Мерки за информация и комуникация 2014-2020

                    


НАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ, разработена в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Примерни дейности спрямо целевите групи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Методология за разпределение на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез ЕСИФ

Лога, приложими при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ – ОПРР 2014-2020:

            Лого на ОПРР 2014-2020

            Лого на ЕС


Последна промяна: 07 Септември 2022 г. 14:48

Избрани новини