Новини
Насоки за кандидатестване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по ПО 8 „Техническа помощ” на ОПРР
25.01.2023 Насоки за кандидатестване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по ПО 8 „Техническа помощ” на ОПРР

УО на ОПРР публикува изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Приложения:

Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване;

Насоки за кандидатстване;

Условия за кандидатстване;

Условия за изпълнение.

 Обратно към списъка с Новини