Важно

Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти  по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с начина на осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по Оперативната програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., Управляващият орган публикува следното указание:

При нареждане на платежни нареждания в системата за разплащания СЕБРА, всички конкретни бенефициенти нареждат плащания от одобрения лимит по авансови искания за плащане до момента, в който не се одобри междинно искане за плащане по административния договор, и се заложи лимит по искането.

След залагането на лимита по междинно искане за плащане, платежните нареждания следва да се нареждат  към него. При наличие на повече от едно междинно искане за плащане, се нареждат платежни нареждания  до изчерпване на заложения лимит на по-ранно одобреното междинно искане. При невъзможност даден разход да се нареди от неусвоен лимит по междинно искане за плащане и са налични повече от едно одобрено междинно искане за плащане, се нареждат две отделни платежни нареждания, покриващи пълната стойност на разхода към двете междинни искания.

          Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. си запазва правото да отказва наредените платежни нареждания в СЕБРА, които не отговарят на горните изисквания.

 
Последна промяна: 22 Август 2017 г. 17:36