Архив

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:

АКТУАЛНО ДО 24.07.2022 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:


Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
АКТУАЛНО ДО 04.05.2020 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:
Пакет документи

АКТУАЛНО ДО 04.05.2020 г.


Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
АКТУАЛНО ДО 06.09.2018 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:
Пакет документи - Актуални до 06.09.2018 г.
Инструкция - 1 част
Инструкция - 2 част
АКТУАЛНО ДО 06.09.2018 г.


Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
АКТУАЛНО ДО 26.01.2018 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:
Пакет документи
Инструкция - 1 част
Инструкция - 2 част
АКТУАЛНО ДО 26.01.2018 г.
Пакет документи  - АКТУАЛНИ ДО 26.06.2018 г.


Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. към 23.03.2017 г.
АКТУАЛНО ДО 10.07.2017 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:
Пакет документи
Инструкция - 1 част
Инструкция - 2 част
АКТУАЛНО ДО 10.07.2017 г.


ЗАПОВЕД
относно процедури по сключване на допълнителни споразумения към подписани рамкови споразумения и/или договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС АКТУАЛНО ДО 06.07.2016 г.

Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ДО: 20.06.2016 г.

Указания относно промяна на договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ДО: 25.05.2016 г.

Указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ДО: 25.05.2016 г.

Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ДО 17.04.2016 г.

Указания относно промяна на договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ДО 12.04.2016 г.

Указания за проверка устойчивостта на резултатите от инвестициите по проектите от страна на бенефициентите по ОПРР.
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за изпълнение на договори чрез електронно отчитане
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2014 г.

Ръководство за потребителя за електронни услуги на бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Ръководство за потребителя - Електронно отчитане
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2014 г.

Указания за изпълнение на договори за БФП по схема BG161PO001/3.2-02/2011
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти.
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за изпълнение на договори по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
АКТУАЛНО ДО: 07.07.2014 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 21.10.2013 г. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 31.03.2011 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 24.04.2011 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти.
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ: 01.07.2014 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 31.03.2011 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 20.04.2011 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 12.12.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 17.11.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 31.03.2011 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 18.08.2011 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 11.10.2011 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 26.09.2012 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г. 

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 08.07.2013 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 18.11.2013 г. 

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 07.01.2014 г. 

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 28.02.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 04.09.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 01.10.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ОТ 02.07.2014 г.

Указания за потвърждаване на плащания в СЕБРА- конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Пакет документи – искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Пакет документи – искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 08.05.2013 г.- Актуализацията се отнася до включване на форми за финансов отчет по две нови схеми в пакета документи 

Пакет документи – искания за плащане
Актуално до 25.06.2013 г. -  Актуализацията се отнася до изменение в пакета документи, относно отпадане полагането на печат на ОПРР върху оригинални разходооправдателни документи.

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 18.07.2013 г. 

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2013 г. 

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 21.10.2013 г. 

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 05.11.2013 г.

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2014 г.

Пакет документи - искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 21.07.2015 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти - подаване на искане за плащане в регионарен отдел/отдел Мониторинг 

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г. -  Актуализацията се отнася до изменение в указанията, относно отпадане полагането на печат на ОПРР върху оригинални разходооправдателни документи.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с  бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2013 Г.

Предварителен контрол на документация за участие в процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП.
АКТУАЛНО ДО: 27.04.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 04.01.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 18.01.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г.
АКТУАЛНО ДО: 23.02.2012г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 20.07.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 30.01. 2015 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 08.05.2013 г.- Актуализацията се отнася до изменение в указанията, относно отчитане на проекти, генериращи приходи

Указания за плащания за бенефициенти по ОПРР
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г. 

Указания за плащания за бенефициенти по ОПРР
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2012 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/4.2-01/2008 "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики" 
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Указания във връзка с изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) от бенефициенти съвместно с партньори по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Указания за изпълнение на договори по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Изготвяне и изпращане  на плащания и краткосрочни прогнози за плащания от бенефициента към ГД "Програмиране на регионалното развитие".
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 Г.

Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ДО: 17.11.2014 г.

Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ДО: 01.10.2014 г.  

Предварителен и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (Актуализирани указания съгласно ЗИДЗОП, обн. ДВ, бр.33 от 27.04.2012 г.).

Оценката на риска на проект ите се осъществява от Работна група за оценка на риска, назначена от Ръководителя на УО.

Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), протоколът от работата на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител, както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от УО на ОПРР.

Допълващи указания към бенефициентите за представяне на документи за осъществяване на последващ контрол:

- Справка по образец за възложените от бенефициента сходни дейности през съответната година;

- Таблица по образец за получените искания за разяснения при Възложителя.

Актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец юли 2016 г.

Указания във  връзка  с  изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ОТ 29.12.2015 г.

Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на ниво бенефициент

Разяснения на УО на ОПРР относно прилагането на Инструкцията по проекти съфинансирани по ОПРР
АКТУАЛНО ОТ 18.08.2013 г.

Указания относно промяна на договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ОТ 26.05.2016 г.

Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ОТ 07.07.2016 г.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПРР ЧРЕЗ СМЕТКИ И КОДОВЕ В СЕБРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД, СЪГЛАСНО ДДС № 06/03.09.2011 г.
АКТУАЛНО ОТ: 12.11.2015 г.

Указания на УО на ОПРР във връзка с въведена процедура по регистриране и верифициране на служебни искания за плащане (междинни и окончателни)
АКТУАЛНО ОТ: 24.02.2015 г.


Указания на Mинистъра на финансите ДНФ № 1 от 26.01.2015 г., относно „Приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз“УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ – БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР

АКТУАЛНО ОТ: 15.01.2015 г.

Указания за изпълнение на договори за БФП по схема BG161PO001/3.1-03/2011
АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.


Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.


Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.
АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Ръководство за потребителя за електронни услуги на бенефициенти

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Пакет документи - искания за плащане
АКТУАЛНО ОТ: 25.11.2015 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ОТ: 30.01. 2015г.
Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансовапомощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти. АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г. 

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г.
АКТУАЛНО ОТ: 16.01.2015 г.

Указание за прилагане на РМС 788/28.11.2014 г.
АКТУАЛНО ОТ: 16.01.2015 г.

Актуализирани указания за изпълнение на договори за БФП по схеми BG161PO001/3.2-02/2011 и BG161PO001/3.2-03/2012.

АКТУАЛНО ОТ: 26.09.2014 г.


Указания относно приемането на готовите продукти по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”
АКТУАЛНО ОТ: 01.07.2014 г.

Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на ниво бенефициент

Разяснения на УО на ОПРР относно прилагането на Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури по проекти съфинансирани от ОПРР

АКТУАЛНО ОТ: 18.09.2013 г.


Актуална информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, установени от Одитния орган

Указания относно включване на допълнителни обекти по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

Указания за бенефициенти за третиране на неустойки
АКТУАЛНО ОТ: 25.06.2013 г.

Разяснения към Методиката за определяне на възнагражденията на служителите в администрацията от Министър по управление на средствата от Европейския съюз
АКТУАЛНО ОТ: 20.07.2012 г.

АКТУАЛНО ОТ: 15.08.2012 г. 
АКТУАЛНО ОТ: 01.11.2012 г.
АКТУАЛНО ОТ: 01.11.2012 г.

Указания - Обществени поръчки

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г. ОТНОСНО: Идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР при възлагане на обществени поръчки, които са основание за определяне на финансови корекции

1. Указания от Агенция по обществени  поръчки по прилагане на правилата на чл.43 от ЗОП

2. Искане на Указания по прилагане правилата на чл.43 от ЗОП

5. Указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти
/Актуално от 30.01.2015 г./

8. Указания относно формата и вида на изискваните документи при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

9. Контролни листове за предварителен и последващ контрол на обществени поръчки - в помощ на бенефициентите по програмата

10. Образци на контролни листове на ОСЕС за проверка на процедури за избор на изпълнителУказания на УО на ОПРР във връзка с въведена процедура по регистриране и верифициране на служебни искания за плащане (междинни и окончателни)

Уважаеми бенефициенти, информираме ви за влязло в сила Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.

Решението на Министерски съвет за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори се отнася за всички плащания по договори на разпоредителите с бюджет с техни контрагенти.

Решението се прилага и за плащания по договори за изпълнение на проекти по оперативните програми, финансирани със средства от ЕС.

Плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет, които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници", че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива - че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Указание за прилагане на РМС 788/28.11.2014 г.


Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проект и съфинансирани по ОПРР


1. Съгласно т. 4 от Решение № 592 от   6 август   2010 година на Министерски съвет Управляващият орган на ОПРР дава възможност въз основа на мотивирано писмено искане на публичните бенефициенти увеличаването на авансовите плащания.

2. Относно: Често допускани грешки при финансовото отчитане на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие»

3. ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР

Във връзка с необходимостта от осигуряване на ясна и проследима одитна пътека при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) дава следната препоръка като установена добра практика:

Целият документооборот (входящ и изходящ), свързан с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, е препоръчително да бъде регистриран във вътрешната деловодна система на бенефициента.

4. Извършени плащания: 

4.1. Изплатени средства по сключени договори с бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /01.01.2008 г. - 31.12.2016 г./

4.2. Диаграма изплатени средства по сключени договори с бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /01.01.2008 г. - 31.12.2016 г./

5. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС

6. Актуална информация относно най-често срещаните нередност и при изпълнение на проект и, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, установени от Одитния орган.

7. Уважаеми бенефициенти по ОПРР,

Уведомяваме Ви, че Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) организира приемен ден за посещения на общините бенефициенти във връзка с изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма  „Регионално развитие”.

Приемното време е всеки вторник от 09:00 до 19:00 часа на адрес бул. "Тодор Александров" 109.

С цел оперативно протичане на срещите и осигуряване на присъствието на съответните експерти, моля подавайте искането си за среща и конкретните въпроси и теми за обсъждане по електронна поща в срок до 17.30 часа в четвъртък на седмицата преди планираното посещение на адрес: asubashka@mrrb.government.bg.

8. Относно кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка:

• Информация относно кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка

• РМС №596/2010 год.  за одобряване на  Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение за стуктурен програмен заем, България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка

• Писмо на Европейската инвестиционна банка за съгласие за финансиране на проект и по ОПРР.

• Изисквания на Европейската инвестиционна банка, свързани с разпределението и мониторинг а на средства, във връзка с Кредитното споразиумение за структурен програмен заем, България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка на английски език и с превод на български език

9. Информация относно управление и оценка на риска в структурата на Управляващия орган на ОПРР

10. Методология за определяне на финансови корекции, които да се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство

11.СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

12.ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

13.СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ - ОЦЕНКА НА РИСКА 2011

14. УКАЗАНИЯ ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ
        1. Предоставяне на авансово финансиране за бюджетни предприятия - бенефициенти по ОПРР чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд, съгласно ДДС № 06/03.09.2011 г. 

        2. Обхват на бенефициенти и плащания, допустими за авансово финансиране, съгласно ДДС:06/03. 09.2011г.

15. ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СОБСТВЕН ПРИНОС НА БЕНЕФИЦИЕНТА
        - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

16. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, Параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/ 2012 г.Писмо с изх. № 91-00-96/15.02.2017 г. на Министерство на финансите за прилагането на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.   Актуално от 20.03.2017 до 24.08.2017 г.  

Последна промяна: 25 Юли 2022 г. 15:29