СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 2014-2020

РЕГИСТЪР НА МИНИМАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“ - към 25.05.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.004 „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ” - актуализация към 28.01.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-4.002 „РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА-2“ - към 30.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-7.002 „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ - към 30.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-4.001 „РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА“ - към 07.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3“ - актуализация към 07.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ” - към 30.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” - актуализация към 19.05.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2“ - актуализация към 21.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ – актуализация към 30.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ - актуализация към 22.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”  актуализация към 25.01.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ - актуализация към 12.04.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” -  актуализация към 30.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ“ - актуализация към 07.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ - актуализация към 23.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-7.001  „РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА“ - към 30.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“ - актуализация към 17.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г, ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020” - актуализация към 26.06.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 - ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”

Последна промяна: 27 Септември 2022 г. 16:50

Избрани новини