Указания - Обществени поръчки

С решение на Европейската Комисия от 14.05.2019 г. (C(2019)3452) са в сила нови Насоки за определяне на финансови корекции относно финансирани от ЕС разходи за несъответствия с приложимите правила за обществени поръчки.

  1. ANNEX to the COMMISSION DECISION laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement
  2. COMMISSION DECISION of 14.5.2019 laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement


28.05.2019 г. - Указания във връзка с осъществяването на предварителен контрол преди верификация на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС

Указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС


30.03.2017 г. - Съобщение във връзка с подадени сигнали за обществени поръчки с предмет извършване на одит

Актуална информация относно най-често срещаните грешки при възлагане на обществени поръчки

Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации

Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки

Информация относно: Нарушения, при възлагане на обществени поръчки, установени от одитните органи при извършени одити на УО на ОПРР и свързаните с тях препоръки








Последна промяна: 12 Юни 2019 г. 14:10