Архив - приключили ОП по ПМС - 55 за 2007-2013
Обръщаме внимание на всички бенефициенти, които се явяват възложители по смисъла на Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, че следва да се има предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 55/2007 г. Бенефициентът е длъжен да изпраща документацията по провежданите процедури за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган.


Обявя за процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

"Услуга с предмет: „ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ В ПЕРИФЕРИЯТА – ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”, по проект „ФЕСТИВАЛИ ЗА ИЗКУСТВО В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО: SOFIA CONTEMPORARY И ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г."

Документация


Обявя за процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: 

„Услуга с предмет: „Дейности по организиране на иновативно културно събитие „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY” по проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и фестивал на открито в Западен парк”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г.”

Документация


Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Услуги за организиране и провеждане на Модул „Кино” през 2012 и 2013 г., в рамките на иновативно културно събитие, което ще се проведе във Велинград, в рамките на проект BG161PO001/1.1.-10/2010/007 „Светът е сцена, а всички ние сме актьори” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.

Обява
Пояснителен документ 


Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Промотиране на иновативно културно събитие в Община Велинград и осигуряване на информация и публичност, по Договор BG161PO001/1.1.-10/2010/007 „Светът е сцена, а всички ние сме актьори” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.”

Обява
Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Организиране на работна среща в гр. Монфалконе, два дискусионни форума в гр. Монфалконе и гр. Костинброд и пресконференции, в рамките на договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/4.2-01/2008/056

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Услуга за разработване на формуляри за обратна връзка, въпросници и анализ на добри практики

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

Решение

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Доставка и монтаж на кухненско и офис оборудване и оборудване за игра и упражнения в детска ясла № 9 „Ален Мак” – гр. Димитровград (част от Обединено детско заведение „Слънце”, гр. Димитровград) с референтен номер: BG161PO001/1.1.-01/2007/004-D-07

Обява

Пояснителен документ

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Обновление на ОУ "Петко Каравелов" и ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград"

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

„Строителен надзор на СМР за обновление на ОУ "Петко Каравелов" и ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград”

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

„Изготвяне на детайлно обследване  за енергийна ефективност за обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола  Вапцаров, гр. Асеновград"

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011"

Решение

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Анализ на добрите практики на провинция Катания и разработване на стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол"

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Организация на конференции, обучителни семинари и инфо тур"

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

“Организиране на работни и учебни посещения в Община Велико Tърново, Община Арецо и Община Таршин”

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Организиране и провеждане на учебно посещение, конференции и семинар и осигуряване на транспорт” за нуждите на проект по договор BG161PO001/4.2-01/2008/005

Решение

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Провеждане на проучване и разработване на стратегии" за нуждите на проект по договор BG161PO001/4.2-01/2008/005

Решение

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

"Печат на информационни материали" за нуждите на проект по договор BG161PO001/4.2-01/2008/005

Решение

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 Ален мак - гр. Димитровград (част от обединено детско заведение "Слънце")  с референтен  номер: BG161PO001/1.1-01/2007/004-S-03.

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на строително - ремонтни работи на обект: Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 Ален мак - гр. Димитровград (част от обединено детско заведение "Слънце")  с референтен  номер: BG161PO001/1.1-01/2007/004-U-04.

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

BG161РО001/4.2-01/2008/008 - 6 "Осъществяване на работни и учебни посещения в Португалия и България"


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на Пътеводител, Информационни пакети и Информационни материали

Обява

Пояснителен документ


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Провеждане на проучване на туристическия потенциал на община Минерални Бани и област Хасково

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Организиране на обучение „Маркетинг на туристическите продукти” – с участието на международни експерти - 4 дни - Минерални бани, включващо осигуряване на нощувки за участниците, обяд за участниците, вечеря за участниците, наем зала, в т.ч. озвучаване, флипчарт, мултимедиа, лаптоп и кафе – паузи; Организиране на семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната” - 2 дни, включващо нощувки за участниците, обяд за участниците, вечеря за участниците – официална, наем зала, в т.ч.озвучаване, флипчарт, мултимедиа, лаптоп и кафе – паузи; Провеждане на международна конференция на тема „Развитието на туризма – основен фактор в процеса на устойчиво развитие на България и ЕС” - 2 дни, 50 лица, включващо, нощувки за участниците, обяд за участниците и вечеря за участниците – официална.

Документация за възлагане на обществена поръчка


Обява за откриване на процедура за  определяне на  изпълнител с обект:

Отпечатване и доставка на материали за участниците във връзка с обучение „Маркетинг на туристическите продукти”, отпечатване и доставка на материали за участниците във връзка с семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната”, отпечатване на информационни плакати, отпечатване на информационни брошури, отпечатване на Учебно помагало „Маркетинг на туристическия продукт“, отпечатване на Пътеводител на туристическите обекти в община Минерални бани, отпечатване на Карта на туристическите забележителности в област Хасково, размножаване на Мултимедиен диск, в.т.ч. обложка и кутийка.

Документация за възлагане на обществена поръчка

Последна промяна: 05 Юли 2017 г. 17:48

 
 
Избрани новини