Неактуални процедури
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”
Начална дата: 31.07.2015
Крайна дата: 31.12.2017
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план)
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Начална дата: 10.07.2015
Крайна дата: 31.12.2021
Управляващият орган обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
прочети още
BG161PO001/1.1-01/2007 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Начална дата: 01.01.2007
Крайна дата: 15.10.2008
Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
прочети още
BG161PO001/1.1-02/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
Начална дата: 29.02.2008
Крайна дата: 31.12.2012
Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
прочети още
BG161PO001/1.1-03/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Начална дата: 01.03.2008
Крайна дата: 31.05.2011
Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
прочети още
BG161PO001/1.1-04/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
Начална дата: 29.02.2008
Крайна дата: 31.05.2012
Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
прочети още
BG161PO001/1.1-05/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Начална дата: 25.06.2008
Крайна дата: 31.01.2013
Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
прочети още
BG161PO001/1.1-06/2008 -Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
Начална дата: 01.06.2008
Крайна дата: 31.12.2008
Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
прочети още
BG161PO001/1.1-07/2009 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации
Начална дата: 30.09.2009
Крайна дата: 01.02.2010
Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации
прочети още
BG161PO001/1.1-08/2010 - Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
Начална дата: 29.01.2010
Крайна дата: 22.04.2013
Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Избрани новини