Финансови корекции
ДО БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

               


Вътрешни правила за администриране на нередности
ЗАГЛАВИЕ: Актуализирани Вътрешни правила за администриране на нередности в ГД СППРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вътрешни правила за администриране на нередности
ЗАГЛАВИЕ: Актуализирани Вътрешни правила за администриране на нередности в ГД СППРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вътрешни правила за администриране на нередности
ЗАГЛАВИЕ: Актуализирани Вътрешни правила за администриране на нередности в ГД СППРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
С оглед повишаване на осведомеността на ангажираните в изпълнението, наблюдението и контрола на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. публикуваме за запознаване следните два документа относно установяване и предотвратяване на конфликт на интереси  

1. Насоки относно избягването и управлението на конфликт на интереси съгласно Финансовия регламент (2021/С 121/01);
2. Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия „Практическо ръководство за ръководители“ на ОЛАФ.
12.12.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (УО на ОПРР), Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, публикува с оглед повишаване на осведомеността и ангажираността в изпълнението, наблюдението и контрола на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., следните два документа относно установяване и предотвратяване на конфликт на интереси:  
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР), Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, публикува Политика за борба с измамите, одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., съгласно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 – 2027 година.


Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 публикува резултатите от проверките, извършени в рамките на процеса по верификация на заявените разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел да бъде използвана като инструмент за запознаване с подхода при налагане на финансови корекции, базиран на подхода на Одитния орган и Европейската комисия.ДО БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

Относно: Често допускани грешки при финансовото отчитане на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие»ВАЖНО!!!

ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР

Във връзка с необходимостта от осигуряване на ясна и проследима одитна пътека при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) дава следната препоръка като установена добра практика:

Целият документооборот (входящ и изходящ), свързан с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, е препоръчително да бъде регистриран във вътрешната деловодна система на бенефициента.ВАЖНО!!!

Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проекти съфинансирани по ОПРР


Относно кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банкаАктуална информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, установени от Одитния орган.


ВАЖНО!!!

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ОТ 30.06.2011 г.


ВАЖНО!!!

ПРОЕКТ НА:
Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти

Дата на публикуване: 17.01.2011 г.

ВАЖНО!!!

1.    Указания от Агенция по обществени  поръчки по прилагане на правилата на чл.43 от ЗОП
2.    Искане на Указания по прилагане правилата на чл.43 от ЗОПВАЖНО!!!

Информация относно управление и оценка на риска в структурата на Управляващия орган на ОПРР.


ВАЖНО!!!

Съгласно т. 4 от Решение № 592 от   6 август   2010 година на Министерски съвет Управляващият орган на ОПРР дава възможност въз основа на мотивирано писмено искане на публичните бенефициенти увеличаването на авансовите плащания.


ВАЖНО!!!

Методология за определяне на финансови корекции, които да се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство


ВАЖНО!!!

Изготвяне и изпращане  на плащания и краткосрочни прогнози за плащания от бенефициента към ГД "Програмиране на регионалното развитие"


ВАЖНО!!!

Всички обществени поръчки, които се провеждат по ЗОП подлежат на предварителен контрол от Управляващия орган на ОПРР.

Обществените поръчки, които са под праговете и се провеждат по правилата на НВМОП подлежат на предварителен контрол само ако проектите са оценени като високо рискови.

Оценката на риска на проектите се осъществява от Работна група за оценка на риска, назначена от Ръководителя на УО.

Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), протоколът от работата на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител, както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от УО на ОПРР.

СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ - ОЦЕНКА НА РИСКА 2011


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 23 юни 2011 г. договори по схема ВG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 01.06.2011г. договори по схема ВG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини"


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 03.06.2011 г. договори по схемa ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 13.12.2010 г. договори по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”


ВАЖНО!!!

Приложения към сключените на 13.12.2010 г. договори по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”НОВО!!!
актуализирано на 29.06.2011 г.

1. Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 29.06.2011 г.

2. Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/4.2-01/2008 "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики"
АКТУАЛНО ОТ 29.06.2011 г.

3. Указания за потвърждаване на плащания в СЕБРА- конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

4. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО 31.03.2011 г.

5. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

6. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ 24.04.2011 г.

7. Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО 31.03.2011 г.

8. Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

9. Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ОТ 20.04.2011 г.

10. Пакет документи - Искания за плащане
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

11. Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО 31.03.2011 г.

12. Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ОТ 01.04.2011 г.

13. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС


Становище

на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., относно спиране действието на договорите за безвъзмездна финансова помощна основание образувано производство по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на актове и действия на възложителите (бенефициенти по ОПРР) в хода на провеждане на процедурите по обществени поръчкиНаръчник на често срещани трудности и пропуски oт бенефициенти по ОПРР
(2010 г.)


ВАЖНО!

Уважаеми бенефициенти по ОПРР,


Уведомяваме Ви, че Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) организира приемен ден за посещения на общините бенефициенти във връзка с изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Приемното време е всеки вторник от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

С цел оперативно протичане на срещите и осигуряване на присъствието на съответните експерти, моля подавайте искането си за среща и конкретните въпроси и теми за обсъждане по електронна поща в срок до 17.30 часа в четвъртък на седмицата преди планираното посещение на адрес: aagova@mrrb.government.bg.


ВАЖНО!

Обръщаме внимание на всички бенефициенти, които се явяват възложители по смисъла на Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, че следва да се има предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 55/2007 г. Бенефициентът е длъжен да изпраща документацията по провежданите процедури за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган.


Актуализирани типови образци
във връзка с прилагане на Постановление 55/2007


ВАЖНО!

По  всички схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  в “Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР” са публикувани Инструкции за комплектоването и хронологичния ред на подреждане на документация при представяне на искане за авансово и междинно плащане”.

При неспазване на описаната там последователност, представените искания за плащане ще бъдат връщани на бенефициентите при подаването им в РО, като това ще доведе до допълнително забавяне  на плащанията.

При подготовка на досиетата да се прилага подробен опис на документите по папки от страна на бенефициентите, като същият да бъде подписан от оторизирано лице.Указание за бенефициентите (общини)

относно приемане на залог върху бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. от „Фонд за органите на местно самоуправление-ФЛАГ” ЕАДВъв връзка с отправено запитване от Управляващия орган на ОПРР  относно сключването на  граждански договори с лица, участващи в екипите по управление на проекти и дали договорите с тези физически лица следва да бъдат сключени след провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Агенцията по обществени поръчки отговори с писмо, което прилагаме.

Запитване
на Управляващия орган на ОПРР към Агенция по обществени поръчки

Отговор
на Агенция по обществени поръчки

Обръщаме внимание, че бенефициентите следва да се съобразяват с така дадените методически указания на АОП при сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите.

ЗАПОВЕД

относно процедури по сключване на допълнителни споразумения към подписани рамкови споразумения и/или договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

Последна промяна: 12 Декември 2022 г. 18:06

 
 
Сигнали за нередности