОПРР, по които има налице пропуски, сигнали за нередности и предложени и/или наложени финансови корекции, към 24 март 2011г. 

Обобщена справка за проекти, по които има наложени  финансови корекции
към 24 март 2011г
.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05.06.2012г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 30.11.2012г. 


Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 22.03.2013г.


Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 20.05.2013г.


Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към  30.06.2013 г. 

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 15.02.2014 г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 15.05.2014 г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 09.10.2014 г.Резервни проектни предложения

Списъци на класираните проектни предложения, 
които не могат да бъдат финансирани 
поради изчерпване на финансовия ресурс по съответната схема
Актуализиран списък по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Списък по схема BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”


Мониторингът е непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проектите и осигуряване на съответствие с договора и ненарушаване на правилата на Структурните фондове и законодателството на Република България и ЕС. С оглед изпълнението на дейностите по даден проектмониторингът е текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства), която се използва в процеса на понататъшно управление, контрол и вземане на решение. Дейността по мониторинга позволява да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на съответния проект. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия. 

Непосредствените цели на наблюдението са:
 • Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект;
 • Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП и НВМОП и Постановление на МС No.55/2007г.;
 • Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;
 • Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта;
 • Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;
 • Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на националните и европейските контролни органи;
 • Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;
 • Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;
 • Гарантиране активното участие на заинтересованите страни в проекта, изпълнение на договореностите за партньорство и предоставянето на информация за финансираните дейности на партньорите;
 • Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта и идентифициране на най-добрите практики с оглед тяхното разпространение и гарантиране на по-широкообхватно въздействие на проекта;
 • Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност;
 • Проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания, дадени от Управляващия орган за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта.


Последна промяна: 19 Септември 2018 г. 16:30

Избрани новини