Въпроси и отговори
Въпросите на които ГД "ПРР" публикува отговори са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg

Отговорите представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.

Наръчник на често срещани трудности и пропуски oт бенефициенти по ОПРР (2010 г.)

Наръчник за най-често срещани трудности и пропуски при изготвяне на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
(2009 г.)

Моля запознайте се с най-често допусканите грешки при изготвяне на проектните предложения тук.
(2008 г.)

Всички отговори на въпросите в Microsoft Excel формат (всяка операция е на отделен Sheet)

Свалете Adobe Reader за да отворите отговорите по периоди в секция въпроси от общ характер

Последна промяна: 17 Октомври 2011 г. 17:36